Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập khoan nổ mìn

Được đăng lên bởi Quyên Bùi
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 1309 lần   |   Lượt tải: 18 lần
Môc lôc
- Lêi nãi ®Çu
- Ch¬ng I : b·i næ, thuèc næ, ph¬ng tiÖn næ
vµ ph¬ng ph¸p næ
C¸c th«ng sè khoan næ m×n

- Ch¬ng II
- Ch¬ng III

c«ng t¸c khoan vµ ®Êu ghÐp m¹ng næ

- Ch¬ng I V

C«ng t¸c an toµn

- B¶ng tæng kÕt

Lêi nãi ®Çu
-----***-----

N h chóng ta ®· biÕt, c«ng t¸c khoan næ m×n lµ mét kh©u chñ chèt

trong qu¸ tr×nh tiÕn hµnh khai th¸c ë c¸c má hÇm lß còng nh c¸c má lé thiªn.
V× vËy vÊn ®Ò ®Æt ra ®Çu tiªn cho mçi kÜ s khi tiÕn hµnh khai th¸c lµ ph¶i t×m
c¸ch “ N©ng cao hiÖu qu¶ ph¸ vì ®Êt ®¸ b»ng ph¬ng ph¸p khoan næ m×n” .
Mét trong nh÷ng c«ng t¸c cã tÝnh quyÕt ®Þnh vµ ®Çu tiªn tíi hiÖu qu¶ ph¸ vì
®Êt ®¸ ®ã lµ “ViÖc thµnh lËp hé chiÕu khoan næ m×n”. Nã lµ c¬ së ®Ó ph¸t
triÓn øng dông, kiÓm tra hiÖu qu¶ khoan næ m×n trªn g¬ng trong qu¸ tr×nh

khai th¸c ë má lé thiªn còng nh hÇm lß.
C«ng t¸c tÝnh to¸n vµ thiÕt lËp hé chiÕu khoan næ m×n lµ c«ng t¸c ®Çu
tiªn cÇn thiÕt tiÕn hµnh, ®Ó ®¶m lµm c¬ së cho viÖc khai th¸c. V× vËy cÇn ph¶i
tÝnh to¸n xem xÐt tÝnh chÊt c¸c lo¹i ®Êt ®¸ trªn g¬ng ®Ó tõ ®ã lùa chän c¸c
th«ng sè næ m×n cho h¬p lý. §ång thêi tõ ®ã la chän nh÷ng ph¬ng ph¸p vµ
ph¬ng tiÖn næ m×n hîp lý nhÊt. §Ó ®¶m b¶o c¸c chØ tiªu an toµn còng nh chØ
tiªu vÒ kû thuËt vµ ®em l¹i lîi Ých cao nhÊt cho má.
Trªn ®©y lµ nh÷ng nh©n xÐt s¬ bé vÒ c«ng t¸c lËp hé chiÕu khoan næ
m×n. Trong qu¸ tr×nh lËp hé chiÕu ch¨c ch¾n sÏ kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu
sãt. V× vËy rÊt mong ®îc sù gãp ý vµ bæ sung cña thÇy ®Ó em cã kinh nghiÖm
lËp hé chiÕu cho nh÷ng lÇn sau.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n!
Hµ Néi ngµy 3 th¸ng 12 n¨m 2004
Sinh viªn thùc hiÖn:
NguyÔn Quang tiÕn

Ch¬ng I :
I - B·i næ

b·i næ, thuèc næ, ph¬ng tiÖn næ
vµ ph¬ng ph¸p næ

1/ §Êt ®¸.
- C¸t kÕt cã ®é kiªn cè f= 10
- §é nøt nÎ cÊp II, ®ång nhÊt, kh«ng chøa níc
Dung träng d =2,6(T/m3)
+ XÕp lo¹i ®Êt ®¸ theo ®é khã næ: Lo¹i khã næ võa
+ XÕp lo¹i ®Êt ®¸ theo ®é khã khoan: Lo¹i khã khoan
2/ Yªu cÇu ®Êt ®¸ sau khi næ.
- §Êt ®¸ sau khi næ kh«ng qu¸ cì, kh«ng qu¸ vôn, t¹o thµnh ®èng gän
- §ßng kÝnh cho phÐp cña ®Êt ®¸ sau khi næ
+ Theo vËn t¶i b»ng «t«
-

3

3

d cp <=0,5 V =0,5 20 =1,36(m3)
+ Theo ®iÒu kiÖn m¸y xóc b»ng m¸y xóc
3

d cp <=0,75 E =0,75 5 =1,28(m3)
1 ChiÒu cao ®èng ®¸ kh«ng nhá h¬n chiÒu cao m¸y xóc, vµ kh«ng lín
qu¸(<=1,5Hxmax=)
2 ChiÒu réng ®èng ®¸ phô thuéc vµo chiÒu réng luång xóc, chiÒu réng
3

mÆt tÇng tèi thiÓu
+ Khèi lîng 1 lÇn næ ®¶m b¶o cho thiÕt bÞ má lµm viÖc liªn tôc
+ §¶m b¶o t¹o nªn tÇng b»ng ph¼ng, hËu xung vµ v¨ng xa tèi thiÓu
+ §¶m b¶o an toµn teong qu¸ tr×nh thi c«ng næ m×n, gi¸ thµn...
Môc lôc
- Lêi nãi ®Çu
- Ch ¬ng I : b·i næ, thuèc næ, ph ¬ng tiÖn næ
vµ ph ¬ng ph¸p næ
- Ch¬ng II C¸c th«ng sè khoan næ m×n
- Ch ¬ng III c«ng t¸c khoan vµ ®Êu ghÐp m¹ng næ
- Ch ¬ng I V C«ng t¸c an toµn
- B¶ng tæng kÕt
Lêi nãi ®Çu
-----***-----
Nh chóng ta ®· biÕt, c«ng t¸c khoan næ m×n lµ mét kh©u chñ chèt
trong qu¸ tr×nh tiÕn hµnh khai th¸c ë c¸c má hÇm lß còng nh c¸c má lé thiªn.
V× vËy vÊn ®Ò ®Æt ra ®Çu tiªn cho mçis khi tiÕn hµnh khai th¸c lµ ph¶i t×m
c¸ch N©ng cao hiÖu qu¶ ph¸ ®Êt ®¸ b»ng ph¬ng ph¸p khoan m×n” .
Mét trong nh÷ng c«ng t¸c tÝnh quyÕt ®Þnh ®Çu tiªn tíi hiÖu qu¶ ph¸
®Êt ®¸ ®ã “ViÖc thµnh lËp chiÕu khoan m×n”. lµ ®Ó ph¸t
triÓn øng dông, kiÓm tra hiÖu qu¶ khoan m×n trªn g¬ng trong qu¸ tr×nh
Bài tập khoan nổ mìn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập khoan nổ mìn - Người đăng: Quyên Bùi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Bài tập khoan nổ mìn 9 10 678