Ktl-icon-tai-lieu

Bài Tập kĩ thuật nhiệt

Được đăng lên bởi anhhtvip
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 186 lần   |   Lượt tải: 9 lần
BÀI TẬP KỸ THUẬT NHIỆT SỐ 1
Câu 1.

Câu 2.

Câu 3.

Câu 4.

Câu 5.

Quan hệ giữa nhiệt dung riêng đẳng áp và nhiệt dung riêng đẳng tích của khí lý tưởng:
a.
Cp-Cv=R; Cv/Cp=k
b.
Cv-Cp=R; Cv/Cp=k
c.
Cp-Cv=R; Cp/Cv=k
d.
Cv-Cp=R; Cp/Cv=k
G=3 kg khí O2 khi cấp nhiệt Q=480 kJ thực hiện công giãn nở L=300 kJ. Biến thiên
nội năng riêng [kJ/kg] của khí là
a.
60,00
b.
180,00
c.
260,00
d.
540,00
3
Thể tích [m ] của 2 kg khí O2 ở áp suất thực 4,2 bar, nhiệt độ 670C là
a.
0,11
b.
0,42
c.
0,08
d.
0,34
G=1.5 kg khí O2 đốt nóng đẳng áp nhiệt độ tăng từ t1=400C đến t2=1500C. Công giãn
nở [kJ] của quá trình là
a.
42,87
b.
-21,43
c.
28,58
d.
-42,87
3
Một bình có thể tích 0,6 m chứa Oxy ở áp suất dư 2 bar, nhiệt độ 270C. Lượng Oxy
cần thoát ra là bao nhiêu [kg] để áp suất trong bình có độ chân không 0.6 bar, nếu
nhiệt độ trong bình không đổi và áp suất khí quyển là 1 bar
a.
c.

1,08
2,00

b.
d.

0,20
1,23

Câu 6.

Câu 7.

Câu 8.

Câu 9.

12

r

r

n

l

.







1

d



1

d

1







2













R

R

R

R

Nhiệt dung riêng đa biến [kJ/kg.K]của khí H2 khi thực hiện quá trình đa biến n=1.5 là
a.
2,60
b.
c.
2,09
d.
Quá trình đẳng áp là quá trình xảy ra ở điều kiện

4,16
2,91

a.
áp lực không đổi
b.
áp suất không đổi
c.
áp suất đầu bằng áp suất cuối
d.
áp lực đầu bằng áp lực cuối
Khi đốt nóng đẳng áp 20 kg khí O2, biến đổi nội năng là 150 kJ/kg. Nhiệt lượng [kJ]
cần cung cấp cho quá trình đó là
a.
2142,86
b.
3000,00
c.
4200,00
d.
210,00
Không khí có khối lượng 3 kg, nhiệt độ 15oC. Khi bị nén đoạn nhiệt nhận công kỹ
thuật 450 kJ. Nhiệt độ không khí [oC] sau khi nén là

Câu 10.

a.
194,29
b.
134,49
c.
164,49
d.
224,29
Nén đằng nhiệt 4 kg chất khí (được xem như khí lý thưởng) có hằng số chất khí 189
J/kg.K từ áp suất 2 at đến 5.4 at, nhiệt độ 2300C. Thể tích riêng cuối quá trình của
chất khí [m3/kg] là

Câu 11.

a.
0,72
b.
0,08
c.
0,18
d.
0,49
Cho công thức tính nhiệt dung riêng trung bình trong khoảng 0-15000C của 1 chất khí
Ctb=1.024+0.00008855 t [kJ/kg.K] Nhiệt dung riêng trung bình [kJ/kg.K] của chất
khí đó trong khoảng nhiệt độ từ 2000C đến 3000C là

Câu 12.

a.
1,05
b.
c.
1,07
d.
Phương trình định luật nhiệt động 1 có dạng

0,19
0,36

Câu 13.

Câu 14.

