Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập kết cấu thép

Được đăng lên bởi anhcu-do
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 335 lần   |   Lượt tải: 3 lần
NguyÔn Ngäc HuÊn
Gi¶i Bµi tËp:
1-

Kh¶ n¨ng cña thÐp c¬ b¶n:
N1 =F.R = 25x1,2x2,1 T = 63T
Kh¶ n¨ng chÞu s ph¸p cña ®h xiªn:

 25

 b

N 2 
 2  .Rkh / sin  
 2 1,2 1,2 1,8 / 0,707 T =100,7 T
 sin 

 0,707


N3
N2

N1

Kh¶ n¨ng chÞu s tiÕp cña ®h xiªn:

 25

 b

N 3 
 2  .Rch / cos  
 2 1,2 1,2 1,3 / 0,707 T = 72,7 T
 sin 

 0,707


VËy Kh¶ n¨ng cña lk:
2-

N = 63 T

Kt thÐp c¬ b¶n:

 



N
115

1,92  2,1 T/cm2
F 30 2

N

Kt ®h ® ® th¼ng gãc:

 

N
115

2,21  1,8
Fh (30  2.2) 2

Kh«ng ®¹t,
KiÓm tra: 


3-

T/cm2

dïng ®h xiªn gãc 600





b

N . sin 
115.0,866

1,63  1,8 T/cm2
Fh
(30 / sin 60 0  2.2) 2
N . cos 
115.0,5


0,94  1,3
Fh
(30 / sin 600  2.2) 2

N

lh





T/cm2

§¹t.

Kt thÐp c¬ b¶n:

 

N
45

1,5  2,1
F 30 1

T/cm2

lh

ChiÒu dµi ®h  lh =2(30-1)=58cm2

hh 
Chän:
6-

5

hh = 8mm

§h chÞu: Q=9T
CT kt:

N
45

0,74 cm
h
58 0,7 1,5
l h . h .R g

M=9x15=13,5Tcm2

a=150
P=9T

2
M
 3. Q2 1.15 Rkh

M
13,5 6

0,36
Wh
1 15 2
Q
9


0,6
Fh 1 15
T/cm2

M 

Víi:

Q

T/cm2

160

=10

2
M
 3. Q2 1,10T / cm 2 1.15 Rkh 2,07T / cm 2


7-

CT kt:

§¹t.

 M2   Q2  Rgh

M 

Víi:

8-

hh  0,34cm

M
13,5 6

Wh 2  h .hh 152
Chän:



Q 
;

Q
9

Fh 2  h .hh 15

hh = 4cm

Kt thÐp c¬ b¶n:

 

N
120

1,67  2,1 T/cm2
F 36 2

§iÒu kiÖn b¶n ghÐp:
 Fgh  Fcb

 gh   /2 = 1cm
Kh¶ n¨ng chÞu c¾t cña 1 ®inh t¸n:

 N  cd


N

Líp 02X1B- §HBK §µ N½ng

nc .

 .d 2 d
.Rc
4



Chän:

Víi:

nc = 2 ;

Víi:
bgh = b
 gh =1cm
d = 2,3cm;
Rcd= 1,6T/cm2 ;

Remd= 3,8T/cm2

d
=13,30T
c

1

NguyÔn Ngäc HuÊn
Kh¶ n¨ng chÞu Ðp mÆt cña 1 ®inh t¸n:
d
d
 N  em
d . min .Rem
 N  dmin =13,30T


Sè lîng ®inh:

N
120
n d 
9,0
 N  min 13,3

= 17,48T

50

70

50

10

Chän: n = 9

120
0
120
0

Bè trÝ:
KiÓm tra:

 
9-

N
120

2,06  2,1 T/cm2
Fth (36  3 2,3).2

Kt thÐp c¬ b¶n:

 

80

N
115

1,60  2,1 T/cm2
F 36 2

Kh¶ n¨ng chÞu c¾t cña 1 ®inh t¸n:

 N  cd

nc .

