Ktl-icon-tai-lieu

BÀI TẬP LẬP TRÌNH PLC

Được đăng lên bởi Van Trung Nguyen
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 727 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI TẬP 1:
Viết chương trình điều khiển cho hệ thống bơm luân phiên với giản đồ thời gian:
Chu kỳ lặp lại
30 s

5s

Motor1

30 s
30 s

Motor2
Start

BÀI TẬP 2:
Viết chương trình điều khiển cho hệ thống bơm luân phiên với giản đồ thời gian:
Chu kỳ lặp lại
Motor1

5s

25 s

25 s
25 s

Motor2
Start

Bảng danh sách biến sử dụng trong chương trình PLC (bài tập 1; bài tập 2)
ST
T
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Địa chỉ
PLC
X1
Y1
Y2
M1
M2
T1
T2
T3
D1
D2
D3

Dữ liệu
ON/OFF
ON/OFF
ON/OFF
ON/OFF
ON/OFF

0 - 3000
0 - 3000
0 - 3000

Ý nghĩa
Công tắc Start - Ngõ vào điều khiển Tại chỗ
Trạng thái ngõ ra điều khiển Motor 1
Trạng thái ngõ ra điều khiển Motor 1
Chọn chế độ điều khiển SCADA hoặc Tại chỗ
Công tắc Start – Điều khiển từ SCADA
Thời gian Motor 1 hoạt động
Thời gian nghỉ
Thời gian Motor 2 hoạt động
Thời gian cài đặt cho Timer 1
Thời gian cài đặt cho Timer 2
Thời gian cài đặt cho Timer 3

 Lập bảng danh sách biến thu thập dữ liệu từ PLC.

BÀI TẬP 3:
Viết chương trình điều khiển cho hệ thống với giản đồ thời gian:

Bảng danh sách biến sử dụng trong chương trình PLC:
ST
T
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Địa chỉ
PLC
X1
X2
Y1
Y2
M1
M2
M3
T1
T2
D1
D2

Dữ liệu
ON/OFF
ON/OFF
ON/OFF
ON/OFF
ON/OFF
ON/OFF
ON/OFF
0 - 3000
0 - 3000

Ý nghĩa
Nút nhấn Start - Ngõ vào điều khiển Tại chỗ
Nút nhấn Stop - Ngõ vào điều khiển Tại chỗ
Trạng thái ngõ ra điều khiển Motor 1
Trạng thái ngõ ra điều khiển Motor 1
Chọn chế độ điều khiển SCADA hoặc Tại chỗ
Nút nhấn Start – Điều khiển từ SCADA
Nút nhấn Start – Điều khiển từ SCADA
Thời gian Motor 1 hoạt động
Thời gian Motor 2 hoạt động
Thời gian cài đặt cho Timer 1
Thời gian cài đặt cho Timer 2

BÀI TẬP 4:
Viết chương trình điều khiển cho hệ thống với giản đồ thời gian:
Contactor K (Y0)
Contactor K-sao (Y1)

7s

Contactor K – tamgiac (Y2)
Start (X1)
Stop (X2)

Bảng danh sách biến sử dụng trong chương trình PLC:
ST
T
1
2
3
4

Địa chỉ
PLC
X1
X2
Y1
Y2

Dữ liệu
ON/OFF
ON/OFF
ON/OFF
ON/OFF

Ý nghĩa
Nút nhấn Start - Ngõ vào điều khiển Tại chỗ
Nút nhấn Stop - Ngõ vào điều khiển Tại chỗ
Trạng thái ngõ ra điều khiển contactor K
Trạng thái ngõ ra điều khiển contactor K_sao

5
6
7
8
9
10

Y3
M1
M2
M3
T1
D1

ON/OFF
ON/OFF
ON/OFF
ON/OFF
0 - 3000

Trạng thái ngõ ra điều khiển contactor K_tam giác
Chọn chế độ điều khiển SCADA hoặc Tại chỗ
Nút nhấn Start – Điều khiển từ SCADA
Nút nhấn Start – Điều khiển từ SCADA
Thời gian khởi động sao
Thời gian cài đặt cho Timer 1

BÀI TẬP 5:
Viết chương trình điều khiển cho hệ thống theo nguyên lý hoạt động:
Nhấn nút Khởi động, động cơ...
Chu kỳ lặp lại
Motor1
Motor2
Start
30 s
30 s
30 s
5 s
Chu kỳ lặp lại
Motor1
Motor2
Start
25 s5 s
25 s
25 s
BÀI TẬP 1:
Viết chương trình điều khiển cho hệ thống bơm luân phiên với giản đồ thời gian:
BÀI TẬP 2:
Viết chương trình điều khiển cho hệ thống bơm luân phiên với giản đồ thời gian:
Bảng danh sách biến sử dụng trong chương trình PLC (bài tập 1; bài tập 2)
ST
T
Địa chỉ
PLC
Dữ liệu Ý nghĩa
1 X1 ON/OFF Công tắc Start - Ngõ vào điều khiển Tại chỗ
2 Y1 ON/OFF Trạng thái ngõ ra điều khiển Motor 1
3 Y2 ON/OFF Trạng thái ngõ ra điều khiển Motor 1
4 M1 ON/OFF Chọn chế độ điều khiển SCADA hoặc Tại chỗ
5 M2 ON/OFF Công tắc Start – Điều khiển từ SCADA
6 T1 Thời gian Motor 1 hoạt động
7 T2 Thời gian nghỉ
8 T3 Thời gian Motor 2 hoạt động
9 D1 0 - 3000 Thời gian cài đặt cho Timer 1
10 D2 0 - 3000 Thời gian cài đặt cho Timer 2
11 D3 0 - 3000 Thời gian cài đặt cho Timer 3
Lập bảng danh sách biến thu thập dữ liệu từ PLC.
BÀI TẬP 3:
Viết chương trình điều khiển cho hệ thống với giản đồ thời gian:
BÀI TẬP LẬP TRÌNH PLC - Trang 2
BÀI TẬP LẬP TRÌNH PLC - Người đăng: Van Trung Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
BÀI TẬP LẬP TRÌNH PLC 9 10 414