Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập lớn Chi tiết máy

Được đăng lên bởi nguyenchien
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 2889 lần   |   Lượt tải: 17 lần
Vuhongthanhck5@gmail.com
ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
BÀI LÀM BÀI TẬP LỚN CHI TIẾT MÁY
BÀI 1: Tính toán bộ truyền đai truyền từ động cơ đến hộp giảm tốc máy tiện.

I. Chọn loại đai và tiết diện đai.
1. Chọn loại đai
Đai thang hẹp (đai sợi tổng hợp) tỉ số giữa chiều rộng tính toán b t đo theo lớp trung
b
hòa và chiều cao h của tiết diện hình thang t = 1, 05 + 1,1
h
2. Tiết diện đai
Do công suất N = 4,4 kW, n1 = 1200 vòng/ph nên tra bảng ta chọn loại đai YA:
Kích thước tiết diện: bt = 11, b = 13, h =10, y0 = 2,8
Diện tích tiết diện A = 81 mm2
Đường kính bánh đai nhỏ d1 = 100 – 200 (mm)
Chiều dài giới hạn l = 560 – 4000 (mm)

II. Xác định các thông số bộ truyền
1. Đường kính bánh đai nhỏ d1:
Ta chọn d1 = 140 mm
πd n
Vận tốc đai: v = 1 41 = 8,8m / s
6.10
d1u
140.4,5
=
= 639, 6 mm với ε=0,015
Đường kính bánh đai lớn: d 2 =
1 − ε 1 − 0, 015
Vậy chọn d2 theo tiêu chuẩn: d2 = 630 mm
d2
630
=
= 4,569 .
Tính lại tỉ số truyền u ′ =
d1 (1- ε ) 140(1- 0, 015)
u - u ′ 4,5 - 4,569
=
= 1,5% < 5% (thỏa mãn)
Suy ra sai lệch: ∆u =
u
4,5
2. Khoảng cách trục a:
a
= 0,925 ⇒ a = 0,925d2 = 683 mm. Khoảng cách trục a thỏa
Với u = 4,5, lấy
d2
mãn: 0,55(d1 + d2) + h ≤ a ≤ 2(d1 + d2)
3. Chiều dài đai l :
π
(d1 - d 2 ) 2
l = 2a + (d1 + d 2 ) +
= 2662, 74 mm. Chọn l theo tiêu chuẩn: l = 2500 mm
2
4a
v π d1n1
= 3,5.10-3 < 10 (thỏa mãn)
Kiểm nghiệm về tuổi thọ của đai: i = =
4
l l.6.10

1

Vuhongthanhck5@gmail.com

4. Góc ôm α1 trên bánh đai nhỏ:
570
α1 = 180 - ( d 2 - d1 )
= 1390 > 1200 (thỏa mãn). ( Đai sợi tổng hợp α ≥ 1200 )
a
0

III. Xác định số đai
Số đai z : z ≥

Pk
1 d
[ P] .

Trong đó:

∆T1n1
) . Với cα là hệ số kể đến ảnh hưởng của
9550
góc ôm α1 , cα = 0,887 , cl = 1 . Chọn P0 = 3,4 (với vđai = 8,8m/s và d 1 = 140mm);
ΔT1 là số gia mômen xoắn (N.m), với u = 4,5 > 2,40 ta chọn ΔT1 = 4,2 (loại đai YA).
4, 2.1200
) = 3,54 MPa
Suy ra: [ P ] = (3, 4.0,887.1 +
9550
Pk
4, 4.1, 2
1 d
=
; 1, 49 . Chọn số đai: z = 2 (đai).
Vậy z ≥
[ P ] 3,54
Từ đó ta có:
Chiều rộng bánh đai: B = ( z − 1)t + 2e . Tra bảng ta có t =15, e = 10
Suy ra B = 35mm
Đường kính ngoài của bánh đai :
d a = d + 2h0 .
Tra bảng ta có h0 = 3. Vậy :
Bánh đai 1 : d a1 = d1 + 2h0 = 146 mm
Bánh đai 2 : d a 2 = d 2 + 2h0 = 636 mm
Công suất cho phép [ P ] = ( P0cα cl +

IV. Xác định lực căng ban đầu và lực tác dụng lên trục
1. Lực căng trên 1 đai :
780.Pk
1 d
+ Fv . Trong đó:
v.cα .z
Fv là lực căng do lực li tâm gây ra, do trục điều chỉnh được nên Fv = 0
v là vận tốc vòng, v = 8,8m / s
P1 = 4,4kW
780.4, 4.1, 2
+ 0 = 264 N
Suy ...
Vuhongthanhck5@gmail.com
ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
BÀI LÀM BÀI TẬP LỚN CHI TIẾT MÁY
BÀI 1: Tính toán bộ truyền đai truyền từ động cơ đến hộp giảm tốc máy tiện.
I. Chọn loại đai và tiết diện đai.
1. Chọn loại đai
Đai thang hẹp (đai sợi tổng hợp) tỉ số giữa chiều rộng tính toán
t
b
đo theo lớp trung
hòa và chiều cao h của tiết diện hình thang
1,05 1,1
t
b
h
= +
2. Tiết diện đai
Do công suất N = 4,4 kW, n
1
= 1200 vòng/ph nên tra bảng ta chọn loại đai Y
A
:
Kích thước tiết diện: b
t
= 11, b = 13, h =10, y
0
= 2,8
Diện tích tiết diện A = 81 mm
2
Đường kính bánh đai nhỏ d
1
= 100 – 200 (mm)
Chiều dài giới hạn
l
= 560 – 4000 (mm)
II. Xác định các thông số bộ truyền
1. Đường kính bánh đai nhỏ d
1
:
Ta chọn d
1
= 140 mm
Vận tốc đai:
1 1
4
8,8 /
6.10
d n
v m s
π
= =
Đường kính bánh đai lớn:
1
2
140.4,5
639,6
1 1 0,015
d u
d
ε
= = =
mm với
ε=0,015
Vậy chọn d
2
theo tiêu chuẩn: d
2
= 630 mm
Tính lại tỉ số truyền
2
1
630
4,569
(1- ) 140(1-0,015)
d
u
d
ε
= = =
.
Suy ra sai lệch:
- 4,5- 4,569
1,5% 5%
4,5
u u
u
u
= = = <
(thỏa mãn)
2. Khoảng cách trục a:
Với u = 4,5, lấy
2
0,925
a
d
=
a = 0,925d
2
= 683 mm. Khoảng cách trục a thỏa
mãn: 0,55(d
1
+ d
2
) + h
2(d
1
+ d
2
)
3. Chiều dài đai
l
:
2
1 2
1 2
( - )
2 ( ) 2662,74
2 4
d d
l a d d
a
π
= + + + =
mm. Chọn
l
theo tiêu chuẩn:
l
= 2500 mm
Kiểm nghiệm về tuổi thọ của đai:
-3
1 1
4
3,5.10 10
.6.10
d nv
i
l l
π
= = = <
(thỏa mãn)
1
Bài tập lớn Chi tiết máy - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập lớn Chi tiết máy - Người đăng: nguyenchien
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Bài tập lớn Chi tiết máy 9 10 785