Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập dời thấu kính, vật, ảnh

Được đăng lên bởi phung10anh
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 348 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bµi To¸n DÞch ChuyÓn §èi Víi ThÊu KÝnh
§¬n
Tr¬ng Trêng S¬n
Gi¶ng viªn Trêng §¹i häc S ph¹m Tp.HCM
I. §Æt vÊn ®Ò
Khi gi¶i to¸n thÊu kÝnh ®¬n, ta thêng gÆp c¸c bµi to¸n trong ®ã
dÞch chuyÓn t¬ng ®èi gi÷a vËt, ¶nh thÊu kÝnh. §©y métng to¸n khã, ®Ó
thÓ gi¶i nhanh c¸c bµi to¸n nµy ta cÇn cã mét ph¬ng ph¸p chung.
II. Ph¬ng ph¸p gi¶i
Ta xÐt bµi to¸n tæng qu¸t sau: Khi cha dÞch chuyÓn, vËt AB qua thÊu kÝnh cho
¶nh A
1
B
1
®é phãng ®¹i k
1
. VËt dÞch chuyÓn mét ®o¹n a ®èi víi thÊu nh, th×
¶nh dÞch chuyÓn mét ®o¹n b vµ cã ®é phãng ®¹i lµ k
2
.
Ta cã nh÷ng bíc gi¶i sau:
§Ó gi¶i d¹ng to¸n nµy, tríc hÕt ta chøng minh 2 c«ng thøc rÊt quan träng sau:
1
(1 )
' (1 )
d f
k
d f k
ThËt vËy:
Ta
1 1 1
'
'
f d d
d
k
d
nªn suy ra
' ( ) 1
(1 )
'
'
( )
' ' (1 )
'
d f kd f
d d f
d f kd f k
d
f
df
k
d d f k
d
d f
f
k
Bíc 1: Khi cha dÞch chuyÓn
1
1
1
(1 ) (1)
' (1 ) (2)
d f
k
d k
Bíc 2: Sau khi dÞch chuyÓn
2
2
1
(1 ) (3)
' (1 ) (4)
d a f
k
d b k
Bíc 3: Gi¶i ph¬ng tr×nh
Ta trõ vÕ theo c¸c cÆp ph¬ng tr×nh (1 & 3) (2 & 4), sau ®ã gi¶i
c¸c ph¬ng tr×nh nµy ta ®îc kÕt qu¶.
§èi víi d¹ng bµi nµy th× vËt AB lu«n vËt thËt nªn ta thÓ qui íc
dÊu nh sau:
NÕu vËt dÞch l¹i gÇn thÊu kÝnh: a < 0
NÕu vËt dÞch ra xa thÊu kÝnh: a > 0
Do qua thÊu kÝnh, vËt ¶nh lu«n di chuyÓn cïng chiÒu, nªn ta
lu«n cã: ab < 0
III. C¸c bµi to¸n thêng gÆp
1
Bài tập dời thấu kính, vật, ảnh - Trang 2
Bài tập dời thấu kính, vật, ảnh - Người đăng: phung10anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Bài tập dời thấu kính, vật, ảnh 9 10 750