Ktl-icon-tai-lieu

BÀI TẬP KỸ THUẬT NHIỆT - PHẦN NHIỆT ĐỘNG

Được đăng lên bởi Sao Cũng Được
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 281 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI TẬP KỸ THUẬT NHIỆT - PHẦN NHIỆT ĐỘNG
Ghi chú: 1. Thay STT là 2 số sau của mã số sinh viên
Vd: MSSV: 104101061145 thì STT là 45
2. Nộp bài trước khi vào lớp kiểm tra giữa kỳ
Bài 1. Xác định khối lượng riêng của khí Nitơ ở điều kiện áp suất dư 0,2 at, nhiệt độ (STT
+200) 0C (Xem Nitơ như khí lý tưởng, áp suất khí quyển 760 mmHg)
Bài 2. Một bình có thể tích (STT/10) m 3 chứa Oxy ở áp suất dư 2 bar, nhiệt độ 27 0C. Lượng
Oxy cần thoát ra là bao nhiêu để áp suất trong bình có độ chân không 0.6 bar, biết nhiệt độ
trong bình không đổi và áp suất khí quyển là 1 bar
Bài 3. 10 kg không khí ở nhiệt độ (20+STT) 0C được đốt nóng ở áp suất tuyệt đối 1.5 bar
không đổi đến (100+STT) 0C. Xác định nhiệt lượng, biến thiên nội năng, enthalpy, công thay
đổi thể tích, công kỹ thuật, biến thiên entropy của quá trình.
Bài 4. Một bình kín thể tích V = STT m3 chứa khí O2 có áp suất tuyệt đối 0,8 MPa và nhiệt độ
500C, sau khi tiến hành một quá trình đẳng tích, nhiệt độ tăng lên 120 0C. Hãy vẽ đồ thị quá
trình trong hệ tọa độ p-v, T-s; xác định khối lượng Oxy và áp suất cuối quá trình. Tính ΔU,
ΔI, ΔS, Q, L, Lkt
Bài 5. Không khí có áp suất đầu p1= 5bar, nhiệt độ t1= (200+STT) 0C, thể tích V1= 10m3. Sau
khi giãn nở đoạn nhiệt sinh công L= 2MJ. Xác định khối lượng không khí; các thông số cơ
bản p2, v2, t2 sau quá trình, các đại lượng ΔU, ΔI, Q, L kt. Biểu diễn quá trình trên đồ thị p-v và
T-s. Xem không khí là khí lý tưởng và có số mũ đoạn nhiệt bằng 1,4.
Bài 6. Không khí ban đầu có thể tích V 1=20 m3, áp suất p1=5bar, nhiệt độ t1= 270C sau khi nén
đa biến có áp suất p2=10 bar, nhiệt độ t2= (120+STT) 0C. Xác định khối lượng không khí, thể
tích V2 sau khi nén, số mũ đa biến, nhiệt dung riêng của quá trình, các đại lượng ΔU, ΔI, ΔS ,
Q, L, Lkt. Biểu diễn quá trình trên đồ thị p-v và T-s. Xem không khí là khí lý tưởng và có số
mũ đoạn nhiệt bằng 1,4
Bài 7. Máy nén không khí 3 cấp, áp suất đầu 1 at, áp suất cuối 27 at. Nén đa biến n=1,2, nhiệt
độ đầu 27oC. Xác định công của máy nén và nhiệt tỏa ra ở các bình làm mát trung gian ứng
với STT kg không khí.
Bài 8. Có 100 m3 không khí ẩm ở áp suất 1 bar, nhiệt độ 35 0C và độ ẩm tương đối 75%. Hãy
xác định bằng công thức :khối lượng của không khí khô và hơi nước, Entapy, độ chứa hơi d.
Biết ph=4,2211kPa.

...
BÀI TẬP KỸ THUẬT NHIỆT - PHẦN NHIỆT ĐỘNG
Ghi chú: 1. Thay STT là 2 số sau của mã số sinh viên
Vd: MSSV: 104101061145 thì STT là 45
2. Nộp bài trước khi vào lớp kiểm tra giữa kỳ
Bài 1. Xác định khối lượng riêng của khí Nitơ điều kiện áp suất 0,2 at, nhiệt đ (STT
+200)
0
C (Xem Nitơ như khí lý tưởng, áp suất khí quyển 760 mmHg)
Bài 2. Một nh thể tích (STT/10) m
3
chứa Oxy áp suất 2 bar, nhiệt độ 27
0
C. Lượng
Oxy cần thoát ra bao nhiêu để áp suất trong nh đ chân không 0.6 bar, biết nhiệt độ
trong bình không đổi và áp suất khí quyển là 1 bar
Bài 3. 10 kg không khí nhiệt độ (20+STT)
0
C được đốt nóng áp suất tuyệt đối 1.5 bar
không đổi đến (100+STT)
0
C. Xác định nhiệt lượng, biến thiên nội năng, enthalpy, công thay
đổi thể tích, công kỹ thuật, biến thiên entropy của quá trình.
Bài 4. Một bình kín thể tích V = STT m
3
chứa khí O
2
áp suất tuyệt đối 0,8 MPa và nhiệt đ
50
0
C, sau khi tiến hành một quá trình đẳng tích, nhiệt độ tăng lên 120
0
C. Hãy vẽ đồ thị quá
trình trong hệ tọa độ p-v, T-s; xác định khối lượng Oxy áp suất cuối quá trình. Tính ΔU,
ΔI, ΔS, Q, L, L
kt
Bài 5. Không khí áp suất đầu p
1
= 5bar, nhiệt độ t
1
=
(200+STT)
0
C, thể tích V
1
= 10m
3
. Sau
khi giãn nở đoạn nhiệt sinh công L= 2MJ. Xác định khối lượng không khí; các thông số
bản p
2
, v
2
, t
2
sau quá trình, các đại lượng ΔU, ΔI, Q, L
kt
. Biểu diễn quá trình trên đồ thị p-v và
T-s. Xem không khí là khí lý tưởng và có số mũ đoạn nhiệt bằng 1,4.
Bài 6. Không khí ban đầu có thể tích V
1
=20 m
3
, áp suất p
1
=5bar, nhiệt đt
1
=
27
0
C sau khi nén
đa biến áp suất p
2
=10 bar, nhiệt độ t
2
=
(120+STT)
0
C. Xác định khối lượng không khí, thể
tích V
2
sau khi nén, số mũ đa biến, nhiệt dung riêng của quá trình, các đại lượng ΔU, ΔI, ΔS ,
Q, L, L
kt
. Biểu diễn quá trình trên đồ thị p-vT-s. Xem không khí khí tưởng số
mũ đoạn nhiệt bằng 1,4
Bài 7. Máy nén không khí 3 cấp, áp suất đầu 1 at, áp suất cuối 27 at. Nén đa biến n=1,2, nhiệt
độ đầu 27
o
C. Xác định ng của máy nén nhiệt tỏa ra các bình làm mát trung gianng
với STT kg không khí.
Bài 8. 100 m
3
không khí ẩm áp suất 1 bar, nhiệt độ 35
0
Cđộ ẩm tương đối 75%. Hãy
xác định bằng công thức :khối lượng của không khí khô hơi nước, Entapy, độ chứa hơi d.
Biết p
h
=4,2211kPa.
BÀI TẬP KỸ THUẬT NHIỆT - PHẦN NHIỆT ĐỘNG - Người đăng: Sao Cũng Được
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
BÀI TẬP KỸ THUẬT NHIỆT - PHẦN NHIỆT ĐỘNG 9 10 425