Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập Kinh Tế Kĩ Thuật

Được đăng lên bởi Phương Tường
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 206 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài 6.1:
Cty X có 2 phương án đầu tư với dòng tiền như sau (triệu):
Máy A

Máy B

Đầu tư ban đầu

250

300

Chi phí hàng năm

10

20

Thu nhập hàng năm

100

110

Giá trị còn lại

10

30

4

5

Tuổi thọ
(năm)

kinh

tế
12% năm

MARR

Biết khấu hao đều SL, giá trị thanh lý máy A và B lần lượt là 30 và 10 triệu khi hết tuổi thọ.
Nếu thuế các loại bằng 20%, chọn phương án nào khi không đi vay?

Bài 6.2
Một dự án đầu tư dây chuyền sản xuất nước trái cây đóng hộp có đầu tư ban đầu là 30 tỷ
đồng, khấu hao đều trong vòng 20 năm, giá trị còn lại là 0. Sản lượng tiêu thụ dự kiến trong 5
năm vận hành được cho trong bảng sau:
Năm
Sản
(sp)

1
lượng

2

3

4

5

1.000.000 1,200,000 1,350,000 1,400,000 1,550,000

Sau thời gian này, dây chuyền sẽ được bán lại với giá bằng 60% giá trị đầu tư ban đầu. Chi
phí cố định là 50 triệu đồng/năm. Chi phí biến đổi là 3.000 đồng/sản phẩm. Giá bán là 14.000
đồng/sản phẩm. Dư kiến khi dòng sản phẩm mới này khi ra đời sẽ làm ảnh hưởng đến dòng
sản phẩm cũ và làm doanh thu cũng như chi phí sản xuất của dòng sản phẩm cũ sụt giảm lần
lượt là 3 tỷ đồng và 1 tỷ đồng hàng năm trong vòng 5 năm. Thuế suất áp dụng cho tất cả các
khoản thu nhập là là 25%.
Nếu suất thu lợi yêu cầu (sau thuế) là 15% thì dự án này có đáng giá về mặt kinh tế không?
Bài 6.3
Công ty Hoành cường đang cân nhắc xem nên mua hoặc thuê 1 thiết bị để sử dụng trong
vòng 3 năm:
1. Nếu mua mới: Chi phí mua mới là 10 tỷ đồng. Chi phí bảo dưỡng hàng năm là 200
triệu đồng.
2. Nếu thuê ngoài: Chi phí thuê ngoài là 5 tỷ đồng hàng năm trong vòng 3 năm. Chi phí
bảo dưỡng hàng năm là 200 triệu đồng và được chi trả bởi bên cho thuê.

Dây chuyền sản xuất này được khấu hao theo phương pháp đường thẳng trong vòng 5 năm
với giá trị còn lại là 2 tỷ đồng, và đây cũng chính là giá bán ước tính sau 3 năm sử dụng.
Thuế thu nhập doanh nghiệp là 25%. Với suất thu lợi yêu cầu là 12% thì phương án nào sẽ
được lựa chọn?
Bài 6.4:
Công ty ABC đang xem xét việc mua một hệ thống máy tính mới với giá 20.000$, chi phí lắp
đặt 2.000$. Thiết bị này được khấu hao đều trong 5 năm và giá trị còn lại bằng 1.000$. Hệ
thống máy tính mới này dự kiến sẽ tạo ra dòng tiền ròng trước thuế hàng năm là 7.200$.
Công ty bán hệ thống này vào cuối năm thứ 5 với giá 800$. Giả sử 20% vốn đầu tư thiết bị
ban đầu là vốn vay với lãi suất 10%/năm, tiền lãi trả hàng năm, tiền vốn gốc được trả toàn bộ
vào cuối năm thứ 5. Nếu thuế suất là 22%, suất thu lợi tối thiểu chấp nhận được sau thuế là
7% thì công ty có nên đầu tư vào hệ thốn...
Bài 6.1:
Cty X có 2 phương án đầu tư với dòng tiền như sau (triệu):
Máy A
Máy B
Đầu tư ban đầu
Chi phí hàng năm
Thu nhập hàng năm
Giá tr còn li
Tui th kinh tế
(năm)
250
10
100
10
4
300
20
110
30
5
MARR
12% năm
Biết khấu hao đều SL, gtr thanh máy A và B lần lượt là 30 10 triu khi hết tui th.
Nếu thuế các loi bng 20%, chọn phương án nào khi không đi vay?
Bài 6.2
Mt d án đầu dây chuyn sn xuất nước trái cây đóng hộp đầu ban đầu 30 t
đồng, khấu hao đu trong vòng 20 năm, giá trị còn li là 0. Sn lượng tiêu th d kiến trong 5
năm vận hành được cho trong bng sau:
Năm
1
2
3
4
5
Sản lượng
(sp)
1.000.000
1,200,000
1,350,000
1,400,000
1,550,000
Sau thi gian này, y chuyn s được bán li vi giá bng 60% giá tr đầu ban đu. Chi
phí c định là 50 triu đồng/năm. Chi phí biến đổi là 3.000 đồng/sn phm. Giá bán là 14.000
đồng/sn phẩm. kiến khi dòng sn phm mới y khi ra đi s làm nh hưởng đến dòng
sn phm cũ và làm doanh thu cũng như chi phí sản xut ca dòng sn phẩm cũ sụt gim ln
t là 3 t đồng và 1 t đồng hàng năm trong vòng 5 năm. Thuế sut áp dng cho tt c các
khon thu nhp là là 25%.
Nếu sut thu li yêu cu (sau thuế) là 15% thì d án này có đáng giá về mt kinh tế không?
Bài 6.3
Công ty Hoành cường đang cân nhắc xem nên mua hoc thuê 1 thiết b để s dng trong
vòng 3 năm:
1. Nếu mua mới: Chi phí mua mới 10 tỷ đồng. Chi phí bảo dưỡng hàng năm 200
triệu đồng.
2. Nếu thuê ngoài: Chi phí thuê ngoài là 5 tỷ đồng hàng năm trong vòng 3 năm. Chi phí
bảo dưỡng hàng năm là 200 triệu đồng và được chi trả bởi bên cho thuê.
Bài tập Kinh Tế Kĩ Thuật - Trang 2
Bài tập Kinh Tế Kĩ Thuật - Người đăng: Phương Tường
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Bài tập Kinh Tế Kĩ Thuật 9 10 439