Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập Kỹ Thuật Vi Xử Lý

Được đăng lên bởi duc-thinh-pham1
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 1584 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Bài tập Kỹ Thuật Vi Xử Lý

Số 4.

Hạn nộp:7/10/2013

Bài 1 (30 điểm)
Chuỗi mã giả ngẫu nhiên là chuỗi giá trị bít {0,1} rất dài được phát ra theo quy luật có
sẵn. Cho khối phần cứng tạo mã giả ngẫu nhiên theo hình vẽ sau:
Các ô vuông là các D Flip-flop, Đầu ra của flip-flop thứ i nối vào đầu vào của flip-flop
thứ i-1. Các mũi tên cũng chỉ các đầu vào,ra của các flip-flop và được nối với bộ cộng
modulo (XOR).
Clock

7

4

3

2

1

0
Chuỗi bit 0,1

+

+

Viết chương trình con tạo mã giả ngẫu nhiên theo mô tả trên.
Mỗi lần gọi chương trình con là một lần có xung nhịp đồng hồ. Đầu ra là các giá trị 0,
1 và được ghi vào thanh ghi AL (thanh ghi AL chứa 2 giá trị 0,1). Nội dung của 8
flip-flop được lưu tại biến toàn cục X (1 byte). Không cần khởi tạo biến toàn cục.
Nội dung chấm điểm:
a) Vẽ lưu đồ thuật toán
(10 điểm)
Có nhiều thuật toán khác nhau: thuật toán này dựa trên cơ sở parity là bit có liên quan tới
phép cộng modulo (XOR) của các bit trong 1 thanh ghi.

Begin

AX=0,
BL=X
BL XOR 00100101
(PF=BL.0+BL.2+BL.5)
CF=!PF
Quay phai qua CF
Cat vao X
AL=ASCII(CF)

End

Bài tập Kỹ Thuật Vi Xử Lý
b) Viết chương trình con

Số 4.

Hạn nộp:7/10/2013
(20 điểm)

.model small
.stack
.data
X DB 1
.code
MAIN proc
MOV AX,@Data
MOV DS,AX
Lap:
MOV CX,100
call PseudoRandom1
mov AH,2
MOV DL,AL
ADD DL,'0'
INT 21h
LOOP Lap
;Thoat ra DOS
mov ax, 4c00h
int 21h
MAIN endp
PseudoRandom1 PROC
XOR AL,AL ;xoa AX
MOV BL,X ;dung BL
AND BL,00100101b ; lay cac bit co lien quan
;dem so bit 1 hoac check parity hoac dung XOR 3 lan
JNP SET_CF
CLC
JMP END_IF
SET_CF:
STC
END_IF:
MOV BL,X
;truoc do BL da bi thay doi nen phai reload
RCR BL,1
;dich bit LSB ra CF, CF-> MSB
MOV X,BL
ADC AL,0 ; AL=AL+0+CF
RET
PseudoRandom1 ENDP

Bài tập Kỹ Thuật Vi Xử Lý

Số 4.

c) Điểm cộng: sau bao nhiêu chu kỳ thì chuỗi lặp lại.

Hạn nộp:7/10/2013

(5 điểm)

Sau tối đa 2^8-1 lần dịch thì chuỗi lặp lại. Số lần lặp lại này phụ thuộc vào giá trị
khởi tạo. Nếu X=1 thì số lần lặp là 105.
Xem thêm:

Sau đây là 1 bài giải của một bạn trong lớp. Tuy rằng kết quả không giống với kết
quả của thầy nhưng chương trình cũng tạo được ra chuỗi mã giả ngẫu nhiên. Bài
này có thể được điểm tối đa.

Bài tập Kỹ Thuật Vi Xử Lý

Số 4.

Hạn nộp:7/10/2013

BÀI GIẢI:
a) Lưu đồ thuật toán:

b) Chương trình
.model small
.stack 100h
.data
X DB ?,
Y DB ?,
Z DB ?,
s1 DB 10,13,"Ma gia ngau nhien voi X = 22h: $"

Bài tập Kỹ Thuật Vi Xử Lý

.code
mov AX,@data
mov DS,AX
mov DX, OFFSET s1
mov ...
Bài tập Kỹ Thuật Vi Xử Lý Số 4. Hạn nộp:7/10/2013
Bài 1 (30 điểm)
Chuỗi mã giả ngẫu nhiên là chuỗi giá trị bít {0,1} rất dài được phát ra theo quy luật có
sẵn. Cho khối phần cứng tạo mã giả ngẫu nhiên theo hình vẽ sau:
Các ô vuông là các D Flip-flop, Đầu ra của flip-flop thứ i nối vào đầu vào của flip-flop
thứ i-1. Các mũi tên cũng chỉ các đầu vào,ra của các flip-flop và được nối với bộ cộng
modulo (XOR).
+ +
012347
Clock
Chuỗi bit 0,1
Viết chương trình con tạo mã giả ngẫu nhiên theo mô tả trên.
Mỗi lần gọi chương trình con là một lần có xung nhịp đồng hồ. Đầu ra là các giá trị 0,
1 và được ghi vào thanh ghi AL (thanh ghi AL chứa 2 giá trị 0,1). Nội dung của 8
flip-flop được lưu tại biến toàn cục X (1 byte). Không cần khởi tạo biến toàn cục.
Nội dung chấm điểm:
a) Vẽ lưu đồ thuật toán (10 điểm)
Có nhiều thuật toán khác nhau: thuật toán này dựa trên cơ sở parity là bit có liên quan tới
phép cộng modulo (XOR) của các bit trong 1 thanh ghi.
Begin
AX=0,
BL=X
BL XOR 00100101
(PF=BL.0+BL.2+BL.5)
CF=!PF
Quay phai qua CF
Cat vao X
AL=ASCII(CF)
End
Bài tập Kỹ Thuật Vi Xử Lý - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập Kỹ Thuật Vi Xử Lý - Người đăng: duc-thinh-pham1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Bài tập Kỹ Thuật Vi Xử Lý 9 10 427