Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập DSP

Được đăng lên bởi __lock_
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 552 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Caâu 1.
Moät soùng aâm thanh coù daïng nhö sau:

x(t )  2 A cos(10t )  2 B cos(30t )  2C cos(50t ) 
 2 D cos(60t )  2 E cos(90t )  2 F cos(125t )
Trong ñoù: t tính baèng miligiaây.
a. Taàn soá cuûa tín hieäu naøy laø bao nhieâu? Nhöõng thaønh phaàn aøo laø nghe ñöôïc vaø taïi sao?
b. Tín hieäu naøy ñöôïc tieàn loïc qua moät boä loïc töông töï H(f). Ñaàu ra y(t) cuûa boä tieàn loïc naøy ñöôïc
laáy maãu vôùi toác ñoä 40KHz vaø ngay sau ñoù ñöôïc khoâi phuïc baèng boä khoâi phuïc tín hieäu lyù töôûng,
cuoái cuøng cho ra tín hieäu ya(t). Haõy xaùc ñònh y(t) vaø ya(t) trong caùc tröôøng hôïp sau:
1. H(f) = 1 treân toaøn truïc taàn soá.
2. H(f) laø boä tieàn loïc lyù töôûng coù taàn soá caét fs/2 = 20KHz.
3. H(f) laø boä loïc thoâng thaáp coù ñaùp öùng ngang trong taàm nghe ñöôïc 20KHz vaø giaûm vôùi
ñoä doác -60dB/octave phía ngoaøi taàn soá 20KHz vaø boû qua ñaùp öùng pha cuûa boä loïc trong
vieäc xaùc ñònh ya(t). Boä loïc naøy coù giuùp ích gì trong vieäc loaïi boû thaønh phaàn bò choàng
laán phoå khoâng?
Caâu 2.
Moät tín hieäu töông töï coù daûi taàn soá coù ích laø 4KHz, beân ngoaøi daûi taàn naøy tín hieäu suy hao theo tyû leä
15dB/octave. Tín hieäu ñöôïc laáy maãu vôùi taàn soá laáy maãu 12KHz.
a. Neáu khoâng duøng boä tieàn loïc, tính möùc ñoä choàng laán phoå treân daûi taàn soá coù ích?
b. Tìm giôùi haïn trong caùc thoâng soá boä tieàn loïc sao cho caùc thaønh phaàn phoå xaâm nhaäp vaøo daûi
4Khz bò neán treân möùc 50dB.
Caâu 3.
Daûi taàn soá höõu ích cuûa moät tín hieäu laø fmax. Beân ngoaøi fmax, phoå tín hieäu bò suy giaûm vôùi heä soá 
dB/octave. Tín hieäu ñöôïc ñöa qua boä tieàn loïc H(f) coù ñaùp öùng ngang trong taàm fmax. Beân ngoaøi daûi taàn
naøy, boä loïc suy giaûm vôùi heä soá  dB/octave. Heä thoáng ñöôïc thieát keá sao cho thaønh phaàn choáng laán phoå
bò neùn döôùi möùc A dB. Chöùng toû raèng taàn soá laáy maãu ñöôïc tính theo coâng thöùc:

f s  f max  2 A /  . f max
Vôùi  =   .
Trong tröôøng hôïp caùc heä soá suy giaûm ñöôïc tính theo ñôn vò dB/decade coâng thöùc treân ñöôïc vieát laïi nhö
theá naøo?
Caâu 4.
Moät tín hieäu töông töï coù phoå taàn soá nhö sau:

X in ( f ) 

