Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập Giải tích 1

Được đăng lên bởi Trường Nguyễn
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 696 lần   |   Lượt tải: 2 lần
A = {−2; 1; 3}, B = {−3; 1; 0; 2; 4; 6}, C = {m Z | 5 m
10}
A
X A X, B X X C
C A B
A × A
A × B
X n
X
X
X card(X) X .
A, B
card(A B) = car d(A) + card(B) card(A B).
A = {0, 1, 2, 3}; B = {1, 3}
A × B B × A
card(A × B); card(B × A); card(A × A); card(B × B)
1 + 2 + 3 + ···+ n =
n(n + 1)
2
, n 1
1
2
+ 2
2
+ 3
3
+ ···+ n
2
=
n(n + 1)(2n + 1)
6
, n 1
1
3
+ 2
3
+ 3
3
+ ···+ n
3
=
n(n + 1)
2
2
, n 1
n! > n
n
2
, n > 2
(2n 1)! < n
2n1
, n > 1
x
n
= (1)
n
n
2
1
3n
2
+ 3n + 2
.
Bài tập Giải tích 1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập Giải tích 1 - Người đăng: Trường Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Bài tập Giải tích 1 9 10 670