Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập kỹ thuật xung

Được đăng lên bởi Ngyễn Hữu Lộc
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 118 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Baøi taäp Kyõ thuaät soá

Chöông 2

Baøi taäp chöông 2
1. Bieán ñoåi caùc soá nhò phaân sau sang thaäp phaân:
a) 101102
b) 100011012
d) 11110101112
e) 101111112

c) 1001000010012
f) 1100011012

2. Bieán ñoåi caùc soá thaäp phaân sau soá nhò phaân:
a) 37
b) 14
d) 205
e) 2313

c) 189
f) 511

3. Bieán ñoåi caùc soá baùt phaân sau sang nhò phaân:
a) 478
b) 238
d) 2068
e) 23138

c) 1708
f) 6168

4. Bieán ñoåi caùc soá thaäp luïc phaân sau sang nhò phaân:
a) AF16
b) 1A216
d) 12A416
e) BC1216

c) 23416
f) 51716

5. Bieán ñoåi caùc soá thaäp phaân sau sang baùt phaân:
a) 111
b) 97
d) 45
e) 3214

c) 234
f) 517

6. Bieán ñoåi caùc soá thaäp phaân sau sang thaäp luïc phaân:
a) 22
b) 321
d) 123
e) 4234

c) 2007
f) 517

7. Bieán ñoåi caùc soá nhò phaân sau sang baùt phaân:
b) 1001110000112
a) 10111001012
d) 10000100112
e) 1100101001012

c) 1110001112
f) 1000111002

8. Bieán ñoåi caùc soá nhò phaân trong baøi 7 sang thaäp luïc phaân:
9. Bieán ñoåi caùc soá baùt phaân sau sang thaäp luïc phaân:
a) 7438
b) 368
d) 2578
e) 12048

c) 37778
f) 14328

10. Bieán ñoåi caùc soá thaäp luïc phaân trong baøi 4 sang baùt phaân:
11. Bieán ñoåi caùc soá nhò phaân sau sang thaäp phaân:
b) 100111000.0112
a) 101110.01012
d) 100001.00112
e) 110010100.1012

c) 111000.1112
f) 100011.1002

12. Maõ hoùa caùc soá thaäp phaân sau sang BCD:
a) 47
b) 962
d) 1204
e) 187

c) 187
f) 822
1

Baøi taäp Kyõ thuaät soá

Chöông 3

Baøi taäp chöông 3
1. Xaùc ñònh bieåu thöùc Boolean vaø baûng chaân trò cho caùc maïch sau ñaây.
A
B
X
C

(a)

(b)
A
B
C
X

D
(c)

A
B
D

C

F

A
B

(d)
2. Veõ sô ñoà maïch cho caùc bieåu thöùc sau ñaây, chæ söû duïng coång AND, OR vaø NOT.
a. x = ( A + B + C D E ) + BC D
b. y = ( M + N ) + PQ
c. z = W + PQ
d. t = MN ( P + N )

Trang 1

Baøi taäp Kyõ thuaät soá

Chöông 3

3. Xaùc ñònh bieåu thöùc Boolean vaø baûng chaân trò cho caùc maïch sau ñaây.
A
B

X

C

(a)

(b)

4. Ch ứ ng minh bằng đại số các biểu thức sau:
a. A.B + A.B = A.B + A.B

(

b. A.B + A.C = ( A + C ) A + B
c.

)

A.C + B.C = A.C + B.C

d.

(A + B )(A + C )(B + C ) = (A + B )(A + C )

e.

( A + C )(B + C ) = (A + C )(B + C )

5. Ñôn giaûn caùc bieåu thöùc Boolean sau:
a. x = ( M + N )( M + P )( N + P )
b. y = A( B + C )D
c. z = ABC + ABC + BC D
d. t = ( M + N )( M + N )
6. Ñôn giaûn caùc bieåu thöùc Boolean sau:
a. x = ABC + AB + ABC
b. y = X YZ + XZ
c. z = ( X + Y )( X + Y )
d. t = XY + X (WZ + W Z )
e. m = ( BC + AD )( A B + C D )
7. Ñôn giaûn caùc bieåu thöùc Boolean sau:
a. x = AC + ABC + AC
b. y = ( X Y + ...
Baøi taäp Kyõ thuaät soá Chöông 2
1
Baøi taäp chöông 2
1. Bieán ñoåi caùc soá nhò phaân sau sang thaäp phaân:
a) 10110
2
b) 10001101
2
c) 100100001001
2
d) 1111010111
2
e) 10111111
2
f) 110001101
2
2. Bieán ñoåi caùc soá thaäp phaân sau soá nhò phaân:
a) 37 b) 14 c) 189
d) 205 e) 2313 f) 511
3. Bieán ñoåi caùc soá baùt phaân sau sang nhò phaân:
a) 47
8
b) 23
8
c) 170
8
d) 206
8
e) 2313
8
f) 616
8
4. Bieán ñoåi caùc soá thaäp luïc phaân sau sang nhò phaân:
a) AF
16
b) 1A2
16
c) 234
16
d) 12A4
16
e) BC12
16
f) 517
16
5. Bieán ñoåi caùc soá thaäp phaân sau sang baùt phaân:
a) 111 b) 97 c) 234
d) 45 e) 3214 f) 517
6. Bieán ñoåi caùc soá thaäp phaân sau sang thaäp luïc phaân:
a) 22 b) 321 c) 2007
d) 123 e) 4234 f) 517
7. Bieán ñoåi caùc soá nhò phaân sau sang baùt phaân:
a) 1011100101
2
b) 100111000011
2
c) 111000111
2
d) 1000010011
2
e) 110010100101
2
f) 100011100
2
8. Bieán ñoåi caùc soá nhò phaân trong baøi 7 sang thaäp luïc phaân:
9. Bieán ñoåi caùc soá baùt phaân sau sang thaäp luïc phaân:
a) 743
8
b) 36
8
c) 3777
8
d) 257
8
e) 1204
8
f) 1432
8
10. Bieán ñoåi caùc soá thaäp luïc phaân trong baøi 4 sang baùt phaân:
11. Bieán ñoåi caùc soá nhò phaân sau sang thaäp phaân:
a) 101110.0101
2
b) 100111000.011
2
c) 111000.111
2
d) 100001.0011
2
e) 110010100.101
2
f) 100011.100
2
12. Maõ hoùa caùc soá thaäp phaân sau sang BCD:
a) 47 b) 962 c) 187
d) 1204 e) 187 f) 822
Bài tập kỹ thuật xung - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập kỹ thuật xung - Người đăng: Ngyễn Hữu Lộc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Bài tập kỹ thuật xung 9 10 608