Ktl-icon-tai-lieu

BÀI TẬP KẾT CẤU THÉP

Được đăng lên bởi giang01659
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 1100 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Số liệu tính toán:
Stt = Ab = 11
Chiều dài hay chiều cao cấu kiện: L = L0 + 0.2stt
Hoạt tải,Tĩnh tải: P = P0 + 10stt
f = 18 + 0.7b
fv = 0.58f

Bài 1:
1
SV : Thái Minh Dũ
11CX4

Thép CT34, γc = 1
Tìm tiết diện thanh T1,T2
Biết T1,T2 là ống trụ
rỗng
1
3000

Vẽ hình minh họa để thi công.

2

P2
P1

Giải

P = 30T

L = L0 + 0.2STT = 3000 + 0.2×11 = 3002.2mm = 3.0022m
P = P0 - 10×STT = 30000 – 110 = 29890kg = 298.9 kN
f = 18 + 0.7b = 18.7 kN/cm2 ; fv = 0.58f = 10.846 kN/cm2
Thanh T1 cấu kiện chiêu kéo dưới tác dụng của P1
P1 = P×cos300 = 298.9×cos300 = 259.7kN

P1
259


f c 18.7
→ A1 ≥
13.85cm2

P1
 f c
A1
б=

P2 = P×cos600 = 298.9×cos600 = 149.5kN

P2
149.5


f c 18.7
б=
→ A2 ≥
8 kNcm2
Đường kính : D=95 mm
Chọn A1 = 14.1cm2 Bề dày thành ống :5 mm
Trọng lượng :11.1 kg /m
P21
 f c
A2

{

A2 = 8.10cm2

{

Đường kính: D=95 mm
Bề dày thành ống :2.8 mm
Trọng lượng :6.36 kg /m

2
SV : Thái Minh Dũ
11CX4

Bài 2:
q = 5000kg/m

6000
A

6000
B

6000

6000
D

C

E

Thép CT34, γc = 1
Tiết diện chữ I, C, 2 C hoặc I và C
Tìm tiết diện dầm, vẽ hình chi tiết thi công, kiểm tra mối hàn đối đầu nhiệp B-C

Giải
L = L0 + 0.2STT = 6000 + 0.2×11 = 6002.2mm = 6.0022m
q = q0 - 10×STT = 5000 – 110 =4890 kg = 48.9kN
f = 18 + 0.7b = 18.7 kN/cm2 ; fv = 0.58f = 10.846 kN/cm2

0.107ql²
0.037ql²

0.077ql²
A

0.393ql

A

0.071ql²

B

C

E

0.607ql²

0.536ql

0.607ql
B

D

0.464ql
C

D

E

3
SV : Thái Minh Dũ
11CX4

Mmax = 0.107ql2 = 0.107×48.9×6.00222 = 188.5 kNm
Vmax = 0.607ql = 0.607×48.9×6.0022 = 178.2 kN
Dầm vừa chiệu uốn vừa chiệu cắt.
M
M
188 .5 100
 f c  W x 

1008.02cm 3
Wx
f c
18.7
Tại vị trí Mmax : б =

Chọn IN045 có Wx = 1231 →

{

S x =708 c m 3
t w =9 mm
I x =27696 cm4

Trọng lượng tiêu chuẩn của dầm: 66.5 kg/m
Trọng lượng bản thân dầm: qtlbt = 66.5×1.1 = 73.15 kg/m
qktra = qtlbt + q = 4890+73.15 = 4963.15 kg/m = 49.6315kN/m
Mmax = 0.107 qktra l 2 = 0.107×49.6315×6.00222 = 191.25kNm
Vmax = 0.607 qktra l = 0.607×49.6135×6.0022 = 180.76 kN
Kiểm tra tại vị trí Mmax
M 191.25 100

15.54kN / cm 2  fc 18.7 kN / cm 2
Wx
1231

б=

x

Tại vị trí Vmax
V S x 180 .76 708

5.134 kN / cm 2  f v c 10.846kN / cm 2
I x t w 27696 0.9
τ=
x
Kiểm tra độ võng:

5 q ktra l 4 5 49.6135 6.0022 4 100
1

1.5 10  4 
384 I x E
384 27696 20600
250
τ=
→Chọn IN045 đảm bảo khả năng chiệu lực


Kiểm tra mối hàn đối đầu giữa nhịp BC

ở giữa nhịp BC chịu mô men uốn còn lực cắt nhỏ không đáng kể có thể bỏ qua.
4
SV : Thái Minh Dũ
11CX4

MBC = 0.037ql2 = 65.2kNm...
Số liệu tính toán:
Stt = Ab = 11
Chiều dài hay chiều cao cấu kiện: L = L
0
+ 0.2stt
Hoạt tải,Tĩnh tải: P = P
0
+ 10stt
f = 18 + 0.7b
fv = 0.58f
Bài 1:
1
SV : Thái Minh Dũ
11CX4
BÀI TẬP KẾT CẤU THÉP - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÀI TẬP KẾT CẤU THÉP - Người đăng: giang01659
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
BÀI TẬP KẾT CẤU THÉP 9 10 464