Ktl-icon-tai-lieu

Bài Tập Giản Đồ Pha

Được đăng lên bởi Phan Thanh Sơn
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 1334 lần   |   Lượt tải: 10 lần
1

VÍ DỤ VÀ BÀI TẬP VỀ GIẢN ĐỒ PHA
VÍ DỤ
A. Xét hợp kim 40% Si – 60% Al (% khối lượng) tại 700 oC trên giản đồ

1. Xác định % khối lượng pha lỏng L và pha rắn  (gần đúng)
a) 25% L và 75% 
b) 20% L và 80% 
c) 75% L và 25% 
d) 80% L và 20% 
% Khối lượng pha lỏng L = %L = MB/AB = 6/8 = 75 %
% Khối lượng pha rắn  = % = MA /AB = 2/8 = 25%
2. Xác định thành phần pha lỏng của trường hợp trên
a) 20% Si và 80% Al
b) 25% Si và 75% Al
c) 80% Si và 20% Al
d) 75% Si và 25% Al
Từ điểm A hạ đường thẳng vuông góc với trục hoành. Thành phần pha lỏng L là 20% Si và 80
% Al.
3. Xác định khối lượng tổ chức cùng tinh
a) 12,6%
b) 31,4%
c) 68,6%
d) 88,8%
Tại điểm N tách ra lỏng L (tổ chức cùng tinh tại điểm I) và rắn  (điểm J)
% khối lượng của tổ chức cùng tinh tại điểm I:

2
%LE = (99,83-40)/(99,83-12,6) = 68,6 %
4. Xác định bậc tự do của hợp kim trên tại 700 oC
a) -1
b) 0
c) 1
d) 2
C: số cấu tử = 2
P: số pha = 2 = lỏng L + rắn 
F=2–2+1=1
5. Phản ứng cùng tinh trên giản đồ ở 577 oC là
a) L12,6%Si  1,65%Si + 99,83%Si
b) L12,6%Si  ( 1,65%Si +  99,83%Si)
c) L12,6%Si  [1,65%Si + 99,83%Si]
d) L12,6%Si  (40%Si + 60%Si)
6. Bản chất pha 
a) Dung dịch rắn xen kẽ
b) Dung dịch rắn thay thế
c) Pha trung gian
d) Pha liên kết kim loại
B. Cho giản đồ pha hệ Sn – Pb như sau

7. Xét hợp kim 46% Sn –54% Pb. Ở 44 oC hệ tồn tại ở dạng pha
a) L + 
b) L
c)  + 
d) L + 
Điểm A:  + 

3
o

8. Xét hợp kim 77% Sn –23% Pb. Ở 190 C hệ tồn tại ở dạng pha
a) L + 
b) L
c)  + 
d) L + 
Điểm B: L + 
9. Xét hợp kim 25% Sn –75% Pb. Ở 200 oC dạng pha tồn tại và thành phần của nó là
a) α = 17 % Sn - 83 % Pb; L = 55.7 % Sn – 44,3 % Pb
b) L = 25 % Sn - 75 % Pb; α = 25 % Sn - 75 % Pb
c) α = 17 % Sn - 83 % Pb; β = 55.7 % Sn – 44,3 % Pb
d) α = 18,3 % Sn – 81,7 % Pb; β = 97,8 % Sn – 2,2 % Pb
Điểm C: L + , với α 17 % Sn; L = 55.7 % Sn

10. Xét hợp kim 40% Sn –60% Pb. Ở 150 oC tỷ lệ khối lượng các pha sẽ là
a) 66 % α + 34 % β
b) 34 % α + 66 % β
c) 10 % α + 90 % β
d) 2 % α + 98 % β
Điểm D: % 

98  40
66% , % β = 34 %
98  10

11. Hợp kim tạo thành từ 1,25 kg Sn và 14 kg Pb ở 200 oC sẽ có các pha và thành phần
a) α = 17 % Sn - 83 % Pb; L = 55.7 % Sn - 44.3 % Pb 68,6%
b) L = 25 % Sn - 75 % Pb; α = 25 % Sn - 75 % Pb
c) α = 17 % Sn - 83 % Pb; β = 55.7 % Sn - 44.3 % Pb
d) α với Cα = 8,2 % Sn – 91,8 % Pb
1,25
%Sn 
8,2%
1,25  14
% Pb 100  8,2 91,8%

Điểm E, 100% α với Cα = 8,2 % Sn – 91,8 % Pb
12. Xét hợp kim 15% Sn –85% Pb. Ở 100 oC dạng pha tồn tại và thành phần của nó là

4
a)
b)
c)
...
VÍ DỤ VÀ BÀI TẬP VỀ GIẢN ĐỒ PHA
VÍ DỤ
A. Xét hợp kim 40% Si – 60% Al (% khối lượng) tại 700
o
C trên giản đồ
1. Xác định % khối lượng pha lỏng L và pha rắn (gần đúng)
a) 25% L và 75%
b) 20% L và 80%
c) 75% L và 25%
d) 80% L và 20%
% Khối lượng pha lỏng L = %L = MB/AB = 6/8 = 75 %
% Khối lượng pha rắn = % = MA /AB = 2/8 = 25%
2. Xác định thành phần pha lỏng của trường hợp trên
a) 20% Si và 80% Al
b) 25% Si và 75% Al
c) 80% Si và 20% Al
d) 75% Si và 25% Al
Từ điểm A hạ đường thẳng vuông góc với trục hoành. Thành phần pha lỏng L 20% Si 80
% Al.
3. Xác định khối lượng tổ chức cùng tinh
a) 12,6%
b) 31,4%
c) 68,6%
d) 88,8%
Tại điểm N tách ra lỏng L (tổ chức cùng tinh tại điểm I) và rắn (điểm J)
% khối lượng của tổ chức cùng tinh tại điểm I:
1
Bài Tập Giản Đồ Pha - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài Tập Giản Đồ Pha - Người đăng: Phan Thanh Sơn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Bài Tập Giản Đồ Pha 9 10 67