Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập lớn cơ học đất

Được đăng lên bởi Nguyen Phuc Loi Kupin
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 749 lần   |   Lượt tải: 3 lần
b=2m
l=3m
M
N
1.5m
3.8m
1.5m
i tËpn C¬ ®Êt TrÇn Duy NhËt 47xd4
Bµi tËp lín C¬ häc ®Êt
I. Yªu cÇu
1. Ph©n lo¹i ®Êt, tr¹ng th¸i ®Êt, x¸c ®Þnh chiÒu s©u ch«n mãng h
m
.
2. X¸c ®Þnh s¬ bé kÝch thíc mãng (a x b) theo ®iÒu kiÖn p [p].
+ ¸p lùc díi mãng: p=N
0
/(a x b) + γ
tb
h.
+ Søc chÞu t¶i cña nÒn: [p]= p
u
/F
s
.
p
u
: t¶i träng cùc h¹n cña nÒn.
F
s
: hÖ sè an toµn.
3. Tin vµ vie bijou ®a on suet hoi quip¶ phone be throng noon do t¶I tang b¶n then vµ t¶I
tang noggin gay ram.
4. Tin to¸n lón vµ æn ®Þnh t¹i t©m mãng.
II. Sè liÖu
STT
T¶i träng C¸c líp ®Êt
N
0
(t) M
0
(Tm)
Líp 1 Líp 2 Líp 3
Sè hiÖu h1 (m) Sè hiÖu h2 (m) Sè hiÖu
1 76 27.0 49 1.5 73 3.8 1
- Sè liÖu ®Þa chÊt:
+ Líp 1: Sè hiÖu 49
thø
§é Èm
nhiªn
(W%)
Giíi h¹n
nh·o
W
nh
%
Giíi h¹n
dÎo
(W
d
%)
Dung
träng tù
nhiªn γ
(T/m
3
)
Tû träng
h¹t
Gãc
ma s¸t
trong
ϕ (®é)
Lùc dÝnh
c
(kg/cm
2
)
KÕt qu¶
xuyªn
tÜnh q
(MPa)
KÕt qu¶
xuyªn
tiªu
chuÈn N
49 29.5 32.5 26.3 1.85 2.65 12
0
05 0.09 1.28 8
1
1
Bài tập lớn cơ học đất - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập lớn cơ học đất - Người đăng: Nguyen Phuc Loi Kupin
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Bài tập lớn cơ học đất 9 10 304