Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập Kỹ thuật nhiệt (kèm lời giải) - PGS.PTS. Bùi Hải và PTS. Hoàng Ngọc Đồng

Được đăng lên bởi xuanquyen23111992tnut
Số trang: 45 trang   |   Lượt xem: 69399 lần   |   Lượt tải: 876 lần
PGS.PTS. Bïi H¶i - PTS. Hoµng Ngäc §ång

Bµi tËp

Kü thuËt nhiÖt

Nhµ xuÊt b¶n khoa häc vµ kü thuËt
Hµ néi -1999

1

Lêi nãi ®Çu

Cuèn “Bµi tËp kü thuËt nhiÖt” nµy ®−îc biªn so¹n theo néi dung cuèn gi¸o
tr×nh “Kü thuËt nhiÖt” cña t¸c gi¶ Bïi H¶i vµ TrÇn ThÕ S¬n, do nhµ xuÊt b¶n Khoa
häc vµ kü thuËt ph¸t hµnh ®ang ®−îc sö dông cho viÖc ®µo t¹o c¸c hÖ kü s− ë c¸c
tr−êng ®¹i häc Kü thuËt.
Cuèn “Bµi tËp kü thuËt nhiÖt” nµy ®−îc biªn so¹n theo kinh nghiÖm gi¶ng
d¹y l©u n¨m cña c¸c t¸c gi¶ nh»m ®¸p øng nhu cÇu häc tËp cña sinh viªn c¸c
tr−êng ®¹i häc Kü thuËt. Cuèn s¸ch tr×nh bµy tãm l−îc néi dung lý thuyÕt tõng
phÇn, sau ®ã chñ yÕu lµ bµi tËp ®· ®−îc gi¶i s½n, ë ®©y c¸c t¸c gi¶ chó ý ®Õn c¸c
d¹ng bµi tËp ng¾n, nh»m phôc vô cho c¸ch thi tr¾c nghiÖm lµ c¸ch thi míi cña m«n
häc ®ang ®−îc sö dông ë mét sè tr−êng ®¹i häc kü thuËt.
S¸ch gåm 2 phÇn 4 ch−¬ng vµ phÇn phô lôc ®−îc ph©n c«ng biªn so¹n nh−
sau: PGS. PTS. Bïi H¶i, tr−êng ®¹i häc B¸ch khoa Hµ Néi lµ chñ biªn vµ so¹n
ch−¬ng 1, ch−¬ng 2 cña phÇn I; PTS. Hoµng Ngäc §ång biªn so¹n, tr−êng ®¹i häc
Kü thuËt §µ N½ng so¹n ch−¬ng 3, ch−¬ng 4 cña phÇn II vµ phÇn phô lôc. Trong
qu¸ tr×nh biªn so¹n ch¾c ch¾n kh«ng tr¸nh khái sai sãt, mong nhËn ®−îc sù gãp ý
cña b¹n ®äc.
C¸c t¸c gi¶

PhÇn I

2

nhiÖt ®éng kü thuËt
Ch−¬ng 1.
ph−¬ng tr×nh tr¹ng th¸i
Vµ c¸c qu¸ tr×nh nhiÖt ®éng cña chÊt khÝ
1.1. Th«ng sè tr¹ng th¸i
1.1.1. NhiÖt vµ c«ng
Q
, ®¬n vÞ lµ j/kg, víi G lµ khèi l−îng
G
L
cña m«i chÊt tÝnh theo kg. C«ng ký hiÖu lµ L, ®¬n vÞ lµ J hoÆc l = , ®¬n vÞ lµ J/kg.
G
NhiÖt ký hiÖu lµ Q, ®¬n vÞ lµ J hoÆc q =

NhiÖt l−îng vµ c«ng kh«ng ph¶i lµ th«ng sè tr¹ng th¸i mµ lµ hµm cña qu¸ tr×nh.
®¬n vÞ ®o cña n¨ng l−îng nãi chung lµ J (Jun), ngoµI ra cßn cã thÓ sö dông c¸c ®¬n
vÞ chuyÓn ®æi sau:
1kJ = 103J; 1MJ = 103kJ = 106J;
1cal = 4,18J ; 1kcal = 4,18 kJ; 1BTU ≈ 0,3 J.
Qui −íc ®Êu cña nhiÖt vµ c«ng nh− sau: m«i chÊt nhËn nhiÖt Q > 0, m«i chÊt nh¶
nhiÖt Q < 0; m«i chÊt sinh c«ng L > 0, m«i chÊt nhËn c«ng L< 0.

1.1.2. Th«ng sè tr¹ng th¸i
a) ThÓ tÝch riªng
ThÓ tÝch riªng ®−îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc sau:
V
(1-1)
v = [m3/kg],
G
trong ®ã:
- V- ThÓ tÝch riªng, m3,
- G – Khèi l−îng, kg,
Khèi l−îng riªng (hay m¹t ®é) ρ lµ ®¹i l−îng nghÞch ®¶o cña thÓ tÝch riªng:
G
(1-2)
ρ = [kg/m3],
V
b) ¸p suÊt
¸p suÊt ®−îc ký hiÖu lµ p, ®¬n vÞ lµ N/m2 = 1Pa (Pascal). Ngoµi ra cßn cã thÓ
dïng c¸c ®¬n vÞ ®o kh¸c nh−vsau:
1Kpa = 103Pa; 1Mpa = 103Kpa = 106Pa.
1bar = 105 N/m2 = 105Pa = 750 mmHg
1at = 0,98 bar = 735,5 mmHg = 10 m H2O
1Psi = 6895 pa ≈ 0,07 at
...
1
PGS.PTS. Bïi H¶i - PTS. Hoµng Ngäc §ång
Bµi tËp
Kü thuËt nhiÖt
Nhµ xuÊt b¶n khoa häc vµ kü thuËt
Hµ néi -1999
Bài tập Kỹ thuật nhiệt (kèm lời giải) - PGS.PTS. Bùi Hải và PTS. Hoàng Ngọc Đồng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập Kỹ thuật nhiệt (kèm lời giải) - PGS.PTS. Bùi Hải và PTS. Hoàng Ngọc Đồng - Người đăng: xuanquyen23111992tnut
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
45 Vietnamese
Bài tập Kỹ thuật nhiệt (kèm lời giải) - PGS.PTS. Bùi Hải và PTS. Hoàng Ngọc Đồng 9 10 736