Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập hạ trần than nóc cơ giới hóa

Được đăng lên bởi mr-lamtung
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 95 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o
Trêng ®¹i häc má - ®Þa chÊt hµ néi
Bé m«n khai th¸c hÇm lß
-----***-----
Bµi tËp
C«ng nghÖ khai th¸c c¬ giíi hãa
®ång bé h¹ trÇn thu håi than nãc
Gi¸o viªn híng dÉn : TS. Vò Trung TiÕn
Häc viªn : KS. NguyÔn Ngäc Giang
Líp : Cao häc khai th¸c K30
1
Hµ néi - 2016
Bài tập hạ trần than nóc cơ giới hóa - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập hạ trần than nóc cơ giới hóa - Người đăng: mr-lamtung
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Bài tập hạ trần than nóc cơ giới hóa 9 10 826