Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập lớn chi tiết máy

Được đăng lên bởi Duy Điện
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 693 lần   |   Lượt tải: 1 lần
SVTH:Phạm Quốc Thái 20702189 GVHD: Trần Thiên Phúc
TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC BAÙCH KHOA TP. HCM
KHOA CÔ KHÍ
BOÄ MOÂN THIEÁT KEÁ MAÙY
BAØI TAÄP LÔÙN
CHI TIEÁT MAÙY
Sinh vieân thöïc hieän: Phạm Quốc Thái MSSV:20702189
ÑEÀ TAØI
Ñeà soá 8:THIEÁT KEÁ HEÄ THOÁNG DAÃN ÑOÄNG BAÊNG TAÛI
Phöông aùn soá:3
Heä thoáng daãn ñoäng baêng taûi goàm:
1- Ñoäng cô ñieän 3 pha khoâng ñoàng boä; 2- Boä truyeàn ñai thang; 3- Hoäp giaûm
toác baùnh raêng hai caáp coân truï; 4- Noái truïc ñaøn hoài; 5- Baêng taûi.
Soá lieäu thieát keá:
Löïc voøng treân baêng taûi, F(N): 8000 N
Vaän toác baêng taûi, v(m/s): 0.9 m/s
Ñöôøng kính tang daãn: D: 500 mm
Thôøi gian phuïc vu, L(naêm):7 năm
Quay moät chieàu, laøm vieäc hai ca, taûi va ñaäp nheï.
(1 naêm laøm vieäc 300 ngaøy, 1 ca laøm vieäc 8 giôø)
Cheá ñoä taûi: T
1
= T ; T
2
= 0.9T;t
1
=30s ; t
2
= 34s
1
Bài tập lớn chi tiết máy - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập lớn chi tiết máy - Người đăng: Duy Điện
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Bài tập lớn chi tiết máy 9 10 67