 .d 2 d
.Rc
4
2

Rcd= 1,8T/cm ;

N



Víi:

nc = 1 ;

d =2+0,1= 2,1cm;

Remd= 4,2T/cm2

- 360x10
L=490

d
=6,23T
c

Kh¶ n¨ng chÞu Ðp mÆt cña 1 ®inh t¸n:
d
d
 N  em
d . min .Rem
 N  dmin =6,23T


Sè lîng ®inh:

n

N
115

18,46
d
 N  min 6,23

= 17,64T

50

70 70 70 70 70

Chän: n = 24

80
80
80

Bè trÝ:
KiÓm tra:

 

N
115

2,08  2,1 T/cm2
Fth (36  4 2,1).2

60

II. Ch¬ng dÇm:
1-

50
60

Cã:

q.l 2 3 6 2

13,5 T.m = 1350 T.cm
8
8
q.l 3 6


9 T
2...
NguyÔn Ngäc HuÊn
Gi¶i Bµi tËp:
1- Kh¶ n¨ng cña thÐp c¬ b¶n:
N
1
=F.R = 25x1,2x2,1 T = 63T
Kh¶ n¨ng chÞu s ph¸p cña ®h xiªn:
707,0/8,12,12,12
707,0
25
sin/.2
sin
2
h
k
R
b
N
T =100,7 T
Kh¶ n¨ng chÞu s tiÕp cña ®h xiªn:
707,0/3,12,12,12
707,0
25
cos/.2
sin
3
h
c
R
b
N
T = 72,7 T
VËy Kh¶ n¨ng cña lk: N = 63 T
2- Kt thÐp c¬ b¶n:
1,292,1
230
115
F
N
T/cm
2
Kt ®h ® ® th¼ng gãc:
8,121,2
2)2.230(
115
h
F
N
T/cm
2
Kh«ng ®¹t, dïng ®h xiªn gãc 60
0
KiÓm tra:
8,163,1
2)2.260sin/30(
866,0.115sin.
0
h
F
N
T/cm
2
3,194,0
2)2.260sin/30(
5,0.115cos.
0
h
F
N
T/cm
2
§¹t.
3- Kt thÐp c¬ b¶n:
1,25,1
130
45
F
N
T/cm
2
ChiÒu dµi ®h
l
h
=2(30-1)=58cm
2
74,0
5,17,058
45
..
h
ghh
h
Rl
N
h
cm
Chän: h
h
= 8mm
6- §h chÞu: Q=9T M=9x15=13,5Tcm
2
CT kt:
Víi:
36,0
151
65,13
2
h
M
W
M
T/cm
2
6,0
151
9
h
Q
F
Q
T/cm
2
2222
/07,215.1/10,1.3 cmTRcmT
h
kQM
§¹t.
7- CT kt:
h
gQM
R
22
Víi:
2
15.2
65,13
hhh
M
hW
M
;
15.2
9
hhh
Q
hF
Q
h
h
0,34cm Chän: h
h
= 4cm
8- Kt thÐp c¬ b¶n:
1,267,1
236
120
F
N
T/cm
2
§iÒu kiÖn b¶n ghÐp:
F
gh
F
cb
Víi: b
gh
= b
gh
/2 = 1cm Chän:
gh
=1cm
Kh¶ n¨ng chÞu c¾t cña 1 ®inh t¸n:
d
cc
d
c
R
d
nN .
4
.
.
2
Víi: n
c
= 2 ; d = 2,3cm;
R
c
d
= 1,6T/cm
2
; R
em
d
= 3,8T/cm
2
d
c
N
=13,30T
Líp 02X1B- §HBK §µ N½ng
1
N
1
N
2
N
3
N
N
l
h
b
l
h
5
a=150
P=9T
160
=10
Bài tập kết cấu thép - Trang 2
Bài tập kết cấu thép - Người đăng: anhcu-do
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Bài tập kết cấu thép 9 10 586