Ktl-icon-tai-lieu

BÀI TẬP LỚN CẤU TẠO KIẾN TRÚC

Được đăng lên bởi phan minh chanh
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 759 lần   |   Lượt tải: 1 lần
THUYẾT MINH
1.GIỚI THIỆU CÔNG TRÌNH
Coâng trình: Coâng ty CP XNK Y teá DOMESCO
Haïng muïc: Nhaø ôû Ñoâ thò
Chuû ñaàu tö: Coâng ty CP XNK Y teá DOMESCO
Ñôn vò thieát keá: Coâng ty TNHH Tö vaán Xaây döïng H&X
Naêm thieát keá: 2009
Naêm xaây döïng: 2011
Naêm hoaøn thaønh: 2012
Ñòa ñieåm xaây döïng: Loâ 20-21, khu bieät thöï baéc Nguyeãn Syõ Saùch, phöôøng Haø Huy
Taäp, TP Vinh, tænh Ngheä An
2.CHỨC NĂNG SỬ DỤNG CỦA CÔNG TRÌNH
- Nhaø ôû, Vaên phoøng

3.GIẢI PHÁP THIẾT KẾ KIẾN TRÚC
+ Vò trí xaây döïng : Soá 20 – 21 Khu bieät thöï Baéc Nguyeãn Syõ Saùch phöôøng Haø Huy taäp
thaønh phoá Vinh tænh Ngheä An.
+ Giaûi phaùp kieán truùc coâng trình : Coâng trình xaây döïng moät treät, 3 laàu. Saûnh chính vaø caàu
thang boá trí trung taâm ngoâi nhaø, haønh lang loái ñi giöõa, maùi doác, cöõa ñi nhoâm, nhoâm cuoán, cöûa
saét keùo, cöûa soå nhoâm kính, töôøng xaây gaïch, neàn laùt gaïch ceramic, hoaøn thieän coâng trình baèng
sôn nöôùc.
- Dieän tích xaây döïng : 16,9 x 16,55 = 279,7m2.
- Soá taàng cao : 4 taàng.
+ Giaûi phaùp caáp ñieän – choáng seùt :
- Nguoàn ñieän : Söû duïng nguoàn ñieän cuûa maïng caáp ñieän thaønh phoá vinh ngang qua coâng
trình.
- Giaûi phaùp thieát keá ñieän : Heä thoáng caáp ñieän duøng daây daån ñoàng boïc PVC luoàn trong
oáng PVC ñaët ngaàm trong töôøng. Thieát bò ñieän boá trí chuû yeáu laø maùy ñieàu hoøa, ñeøn chieáu saùng .
- Choáng seùt : Caên cöù tieâu chuaån TCXDVN 46 – 2007 : Choáng seùt cho coâng trình xaây
döïng – Höôùng daãn thieát keá, kieåm tra vaø baûo trì heä thoáng. Tính toaùn ñöôïc xaùc suaát seùt ñaùnh toång
hôïp cho coâng trình laø P = 0,11 x 10-3 > P0 = 10-5. Do ñoù caàn phaûi boá trí heä thoáng choáng seùt cho
coâng trình. Giaûi phaùp thieát keá choáng seùt duøng kim thu seùt keát hôïp ñai thu seùt, daây daãn seùt duøng
daây theùp.
+ Giaûi phaùp caáp thoaùt nöôùc :

- Nguoàn caáp nöôùc : Söû duïng nguoàn caáp nöôùc cuûa maïng löôùi caáp nöôùc thaønh phoá ñi ngang
qua coâng trình..
- Thoaùt nöôùc : Nöôùc thaûi cho coâng trình chuû yeáu laø nöôùc thaûi töø sinh hoaït. Trong coâ ng
trình boá trí moät beå töï hoaïi ñeå xöû lyù nöôùc thaûi sau ñoù thoaùt ra coâng chung.
- Giaûi phaùp thieát keá heä thoáng caáp thoaùt nöôùc : Heä thoáng caáp thoaùt nöôùc ñöôïc thieát keá
baèng oáng PVC ñaët ngaàm döôùi ñaát vaø trong töôøng.

