Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập kỹ thuật nhiệt

Được đăng lên bởi Siêu Nhân
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 1740 lần   |   Lượt tải: 1 lần
HỘI ĐỒNG THI KHOA: KHCB
BỘ MÔN:CƠ HỌC

Đề thi kết thúc học phần: KỸ THUẬT NHIỆT
Mã đề thi: 001
Thời gian làm bài: 60 phút

P.Trưởng Bộ môn ký duyệt
ThS. Đỗ Văn Quân

Chú ý:
Sinh viên không được: sử dụng tài liệu; viết vẽ vào đề thi. Đề thi phải nộp cùng bài thi.
1/ Khi cho 100 kg thóc vào buồng sấy sau khi sấy xong khối lượng còn lại 90 kg. Nếu ta đưa không khí ẩm vào sấy ở
điều kiện t = 800C, d = 30 (g/kg không khí khô), khi ra khỏi buồng sấy không khí có nhiệt độ 50 0C, d = 40 (g/kg
không khí khô). Xác định lượng không khí khô cần thiết để để sấy được 100 kg thóc?.
a 0,1 (kg kk khô).
b 1000 (kg kk khô)
c 100 (kg kk khô).
2/ Cho 5 kg H2 có áp suất 20 at, người cấp nhiệt trong điều kiện p = const thì nhiệt độ tăng từ 27 0C lên 1270C. Tính
thể tích đầu của quá trình?.
a 3,12 m3
b 4,24 m3
c 3,18 m3
3/ 2 kg khí O2 thực hiện quá trình đa biến với số mũ đa biến bằng 1,2 từ nhiệt độ 27 oC đến 537oC. Độ biến thiên
entropi bằng:
a - 2,5 kJ/K
b -1,7 kJ/K
c -1,3 kJ/K
4/ Quá trình đa biến áp suất thay đổi từ 0,001at, nhiệt độ -73oC đến áp suất 1000at, nhiệt độ 1727oC. Số mũ đa biến là:
a 1,3
b 1,4
c 1,2
5/ Không khí ẩm có nhiệt độ 220C, độ chứa hơi là 7(g/kgkk ẩm) được đốt nóng và đưa vào buồng sấy. Sau khi sấy
không khí ẩm có nhiệt độ 300C, độ chứa hơi là 20 (g/kgkk ẩm). Xác định lượng nhiệt cần thiết để bốc hơi 1(kg) nước
trong vật cần sấy:
a 3718 (kJ/kg)
b 3271 (kJ/kg)
c 3365 (kJ/kg)
6/ Không khí ẩm chưa bão hòa bị làm nguội và nhiệt độ giảm đi 5 oC nhưng vẫn chưa đạt đến trạng thái bão hòa, entanpi
của lượng không khí ẩm tương ứng với 1kg không khí khô giảm đi 5300(J). Độ chứa hơi của không khí ẩm bằng:
a 25,2 (g/kg không khí khô)
b 28,6 (g/kg không khí khô)
c 27,2 (g/kg không khí khô)
7/ Trong một bình chứa không khí ở nhiệt độ 27 0C, áp suất 1at, ta tiến hành quá trình cấp nhiệt đẳng tích đến khi áp
suất tăng 3 lần. Tính nhiệt độ cuối của quá trình?
a 810C
b 6270C
c 9000C
8/ Cho nhiệt dung riêng trung bình của một chất khí phụ thuộc vào nhiệt độ trong khoảng từ (0÷1500 0C) là
C = 0,71 + 0,000093t. Xác định nhiệt dung riêng của chất khí đó ở 7270C?.
a 0,7776
b 0,78
c 0,803
9/ Cho 8kg hơi bão hòa ẩm có độ khô bằng 0,2 được cấp nhiệt độ khô tăng lên 0,8. Lượng nước đã hóa hơi:
a 1,6 kg
b 4,8 kg
c 6,4 kg
10/ Nếu ta nén đẳng nhiệt 10 kg khí N 2 từ nhiệt độ 270C, áp suất 2 bar lên áp suất 20 at thì nhiệt lượng môi chất nhả
ra là bao nhiêu?
a -2034 kJ
b -2034022 kJ
c -2051 kJ
11/ Cấp 15000J cho 2 kg O2 ở 200C, ở áp suất 2 bar không đổi. Xác định nhiệt độ cuối của quá ...
HỘI ĐỒNG THI KHOA: KHCB
BỘ MÔN:CƠ HỌC
Đề thi kết thúc học phần: KỸ THUẬT NHIỆT
Mã đề thi: 001
Thời gian làm bài: 60 phút
P.Trưởng Bộ môn ký duyệt
ThS. Đỗ Văn Quân
Chú ý:
Sinh viên không được: sử dụng tài liệu; viết vẽ vào đề thi. Đề thi phải nộp cùng bài thi.
1/ Khi cho 100 kg thóc vào buồng sấy sau khi sấy xong khối lượng còn lại 90 kg. Nếu ta đưa không khí ẩm vào sấy ở
điều kiện t = 80
0
C, d = 30 (g/kg không khí khô), khi ra khỏi buồng sấy không khí nhiệt độ 50
0
C, d = 40 (g/kg
không khí khô). Xác định lượng không khí khô cần thiết để để sấy được 100 kg thóc?.
a 0,1 (kg kk khô). b 1000 (kg kk khô) c 100 (kg kk khô).
2/ Cho 5 kg H
2
áp suất 20 at, người cấp nhiệt trong điều kiện p = const thì nhiệt đtăng t27
0
C n 127
0
C. Tính
thể tích đầu của quá trình?.
