Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập Kỹ thuật nhiệt

Được đăng lên bởi toiiuephaikhong
Số trang: 45 trang   |   Lượt xem: 1148 lần   |   Lượt tải: 13 lần
1
PGS.PTS. Bïi H¶i - PTS. Hoµng Ngäc §ång
Bµi tËp
Kü thuËt nhiÖt
Nhµ xuÊt b¶n khoa häc vµ kü thuËt
Hµ néi -1999
Bài tập Kỹ thuật nhiệt - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập Kỹ thuật nhiệt - Người đăng: toiiuephaikhong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
45 Vietnamese
Bài tập Kỹ thuật nhiệt 9 10 149