4.GIẢI PHÁP THIẾT KẾ KẾT CẤU
- Keát caáu moùng : Caên cöù vaøo ñòa chaát coâng trình choïn giaûi phaùp keát caáu moùng laø moùng
baêng giao nhau treân neàn ñaát töï nhieân . Beâ toâng moùng ñaù 1x 2 M.250
...
THUYẾT MINH
1.GIỚI THIỆU CÔNG TRÌNH
Coâng trình: Coâng ty CP XNK Y teá DOMESCO
Haïng muïc: Nhaø ôû Ñoâ thò
Chuû ñaàu tö: Coâng ty CP XNK Y teá DOMESCO
Ñôn vò thieát keá: Coâng ty TNHH Tö vaán Xaây döïng H&X
Naêm thieát keá: 2009
Naêm xaây döïng: 2011
Naêm hoaøn thaønh: 2012
Ñòa ñieåm xaây döïng: Loâ 20-21, khu bieät thöï baéc Nguyeãn Syõ Saùch, phöôøng Haø Huy
Taäp, TP Vinh, tænh Ngheä An
2.CHỨC NĂNG SỬ DỤNG CỦA CÔNG TRÌNH
- Nhaø ôû, Vaên phoøng
3.GIẢI PHÁP THIẾT KẾ KIẾN TRÚC
+ trí xaây döïng : Soá 20 21 Khu bieät thöï Baéc Nguyeãn Syõ Saùch phöôøng Haø Huy taäp
thaønh phoá Vinh tænh Ngheä An.
+ Giaûi phaùp kieán truùc coâng trình : Coâng trình xaây döïng moät treät, 3 laàu. Saûnh chính vaø caàu
thang boá ttrung taâm ngoâi nhaø, haønh lang loái ñi giöõa, maùi doác, cöõa ñi nhoâm, nhoâm cuoán, cöûa
saét keùo, cöûa soå nhoâm kính, töôøng xaây gaïch, neàn laùt gaïch ceramic, hoaøn thieän coâng trình baèng
sôn nöôùc.
- Dieän tích xaây döïng : 16,9 x 16,55 = 279,7m2.
- Soá taàng cao : 4 taàng.
+ Giaûi phaùp caáp ñieän choáng seùt :
- Nguoàn ñieän : Söû duïng nguoàn ñieän cuûa maïng caáp ñieän thaønh phoá vinh ngang qua coâng
trình.
- Giaûi phaùp thieát keá ñieän : Heä thoáng caáp ñieän duøng daây daån ñoàng boïc PVC luoàn trong
oáng PVC ñaët ngaàm trong töôøng. Thieát bò ñieän boá trí chuû yeáu laø maùy ñieàu hoøa, ñeøn chieáu saùng .
- Choáng seùt : Caên cöù tieâu chuaån TCXDVN 46 2007 : Choáng seùt cho coâng trình xaây
döïng Höôùng daãn thieát keá, kieåm tra vaø baûo trì heä thoáng. Tính toaùn ñöôïc xaùc suaát seùt ñaùnh toång
hôïp cho coâng trình laø P = 0,11 x 10
-3
> P
0
= 10
-5
. Do ñoù caàn phaûi boá trí heä thoáng choáng seùt cho
coâng trình. Giaûi phaùp thieát keá choáng seùt duøng kim thu seùt keát hôïp ñai thu seùt, daây daãn seùt duøng
daây theùp.
+ Giaûi phaùp caáp thoaùt nöôùc :
BÀI TẬP LỚN CẤU TẠO KIẾN TRÚC - Trang 2
BÀI TẬP LỚN CẤU TẠO KIẾN TRÚC - Người đăng: phan minh chanh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
BÀI TẬP LỚN CẤU TẠO KIẾN TRÚC 9 10 423