Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập logic

Được đăng lên bởi m-boy9x
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 2966 lần   |   Lượt tải: 36 lần
Bộ môn PPL&PPDH

Giảng viên: Lê Thị Quỳnh Trang

MỤC LỤC
I. ĐỀ CƯƠNG BÀI TẬP HỌC PHẦN LOGIC HỌC .........................................................2
II. YÊU CẦU THỰC HIỆN ............................................................................................3
III.TÀI LIỆU HỌC TẬP .................................................................................................3
IV. NỘI DUNG CHI TIẾT BÀI TẬP ...............................................................................4

Chương 1. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU VÀ LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CỦA
LOGIC HỌC .............................................................................................................4

Chương 2. CÁC QUY LUẬT CƠ BẢN CỦA LOGIC HÌNH THỨC .............................4
Chương 3. KHÁI NIỆM ............................................................................................6
Chương 4. PHÁN ĐOÁN ..........................................................................................8
Chương 5. SUY LUẬN ...........................................................................................11
Chương 6. CHỨNG MINH VÀ BÁC BỎ .................................................................14

Bài tập Logic học

1

Bộ môn PPL&PPDH

Giảng viên: Lê Thị Quỳnh Trang

I. ĐỀ CƯƠNG BÀI TẬP HỌC PHẦN LOGIC HỌC
STT

Tên chương

Nội dung

Bài tập

- Tư duy và tư duy logic.
1

Chương 1. Đối tượng

- Khái niệm nội dung và hình

nghiên cứu và lịch sử

thức của tư duy.

1-10

phát triển của logic học - Đối tượng nghiên cứu của
logic học.
- Biểu hiện vi phạm các quy
2

Chương 2. Các quy

luật cơ bản của logic hình thức.

luật cơ bản của logic

- Nội dung, yêu cầu của các

hình thức

quy luật cơ bản của logic

1-18

hình thức.
- Cấu trúc logic của khái
niệm.
- Quan hệ giữa các khái
3

Chương 3. Khái niệm

niệm.
- Định nghĩa khái niệm.

1-26

- Mở rộng (hoặc thu hẹp
khái niệm).
- Phân chia khái niệm
- Phán đoán đơn thuộc tính.
- Giá trị logic của phán đoán
- Mối quan hệ giữa các phán
4

Chương 4. Phán đoán đoán thuộc tính.

1-24

- Tính chu diên của các thuật
ngữ trong các phán đoán.
- Phán đoán hợp.
- Suy luận suy diễn gián tiếp
5

Chương 5. Suy luận

- Suy luận quy nạp không

1-30

hoàn toàn
6

Chương 6. Chứng
minh và bác bỏ

Bài tập Logic học

- Chứng minh gián tiếp
- Bác bỏ

2

1-14

Ghi chú

Bộ môn PPL&PPDH

Giảng viên: Lê Thị Quỳnh Trang

II. YÊU CẦU THỰC HIỆN
Sau mỗi buổi học giáo viên giao bài tập cho sinh viên, bài tập có thể thực hiện trên lớp
hoặc ở nhà tùy theo sự phân c...
Bộ môn PPL&PPDH Giảng viên: Lê Thị Quỳnh Trang
Bài tập Logic học
1
MỤC LỤC
I. ĐỀ CƯƠNG BÀI TẬP HỌC PHẦN LOGIC HỌC
.........................................................2
II. YÊU CẦU THỰC HIỆN
............................................................................................3
III.TÀI LIỆU HỌC TẬP
.................................................................................................3
IV. NỘI DUNG CHI TIẾT BÀI TẬP
...............................................................................4
Chương 1.
ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU VÀ LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CỦA
LOGIC HỌC
.............................................................................................................4
Chương 2.
CÁC QUY LUẬT CƠ BẢN CỦA LOGIC HÌNH THỨC
.............................4
Chương 3.
KHÁI NIỆM
............................................................................................6
Chương 4.
PHÁN ĐOÁN
..........................................................................................8
Chương 5.
SUY LUẬN
...........................................................................................11
Chương 6.
CHỨNG MINH VÀ BÁC BỎ
.................................................................14
Bài tập logic - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập logic - Người đăng: m-boy9x
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Bài tập logic 9 10 792