Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập kĩ thuật điện tử

Được đăng lên bởi Phạm Tuyên
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 346 lần   |   Lượt tải: 2 lần
1
BAØI TAÄP KYÕ THUAÄT ÑIEÄN TÖÛ
1. Mch n
1: V dng ng ngõ ra V
o
ca mch vi ngõ vào là dng sóng sin có V
p-p
= 40V
2: V dng sóng ngõ ra V
o
ca mch theo Vi.
3: V dng ng ngõ ra V
o
ca mch theo Vi.
4:
Cho biết dng sóng ngõ ra ca mch đin sau vi dng sóng ngõ vào như hình. Cho R
= 2k, V
Z1
= V
Z2
= 10V; V
z1
= 10V, V
z2
= 20V; V
z2
= 10V, V
z1
= 20V.
V
i
50V
-50V
Vi
-
Si
+
+
-
Vo
10V
-10V
t
V
i
0
-
Vo
Si
+
-
Vi
+
5.7V
7.7V
Si
15k
V
i
t
12V
-12V
+
VoVi
+
Si
--
5V
Vo
IdealVi
3.3k
3.3k
Z2
+
Vi
-
Z1
+
-
R
Vo
0
π
2
π
ω
Bài tập kĩ thuật điện tử - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập kĩ thuật điện tử - Người đăng: Phạm Tuyên
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Bài tập kĩ thuật điện tử 9 10 340