a 3,12 m
3
b 4,24 m
3
c 3,18 m
3
3/ 2 kg khí O
2
thực hiện quá trình đa biến với số đa biến bằng 1,2 từ nhiệt độ 27
o
C đến 537
o
C. Độ biến thiên
entropi bằng:
a - 2,5 kJ/K b -1,7 kJ/K c -1,3 kJ/K
4/ Q trình đa biến áp suất thay đổi từ 0,001at, nhit độ -73
o
C đến áp suất 1000at, nhit độ 1727
o
C. Số đa biến là:
a 1,3 b 1,4 c 1,2
5/ Không khí ẩm nhiệt độ 22
0
C, độ chứa hơi 7(g/kgkk ẩm) được đốt nóng đưa vào buồng sấy. Sau khi sấy
không khí ẩm có nhiệt độ 30
0
C, độ chứa hơi là 20 (g/kgkk ẩm). Xác định lượng nhiệt cần thiết để bốc hơi 1(kg) nước
trong vật cần sấy:
a 3718 (kJ/kg) b 3271 (kJ/kg) c 3365 (kJ/kg)
6/ Không khí ẩm chưa bão hòa bị làm ngui và nhit độ giảm đi 5
o
C nhưng vn ca đt đến trạng tháio hòa, entanpi
của lưng không khí m tương ng vi 1kg không khí khô giảm đi 5300(J). Đ cha hơi của không khí ẩm bng:
a 25,2 (g/kg không khí khô) b 28,6 (g/kg không khí khô) c 27,2 (g/kg không khí khô)
7/ Trong một bình chứa không khí ở nhiệt độ 27
0
C, áp suất 1at, ta tiến hành quá trình cấp nhiệt đẳng tích đến khi áp
suất tăng 3 lần. Tính nhiệt độ cuối của quá trình?
a 81
0
C b 627
0
C c 900
0
C
8/ Cho nhiệt dung riêng trung bình của một chất khí phụ thuộc vào nhiệt độ trong khoảng từ (0÷1500
0
C)
C = 0,71 + 0,000093t. Xác định nhiệt dung riêng của chất khí đó ở 727
0
C?.
a 0,7776 b 0,78 c 0,803
9/ Cho 8kg hơi bão hòa ẩm có độ khô bằng 0,2 được cấp nhiệt độ khô tăng lên 0,8. Lượng nước đã hóa hơi:
a 1,6 kg b 4,8 kg c 6,4 kg
10/ Nếu ta nén đẳng nhiệt 10 kg khí N
2
từ nhiệt độ 27
0
C, áp suất 2 bar lên áp suất 20 at thì nhiệt lượng môi chất nhả
ra là bao nhiêu?
a -2034 kJ b -2034022 kJ c -2051 kJ
11/ Cấp 15000J cho 2 kg O
2
ở 20
0
C, ở áp suất 2 bar không đổi. Xác định nhiệt độ cuối của quá trình cấp nhiệt?.
a 28,2
0
C b 31,5
0
C c 36,4
0
C
12/ Cấp nhiệt cho nước từ nhiệt độ 20
0
C đến 120
0
C. Biết t
s
= 105
0
C, nhiệt dung riêng của nưc là 4,19 kJ/kg.độ, của
hơi là 1,93 kJ/kg.độ, i’ = 440 kJ/kg, i’’ = 2683 kJ/kg. Xác định lượng nhiệt cấp cho nước từ nhiệt độ ban đầu đến lúc
bắt đầu sôi?.
a 335,2 kJ/kg b 356,15 kJ/kg c 62,85 kJ/kg
13/ Không khí 20
0
C, d=20 (g/kg kk khô) được đốt nóng n 100
0
C sau đó được đưa vào buồng sấy, sau khi sấy
xong không khí được đưa ra ngoài có nhiệt độ 40
0
C. Entanpi của không khí sau khi sấy bằng:
a 91,74 (kJ/kg kk khô) b 154,34 (kJ/kg kk khô) c 70,87 (kJ/kg kk khô)
14/ Dòng nhiệt trao đổi giữa không khí và nước qua các ống đồng mỏng (bỏ qua nhiệt trở vách) 10(kW), hệ số
tỏa nhiệt phía nước gấp 10 lần phía không khí. Khi được làm cánh với hệ số làm cánh bằng 10, trị số Δt và α như cũ
thì dòng nhiệt trao đổi khi đã làm cánh sẽ là:
a 55(kW) b 110(kW) c 210(kW)
15/ Truyền nhiệt qua vách cánh một pa, vách chiều dầy δ=2(mm), λ=40(W/mK). Hơi nước ngưng t
phía không có cánh (bỏ qua nhiệt trở tỏa nhiệt ở phía hơi nước), diện tích bên có cánh bằng 5 lần so với bên không có
cánh. Hệ số tỏa nhiệt từ bề mặt cánh tới không khí bằng 17(W/m
2
K). Hệ số truyền nhiệt tương ứng khi làm cánh:
a 104,45(W/m
2
K) b 74,72(W/m
2
K) c 84,64(W/m
2
K)
16/ Một thiết bị trao đổi nhiệt chất lỏng chuyển động ngược chiều, chất lỏng nóng là nước nhiệt dung riêng toàn
phần bằng 200(W/K) được làm nguội từ nhiệt đ 120
o
C xuống 50
o
C. Chất lỏng lạnh nhiệt dung riêng toàn phần
Bài tập kỹ thuật nhiệt - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập kỹ thuật nhiệt - Người đăng: Siêu Nhân
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
Bài tập kỹ thuật nhiệt 9 10 236