1
1  (0,1 f ) 8

Vôùi f ñöôïc tính theo ñôn vò KHz. Taàn soá höu ích cao nhaát cuûa tín hieäu laø 20KHz. Tín hieäu ñöôïc laáy maãu
ôû taàn soá fs. Yeâu caàu ñaët ra laø möùc ñoä choàng laán phoå ñöôïc neùn treân möùc 60dB.
a. Haõy tính taàn soá laáy maãu thaáp nhaát coù theå chaáp nhaän ñöôïc neáu khoâng duøng boä tieàn loïc choáng
choàng laán p...
Caâu 1.
Moät soùng aâm thanh coù daïng nhö sau:
)125cos(2)90cos(2)60cos(2
)50cos(2)30cos(2)10cos(2)(
tFtEtD
tCtBtAtx
Trong ñoù: t tính baèng miligiaây.
a.
Taàn soá cuûa tín hieäu naøy laø bao nhieâu? Nhöõng thaønh phaàn aøo laø nghe ñöôïc vaø taïi sao?
b.
Tín hieäu naøy ñöôïc tieàn loïc qua moät boä loïc töông töï H(f). Ñaàu ra y(t) cuûa boä tieàn loïc naøy ñöôïc
laáy maãu vôùi toác ñoä 40KHz vaø ngay sau ñoù ñöôïc khoâi phuïc baèng boä khoâi phuïc tín hieäu lyù töôûng,
cuoái cuøng cho ra tín hieäu y
a
(t). Haõy xaùc ñònh y(t) vaø y
a
(t) trong caùc tröôøng hôïp sau:
1.
H(f) = 1 treân toaøn truïc taàn soá.
2. H(f) laø boä tieàn loïc lyù töôûng coù taàn soá caét f
s
/2 = 20KHz.
3.
H(f) laø boä loïc thoâng thaáp coù ñaùp öùng ngang trong taàm nghe ñöôïc 20KHz vaø giaûm vôùi
ñoä doác -60dB/octave phía ngoaøi taàn soá 20KHz vaø boû qua ñaùp öùng pha cuûa boä loïc trong
vieäc xaùc ñònh y
a
(t). Boä loïc naøy coù giuùp ích trong vieäc loaïi boû thaønh phaàn choàng
laán phoå khoâng?
Caâu 2.
Moät tín hieäu töông töï coù daûi taàn soá coù ích laø 4KHz, beân ngoaøi daûi taàn naøy tín hieäu suy hao theo tyû leä
15dB/octave. Tín hieäu ñöôïc laáy maãu vôùi taàn soá laáy maãu 12KHz.
a. Neáu khoâng duøng boä tieàn loïc, tính möùc ñoä choàng laán phoå treân daûi taàn soá coù ích?
b.
Tìm giôùi haïn trong caùc thoâng soá boä tieàn loïc sao cho caùc thaønh phaàn phoå xaâm nhaäp vaøo daûi
4Khz bò neán treân möùc 50dB.
Caâu 3.
Daûi taàn soá õu ích cuûa moät tín hieäu laø f
max
. Beân ngoaøi f
max
, phtín hieäu suy giaûm vôùi heä soá
dB/octave. Tín hieäu ñöôïc ñöa qua btieàn loïc H(f) coù ñaùp öùng ngang trong taàm f
max
. Beân ngoaøi daûi taàn
naøy, boä loïc suy giaûm vôùi heä soá
dB/octave. Heä thoáng ñöôïc thieát keá sao cho thaønh phaàn choáng laán phoå
bò neùn döôùi möùc A dB. Chöùng toû raèng taàn soá laáy maãu ñöôïc tính theo coâng thöùc:
max
/
max
.2 fff
A
s
Vôùi = .
Trong tröôøng hôïp caùc heä soá suy giaûm ñöôïc tính theo ñôn vò dB/decade coâng thöùc treân ñöôïc vieát laïi nhö
theá naøo?
Caâu 4.
Moät tín hieäu töông töï coù phoå taàn soá nhö sau:
8
)1,0(1
1
)(
f
fX
in
Vôùi f ñöôïc tính theo ñôn vò KHz. Taàn soá höu ích cao nhaát cuûa tín hieäu laø 20KHz. Tín hieäu ñöôïc laáy maãu
ôû taàn soá f
s
. Yeâu caàu ñaët ra laø möùc ñoä choàng laán phoå ñöôïc neùn treân möùc 60dB.
a. Haõy tính taàn soá laáy maãu thaáp nhaát coù theå chaáp nhaän ñöôïc neáu khoâng duøng boä tieàn loïc choáng
choàng laán phoå?
b.
Duøng boä loïc Butterword baäc 3 laøm boä tieàn loïc vôùi ñaùp öùng taàn soá laø:
6
0
)/(1
1
)(
ff
fH
Bài tập DSP - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập DSP - Người đăng: __lock_
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Bài tập DSP 9 10 894