Ktl-icon-tai-lieu

bài tập lớn BTCT

Được đăng lên bởi Lâm Phan Thanh
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 776 lần   |   Lượt tải: 6 lần
H

BÀI TẬP LỚN BÊTÔNG CỐT THÉP ( Nhanh )
-------oOo------ SƠ ĐỒ TÍNH TOÁN:
A
X
A

0,5L

0,5L

- Số liệu tính : L = 8m; H = 8m; A = 40kN; X = 12T = 120kN.
Bê tông có cấp độ bền chịu nén B20
Thép  10 nhóm CI
Thép

10 nhóm CIII

Tiết diện cột 250x300
- Chọn sơ bộ tiết diện dầm : h (1 / 14  1 / 10) L 570  800
=> chọn tiết diện dầm bxh = 250x600
=> Trọng lượng bản thân dầm : q 0,25 x0,6 x 25 x1,1 4,125kN / m

-1-

- BIỂU ĐỒ NỘI LỰC
- Biểu đồ momen của khung: ( tra bảng 1.8 sổ tay thực hành kết cấu )
4,125kN/m

120kN

C

D

A

B

D

A

B

4m

MA
MB

8m

8m

Momen

C

4m

4m

2,2kNm
2,2kNm
4,4kNm
4,4kNm

MC

MD

4m

12kNm
12kNm
24kNm
24kNm

=> Biểu đồ momen của cả hệ là :
28,4

28,4
244,6

8m

M
(kNm)
14,4

14,4

4m

4m

-2-

=> Biểu đồ lực cắt và lực dọc của cả hệ là :
76,5

60
60

5,35
76,5

(kN)

(kN)

5,35
4m

8m

N

8m

Q

5,35

116,5

116,5
8m

4m

- TÍNH TOÁN
+ TÍNH THÉP CHO DẦM: Chọn lớp bê tông bảo vệ a0 2,5cm
● Thép dọc chịu lực cho gối
Ta có M xét 28,4kNm 2840kNcm
Bê tông có cấp độ bền B20 => Rb 11,5MPa 1,15kN / cm 2 , b 1,0
Thép nhóm CIII => Rs 365MPa 36,5kN / cm 2
=>  R 0,416;  R 0,590
Chọn a = 3,5cm => h0 h  a 60  3,5 56,5cm
Tính  m 

M xét
2840

0,031   R
2
Rb bh0 1,15 x 25 x56,5 2

=>

1  2 m 0,031

 1 

Diện tích cốt thép : As 

Rb bh0 0,031x1,15 x 25 x56,5

1,38cm 2
Rs
36,5

Chọn thép theo cấu tạo 212 có Asch 2,26cm 2 bố trí như hình vẽ

600

212

250

● Thép dọc chịu lực cho nhịp
Ta có M xét 244,6kNm 24460kNcm
-3-

Bê tông có cấp độ bền B20 => Rb 11,5MPa 1,15kN / cm 2 , b 1,0
Thép nhóm CIII => Rs 365MPa 36,5kN / cm 2
=>  R 0,416;  R 0,590
Chọn a = 5,5cm => h0 h  a 60  5,5 54,5cm
Tính  m 

M xét
24460

0,286   R
2
Rb bh0 1,15 x 25 x54,5 2

=>

1  2 m 0,346

 1 

Diện tích cốt thép : As 
Kiểm tra :  

Rb bh0 0,346 x1,15 x 25 x54,5

14,85cm 2
Rs
36,5

As
100 1,09%   min 0,15%
bh0

Chọn thép : 320  218 có Asch 14,51cm 2 , bố trí như hình vẽ
600

218
320
250

Kiểm tra :  20  18 2mm (thỏa)
A ch  A
As  s ch s 100  2,3% (thỏa)
As
25  2a 0  3 x 2 25  2 x 2,5  6

7cm (thỏa)
2
2
 As a s  9,42 x3,5  5,09 x7,4 4,87cm (thỏa)
at 
14,51
 As
t

● Thép đai cho dầm tại gối
Ta có Q xét 76,5kN
Bê tông có cấp độ bền B20
=> Rb 11,5MPa 1,15kN / cm 2 ; Rbt 0,9MPa 0,09kN / cm 2 , b 1,0
Eb 27 x10 3 MPa

Thép nhóm CI => Rsw 175MPa 17,5kN / cm 2 ; Es 21x10 4 MPa
Kiểm tra điều kiện tính cốt đai
 b 3 Rbt bh0 0,6 x 0,09 x 25 x56,9 76,82kN  Q xét...
BÀI TẬP LỚN BÊTÔNG CỐT THÉP ( Nhanh )
-------oOo------
- SƠ ĐỒ TÍNH TOÁN:
H
0,5L 0,5L
AA X
- Số liệu tính : L = 8m; H = 8m; A = 40kN; X = 12T = 120kN.
Bê tông có cấp độ bền chịu nén B20
Thép
10
nhóm CI
Thép
10
nhóm CIII
Tiết diện cột 250x300
- Chọn sơ bộ tiết diện dầm :
800570)10/114/1( Lh
=> chọn tiết diện dầm bxh = 250x600
=> Trọng lượng bản thân dầm :
mkNxxxq /125,41,1256,025,0
-1-
bài tập lớn BTCT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài tập lớn BTCT - Người đăng: Lâm Phan Thanh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
bài tập lớn BTCT 9 10 81