Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập lớn cơ học đất

Được đăng lên bởi anhducdhv
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 671 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Trường Đại học Xây dựng Năm học: 2013-2014
Bộ mônhọc đất – Nềnng
-----------------------------------------
bµi tËp lín
m«n häc: c¬ häc ®Êt
Hä vµ tªn: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MSSV: . . . . . . . . . . . . . . . .
Líp qu¶n lý: . . . . . . . . . . . . . . . . Líp m«n häc: . . . . . . . . . . . . . Đề số : . . . . . . . . . . . . . . . .
I. LIÖU:
1. C«ng tr×nh
T¶i träng tÝnh to¸n díi ch©n c«ng tr×nh t¹i
cèt mÆt ®Êt:
N
0
= . . . . . . . . . . .[T]; M
0
= . . . . . . . . . [Tm]
2. NÒn ®Êt
Líp ®Êt Sè hiÖu ChiÒu dµy (m)
1
2
3
ChiÒu s©u mùc níc ngÇm: H
nn
= . . . . . . . . ..(m)
II. yªu cÇu:
1. LËp trô ®Þa chÊt (x¸c ®Þnh tªn vµ tr¹ng th¸i ®Êt), chän chiÒu s©u ®Æt mãng.
2. X¸c ®Þnh kÝch thíc ®¸y mãng ( bx l ) theo ®iÒu kiÖn p
tb
[p] .
- ¸p lùc tiÕp xóc trung b×nh díi ®¸y mãng p
tb
=
l
b
N
0
+
tb
γ .h
m
(
tb
γ = 2 T/m
3
)
- T¶i träng cho phÐp cña nÒn [p] =
s
gh
F
p
, trong ®ã:
p
gh
- t¶i träng giíi h¹n cña nÒn.
F
s
- hÖ sè an toµn.
3. TÝnh vµ vÏ biÓu ®å øng suÊt h÷u hiÖu ph©n bè trong nÒn do t¶i träng b¶n th©n
t¶i träng ngoµi g©y ra.
4. Dù b¸o ®é lón æn ®Þnh t¹i t©m mãng.
gi¸o viªn híng dÉn
http://geo.nuce.edu.vn
Bài tập lớn cơ học đất - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập lớn cơ học đất - Người đăng: anhducdhv
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Bài tập lớn cơ học đất 9 10 151