Ktl-icon-tai-lieu

bài tập kéo nén

Được đăng lên bởi Hoàng Hí Hửng
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 1213 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI TẬP CHƯƠNG 3
(HẠN CUỐI NỘP BÀI: 16/10/2012)
Viết tay trên giấy A4
1) (8.4) Tính ứng suất trung bình max. Cho đèn có trọng lượng 50 lb, θ =
600. (Đáp số: σmax = 345 psi)

2) (8.19) Tính lực P tác động lên bulông. Lưu ý: tiết diện AB là hình côn và
tiết diện BC là hình trụ. (Đáp số: P = 68.3 kN)

3) (8.22) Tính ứng suất tác động lên tiết diện AB và BC. Cho chiều dày
thanh là 1.5 in. (Đáp số: σAB = 1.63 ksi, σBC = 0.82 ksi)

4) (8.29) Tính ứng suất tiếp trung bình gây ra bởi lực ma sát trên lốp xe.
Cho lốp xe có hệ số ma sát động là μk = 0.5 và áp suất trong lốp xe là 32 ksi.
(Đáp số: τ = 16 psi)

5) (8.34) Tính ứng suất trung bình trong các thanh AB và BC. Cho thanh
AB và BC có tiết diện tương ứng là 28 mm và 18 mm, θ = 600. (Đáp số: σAB
= 21.2 MPa, σBC = 23.6 MPa)
6 kN

6) (8.43) Tính tiết diện cần thiết của thanh BC và đường kính ở các chốt A
và B. Cho σallow = 3 ksi và τallow = 4 ksi. (Đáp số: ABC = 0.577 in2, dA =
0.743 in, dB = 0.525 in)

7) (8.50) Tính ứng suất cắt trung bình trong đường kính chốt (D = 0.4 in.) ở
A và ứng suất kéo trung bình của cần AB (D = 0.5 in.). Cho w = 0.8 kip/ft.
Tính các hệ số an toàn nếu giới hạn chảy của chốt và cần AB tương ứng là τY
= 25 ksi và σY = 38 ksi. (Đáp số: τA = 23.9 ksi, F.S.A =1.05, τAB = 30.6 ksi,
F.S.AB =1.24)

8) (8.58) Tính độ biến dạng dài trung bình của dây AB theo góc xoay θ.
Cho thanh AC tuyệt đối cứng và góc xoay θ nhỏ (cosθ = 1, sinθ = 0). Tính
giá trị với θ = 2 độ. (Đáp số: ε = 1.5θ =52.4(10-3) m/m)

9) (8.59) Tính độ biến dạng dài trung bình của dây AB và AC nếu lực P làm
điểm A bị dịch chuyển xuống một khoảng 3 mm. (Đáp số: ε =6.5 (10-3)
mm/mm)

10) (8.82) Tính nội lực ở tiết diện C và D. Cho dầm có trọng lượng là 80
lb/ft. (Đáp số: VC = 3.5 kip, MC = -47.5 kip.ft; VD = 0.24 kip, MD = -0.36
kip.ft)

11) (8.86) Tính độ biến dạng dài trung bình của cần AD, BE và CF. Cho ΔA
= 0.002 in và θ = 2 độ. (Đáp số: εAD =0.333 (10-3) in/in, εBE =3.82 (10-3)
in/in, εCF =7.31 (10-3) in/in)

12) (9.1) Thí nghiệm nén một trụ bê tông (đường kính là 6 in. và chiều dài
12 in) có kết quả cho ở bảng. Vẽ biểu đồ σ - ε sử dụng tỉ lệ 1 in. = 0.5 ksi và
lệ 1 in. = 0.2 (10-3) in./in. Từ biểu đồ σ - ε, tính mô đun đàn hồi E. (Đáp số:
E = 3.275(103) ksi)

13) (9.13) Sự thay đổi trọng lượng của máy bay được các định từ cảm biến
biến dạng A lắp trên trục bằng nhôm. Trước khi có hành khách, cảm biến chỉ
biến dạng ε1 = 0.00100 in/in. Sau khi có hành khách, cảm biến chỉ biến dạng
ε2 = 0.00243 in/in. Tính sự thay đổi lực (ΔP...
BÀI TP CHƯƠNG 3
(HN CUI NP BÀI: 16/10/2012)
Viết tay trên giy A4
1) (8.4) Tính ng sut trung bình max. Cho đèn có trng lượng 50 lb,
θ
=
60
0
. (Đáp s:
σ
max
= 345 psi)
2) (8.19) Tính lc P tác động lên bulông. Lưu ý: tiết din AB là hình côn và
tiết din BC là hình tr. (Đáp s: P = 68.3 kN)
bài tập kéo nén - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài tập kéo nén - Người đăng: Hoàng Hí Hửng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
bài tập kéo nén 9 10 198