Câu 15.

a.
dq=du-vdp
b.
dq=di-pdv
c.
dq=di+vdp
d.
dq=du+pdv
Enthalpy trong quá trình đốt nóng đẳng tích 1 kg O2 tăng 1 lượng bằng 125 kJ. Nhiệt
lượng [kJ] tiêu tốn bằng
a.
300,00
b.
214,29
c.
175,00
d.
89,29
Nén đa biến 1 kg không khí, công máy nén tiêu tốn bằng 716.5 kJ, nhiệt độ tăng từ
27oC lên 127oC. Số m...
BÀI TP K THUT NHIT S 1
Câu 1.
Quan hệ giữa nhiệt dung riêng đẳng áp và nhiệt dung riêng đẳng tích của khí lý tưởng:
a.
C
p
-C
v
=R; C
v
/C
p
=k
b.
C
v
-C
p
=R; C
v
/C
p
=k
c.
C
p
-C
v
=R; C
p
/C
v
=k
d.
C
v
-C
p
=R; C
p
/Cv=k
Câu 2.
G=3 kg khí O
2
khi cấp nhiệt Q=480 kJ thực hiện công giãn nở L=300 kJ. Biến thiên
nội năng riêng [kJ/kg] của khí là
a.
60,00
b.
180,00
c.
260,00
d.
540,00
Câu 3.
Thể tích [m
3
] của 2 kg khí O
2
ở áp suất thực 4,2 bar, nhiệt độ 67
0
C là
a.
0,11
b.
0,42
c.
0,08
d.
0,34
Câu 4.
G=1.5 kg khí O
2
đốt nóng đẳng áp nhiệt độ tăng từ t
1
=40
0
C đến t
2
=150
0
C. Công giãn
nở [kJ] của quá trình là
a.
42,87
b.
-21,43
c.
28,58
d.
-42,87
Câu 5.
Một bình thể tích 0,6 m
3
chứa Oxy ở áp suất 2 bar, nhiệt độ 27
0
C. Lượng Oxy
cần thoát ra bao nhiêu [kg] để áp suất trong bình độ chân không 0.6 bar, nếu
nhiệt độ trong bình không đổi và áp suất khí quyển là 1 bar
a.
1,08
b.
0,20
c.
2,00
d.
1,23
Câu 6.
Nhiệt dung riêng đa biến [kJ/kg.K]của khí H
2
khi thực hiện quá trình đa biến n=1.5 là
a.
2,60
b.
4,16
c.
2,09
d.
2,91
Câu 7.
Quá trình đẳng áp là quá trình xảy ra ở điều kiện
a.
áp lực không đổi
b.
áp suất không đổi
c.
áp suất đầu bằng áp suất cuối
d.
áp lực đầu bằng áp lực cuối
Câu 8.
Khi đốt nóng đẳng áp 20 kg khí O
2
, biến đổi nội năng là 150 kJ/kg. Nhiệt lượng [kJ]
cần cung cấp cho quá trình đó là
a.
2142,86
b.
3000,00
c.
4200,00
d.
210,00
Câu 9.
Không khí khối lượng 3 kg, nhiệt độ 15
o
C. Khi bị nén đoạn nhiệt nhận công k
thuật 450 kJ. Nhiệt độ không khí [
o
C] sau khi nén là
a.
194,29
b.
134,49
c.
164,49
d.
224,29
Câu 10.
Nén đằng nhiệt 4 kg chất khí (được xem như khí lý thưởng) hằng số chất khí 189
J/kg.K từ áp suất 2 at đến 5.4 at, nhiệt độ 230
0
C. Thể tích riêng cuối quá trình của
chất khí [m3/kg] là
a.
0,72
b.
0,08
c.
0,18
d.
0,49
Câu 11.
Cho công thức tính nhiệt dung riêng trung bình trong khoảng 0-1500
0
C của 1 chất khí
C
tb
=1.024+0.00008855 t [kJ/kg.K] Nhiệt dung riêng trung bình [kJ/kg.K] của chất
khí đó trong khoảng nhiệt độ từ 200
0
C đến 300
0
C là
a.
1,05
b.
0,19
c.
1,07
d.
0,36
Câu 12.
Phương trình định luật nhiệt động 1 có dạng
1
2
r
r
ln
.
2
1
R

R
Bài Tập kĩ thuật nhiệt - Trang 2
Bài Tập kĩ thuật nhiệt - Người đăng: anhhtvip
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Bài Tập kĩ thuật nhiệt 9 10 556