Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập dung sai, Học viện Kỹ thuật quân sự

Được đăng lên bởi Dang Anh
Số trang: 202 trang   |   Lượt xem: 717 lần   |   Lượt tải: 5 lần
NguyÔn ®øc h¸t - l-u v¨n bång
HiÖu ®Ýnh PGS-TSKH Phan b¸

bµi tËp

dung sai
F

häc viÖn kü thuËt qu©n sù
Hµ néi n¨m 2000

1

Lêi nãi ®Çu
Cuèn s¸ch “Bµi tËp dung sai” bao gåm c¸c d¹ng bµi tËp mÉu vµ

nh÷ng ®Ò bµi tËp ®iÓn h×nh nh»m vËn dông nh÷ng lý thuyÕt ®· häc trong

m«n häc dung sai vµ ®o l-êng trong c¬ khÝ t¹i HVKTQS. Trong ®ã bao gåm
phÇn lín nh÷ng bµi tËp vÒ tÝnh to¸n ®é chÝnh x¸c h×nh häc c¸c chi tiÕt vò

khÝ, trang bÞ kü thuËt. S¸ch dïng chñ yÕu cho häc viªn bËc ®¹i häc ngµnh c¬
khÝ cña HVKTQS. Nh÷ng ng-êi lµm c«ng t¸c thiÕt kÕ, chÕ t¹o; C¸n bé gi¶ng

d¹y; còng nh- sinh viªn d¹i häc vµ cao ®¼ng chuyªn ngµnh c¬ khÝ còng cã
thÓ tham kh¶o

Néi dung cuèn s¸ch bao gåm hai phÇn
Bµi tËp ®iÓn h×nh cho c¸c ch-¬ng
Ch-¬ng I. Nh÷ng kh¸i niÖm c¬ b¶n vÒ kÝch th-íc - sai lÖch , dung sai

vµ l¾p phÐp

Ch-¬ng II. Sai sè gia c«ng chi tiÕt
Ch-¬ng III. Dung sai l¾p ghÐp c¸c bÒ mÆt tr¬n
Ch-¬ng IV. Dung sai mèi ghÐp ren hÖ mÐt
Ch-¬ng V. Dung sai truyÒn ®éng b¸nh r¨ng
Ch-¬ng VI. Gi¶i chuçi kÝch th-íc
Mçi ch-¬ng ®Òu cã phÇn tãm t¾t vÒ lý thuyÕt (gióp cho häc viªn tr-íc

khi lµm bµi tËp «n l¹i phÇn ®· häc trªn líp) vµ phÇn bµi tËp ¸p dông
Bµi tËp tæng hîp

So víi cuèn s¸ch “ H-íng dÉn bµi tËp c¬ së tÝnh ®æi lÉn trong chÕ t¹o

m¸y” in n¨m 1984 lÇn biªn so¹n nµy t¸c gi¶ ®· bæ xung mét sè néi dung bµi
2

tËp cho phï hîp víi ®èi t-îng chÝnh lµ häc viªn HVKTQS còng nh- yªu cÇu
chuÈn ho¸ cña Bé gi¸o dôc vµ §µo t¹o.

C¸c tiªu chuÈn ViÖt nam míi nhÊt vÒ dung sai h×nh häc cña c¸c chi

tiÕt m¸y ®· ®-îc sö dông thay thÕ cho c¸c tiªu chuÈn t-¬ng øng tr-íc ®©y.

Do khu«n khæ cuèn s¸ch cã h¹n vµ viÕt theo ch-¬ng tr×nh m«n häc

nªn cã nh÷ng phÇn ®-îc bá qua nh- thiÕt kÕ CalÝp kiÓm tra c¸c chi tiÕt ren,
then hoa vµ ®o l-êng.

Tuy ®· cã cè g¾ng, song kh«ng tr¸nh khái cßn cã sai sãt. RÊt mong

®-îc sù gãp ý phª b×nh. Mäi ý kiÕn xin gøi vÒ ®Þa chØ “Bé m«n ChÕ t¹o m¸yHäc viÖn kü thuËt qu©n sù”.

Chóng t«i ch©n thµnh c¶m ¬n PGS-TSKH Phan B¸, PGS-TS Lª V¨n

ChiÓu vµ c¸c ®ång nghiÖp trong bé m«n ChÕ t¹o m¸y – HVKTQS ®· cã
nhiÒu ®ãng gãp quý b¸u trong qu¸ tr×nh biªn so¹n vµ chuÇn bÞ xuÊt b¶n tµi
liÖu nµy

C¸c t¸c gi¶

3

Bµi tËp ®iÓn h×nh cho c¸c ch-¬ng
Ch-¬ng I.

Nh÷ng kh¸i niÖm c¬ b¶n vÒ
kÝch th-íc - sai lÖch - dung sai - l¾p ghÐp
1.1. KÝch th-íc - sai lÖch - dung sai.

1.1.1. KÝch th-íc :
KÝch th-íc lµ mét ®¹i l-îng ®Æc tr-ng cho ®é lín vÒ kho¶ng c¸ch (dµi,

gãc) Gi÷a c¸c vÞ trÝ t-¬ng quan cña bÒ mÆt, ®-êng, ®iÓm cña mét hay nhiÒu
chi tiÕt.
KÝch th-íc bao gåm (b¶ng 1-1)
B¶ng 1-1. C¸c lo¹i k...
1
NguyÔn ®øc h¸t - l-u v¨n bång
HiÖu ®Ýnh PGS-TSKH Phan b¸
bµi tËp
dung sai
F
häc viÖn kü thuËt qu©n sù
Hµ néi n¨m 2000
Bài tập dung sai, Học viện Kỹ thuật quân sự - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập dung sai, Học viện Kỹ thuật quân sự - Người đăng: Dang Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
202 Vietnamese
Bài tập dung sai, Học viện Kỹ thuật quân sự 9 10 306