Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập kết cấu thép

Được đăng lên bởi Le Phuong Pham
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 2804 lần   |   Lượt tải: 6 lần
Bài tập về môn: Kết Cấu Thép_K15KTR

CHƯƠNG II. LIÊN KẾT
Bài 2.1. Thiết kế liên kết đối đầu dùng đường hàn đối đầu xiên góc để liên kết hai bản thép có kích
thước 240x10mm, chịu lực kéo đúng tâm N = 520kN. Biết mác thép CCT34, hệ số điều kiện làm
việc c = 1; hàn tay; kiểm tra đường hàn bằng phương pháp vật lý.

Bài 2.2. Kiểm tra khả năng chịu lực của liên kết đối đầu dùng đường hàn đối đầu thẳng góc chịu
đồng thời M và lục cắt. Biết bản thép 1 có kích thước b1×t1 = 250x12mm; bản thép 2 có kích thước
b2×t2 = 230x12mm. Nội lực M = 12 kNm; V = 150 kN. Hệ số điều kiện làm việc c = 1; với Mac
thép CCT34, que hàn N42, hàn tay và kiểm tra bằng phương pháp thông thường.

Bài 2.3. Thiết kế liên kết giữa hai bản thép có kích thước b×t = 270x12mm bằng hình thức liên kết
ghép chồng dùng đường hàn góc đầu. Biết liên kết chịu lực kéo tính toán N = 600 kN, Hệ số điều
kiện làm việc c = 1; với Mac thép CCT38, que hàn N46, hàn tay. Các hệ số bf = 0,7; s = 1.

Bài 2.4. Thiết kế liên kết hai thanh thép góc không đều cạnh 2L150x100x10 vào bản mã có chiều
dày tbm = 12mm bằng hình thức liên kết ghép chồng dùng đường hàn góc cạnh, ghép cạnh dài. Biết
liên kết chịu lực kéo tính toán N = 630 kN, Hệ số điều kiện làm việc c = 1; với Mac thép CCT38,
que hàn N42, hàn tay. Các hệ số bf = 0,7; s = 1.

Bài 2.5. Thiết kế mối nối liên kết nối 2 bản thép 350x12 chịu moment tính toán M = 20T.m bằng bản
ghép và đường hàn góc, Hệ số điều kiện làm việc c = 0,95; với Mac thép CCT38, que hàn N42, hàn
tay. Các hệ số bf = 0,7; s = 1.

Bài 2.6. Tính liên kết bulông thường nối 2 bản thép có tiết diện 240x12 chịu lực kéo trung tâm N =
360 kN. Liên kết dùng 2 bản ghép, thép CCT34, Bulông có cấp độ bền 4.8 đường kính d = 20mm.
Đường kính lỗ bulông dlỗ = 22mm. Các hệ số khác tự cho hoặc tra bảng.
Bài 2.7. Thiết kế liên kết giữa hai bản thép có kích thước b×t = 300x12mm bằng hình thức liên kết
ghép chồng dùng bulông thô. Biết liên kết chịu lực kéo tính toán N = 300 kN.
ThS. PHẠM VIẾT HIẾU

Trang: 1

Bài tập về môn: Kết Cấu Thép_K15KTR

CHƯƠNG III. DẦM THÉP
Bài 3.1. Cho sơ đồ dầm chịu lực như hình vẽ (hình 3.1), với L1 = 9m; L2 = 2m. Tải trọng phân bố
đều tính toán qtt = 35T/m. Bỏ qua trọng lượng bản thân dầm hãy kiểm tra dầm theo điều kiện bền tại
vị trí C có tiết diện như hình 3.2. (Thép CCT34, hệ số điều kiện làm việc c = 1)

y

q
A

B

C

D

F
E

x

x

y

Hình 3.1

Hình 3.2

Bài 3.2. Cho dầm đơn giản chịu tải trọng phân bố đều qc = 10 kN/m q = 1,2 (bỏ qua trọng lượng bản
thân dầm). Nhịp dầm L...
Bài tập về môn: Kết Cấu Thép_K15KTR
ThS. PHẠM VIẾT HIẾU Trang: 1
CHƯƠNG II. LIÊN KẾT
Bài 2.1. Thiết kế liên kết đối đầu dùng đường hàn đối đầu xiên góc để liên kết hai bản thép kích
thước 240x10mm, chịu lực kéo đúng tâm N = 520kN. Biết mác thép CCT34, hệ số điều kiện làm
việc
c
= 1; hàn tay; kiểm tra đường hàn bằng phương pháp vật lý.
Bài 2.2. Kiểm tra khả năng chịu lực của liên kết đối đầu dùng đường hàn đối đầu thẳng góc chịu
đồng thời M lục cắt. Biết bản thép 1 kích thước b
1
×t
1
= 250x12mm; bản thép 2 kích thước
b
2
×t
2
= 230x12mm. Nội lực M = 12 kNm; V = 150 kN. Hệ số điều kiện m việc
c
= 1; với Mac
thép CCT34, que hàn N42, hàn tay và kiểm tra bằng phương pháp thông thường.
Bài 2.3. Thiết kế liên kết giữa hai bản thép kích thước b×t = 270x12mm bằng hình thức liên kết
ghép chồng dùng đường hàn góc đầu. Biết liên kết chịu lực kéo tính toán N = 600 kN, Hệ số điều
kiện làm việc
c
= 1; với Mac thép CCT38, que hàn N46, hàn tay. Các hệ số b
f
= 0,7;
s
= 1.
Bài 2.4. Thiết kế liên kết hai thanh thép góc không đều cạnh 2L150x100x10 vào bản chiều
dày t
bm
= 12mm bằng hình thức liên kết ghép chồng dùng đường hàn góc cạnh, ghép cạnh dài. Biết
liên kết chịu lực kéo tính toán N = 630 kN, Hệ số điều kiện m việc
c
= 1; với Mac thép CCT38,
que hàn N42, hàn tay. Các hệ số b
f
= 0,7;
s
= 1.
Bài 2.5. Thiết kế mối nối liên kết nối 2 bản thép 350x12 chịu moment tính toán M = 20T.m bằng bản
ghép và đường hàn góc, Hệ số điều kiện làm việc
c
= 0,95; với Mac thép CCT38, que hàn N42, hàn
tay. Các hệ số b
f
= 0,7;
s
= 1.
Bài 2.6. Tính liên kết bulông thường nối 2 bn thép tiết diện 240x12 chịu lực kéo trung tâm N =
360 kN. Liên kết dùng 2 bản ghép, thép CCT34, Bulông cấp độ bền 4.8 đường kính d = 20mm.
Đường kính lỗ bulông d
lỗ
= 22mm. Các hệ số khác tự cho hoặc tra bảng.
Bài 2.7. Thiết kế liên kết giữa hai bản thép kích thước b×t = 300x12mm bằng hình thức liên kết
ghép chồng dùng bulông thô. Biết liên kết chịu lực kéo tính toán N = 300 kN.
Bài tập kết cấu thép - Trang 2
Bài tập kết cấu thép - Người đăng: Le Phuong Pham
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Bài tập kết cấu thép 9 10 119