Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập lớn cơ học đất

Được đăng lên bởi Trần Minh Hoàng
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 405 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Năm học: 2013-2014

Trường Đại học Xây dựng
Bộ môn Cơ học đất – Nền móng
-----------------------------------------

bµi tËp lín
m«n häc: c¬ häc ®Êt
Hä vµ tªn: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MSSV: . . . . . . . . . . . . . . . .
Líp qu¶n lý: . . . . . . . . . . . . . . . . Líp m«n häc: . . . . . . . . . . . . . Đề số : . . . . . . . . . . . . . . . .
I. Sè LIÖU:

1. C«ng tr×nh
T¶i träng tÝnh to¸n d­íi ch©n c«ng tr×nh t¹i
cèt mÆt ®Êt:
N0 = . . . . . . . . . . .[T]; M0 = . . . . . . . . . [Tm]
2. NÒn ®Êt
Líp ®Êt
1
2
3

Sè hiÖu

ChiÒu dµy (m)

ChiÒu s©u mùc n­íc ngÇm: Hnn = . . . . . . . . ..(m)
II. yªu cÇu:

1. LËp trô ®Þa chÊt (x¸c ®Þnh tªn vµ tr¹ng th¸i ®Êt), chän chiÒu s©u ®Æt mãng.
2. X¸c ®Þnh kÝch th­íc ®¸y mãng ( bx l ) theo ®iÒu kiÖn ptb  [p] .
- ¸p lùc tiÕp xóc trung b×nh d­íi ®¸y mãng ptb =
- T¶i träng cho phÐp cña nÒn [p] =

p gh
Fs

N0
+ γ tb .hm ( γ tb = 2 T/m3)
bl

, trong ®ã:

pgh - t¶i träng giíi h¹n cña nÒn.
Fs - hÖ sè an toµn.
3. TÝnh vµ vÏ biÓu ®å øng suÊt h÷u hiÖu ph©n bè trong nÒn do t¶i träng b¶n th©n vµ
t¶i träng ngoµi g©y ra.
4. Dù b¸o ®é lón æn ®Þnh t¹i t©m mãng.
gi¸o viªn h­íng dÉn



Trường Đại học Xây dựng
Bộ môn Cơ học đất - Nền móng

Năm học: 2013 - 2014

SỐ LIỆU BÀI TẬP LỚN CƠ HỌC ĐẤT
Số liệu địa chất của các lớp
Lớp 1

Đề số

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Lớp 2

Lớp 3

Số hiệu

Dày (m)

Số hiệu

Dày (m)

Số hiệu

41
13
86
20
51
56
28
38

3.6
2.0
4.2
0.8
4.1
3.8
1.2
4.3

4.4
4.1
3.5
3.4
3.0
3.3
4.2
3.6

62
70
62
95
97
94
97
93

31
94
75
59
79
3
11
46
6
44
39
58
95
2
7
78
37
10
53
47
16
18
22
87
27
50
34
76

1.3
4.3
1.6
4.2
4.3
1.0
1.5
3.8
1.1
3.8
4.6
3.5
3.1
1.9
1.6
3.0
5.0
1.1
3.5
4.7
0.9
1.2
2.0
3.2
1.4
3.0
1.8
1.8

88
86
33
39
18
13
41
29
46
25
55
16
14
45
88
85
49
95
32
85
42
85
80
49
34
50
78
28
43
51
88
38
45
87
96
59

3.5
3.2
4.0
2.7
3.2
4.5
4.0
3.9
4.2
4.1
3.1
3.8
4.0
3.2
3.9
4.0
3.5
4.0
3.7
3.2
3.8
3.9
4.2
4.3
3.7
4.0
4.1
3.5

105
102
62
99
96
103
65
107
108
63
96
67
63
66
71
66
98
107
72
102
94
109
65
105
104
69
67
66

MNN (từ
mặt đất)
(m)
4.5
3.2
5.4
4.6
5.9
5.7
5.0
5.6
5.1
5.1
7.4
6.3
5.7
5.3
3.9
5.2
5.6
4.3
6.0
4.2
4.5
5.7
6.3
4.6
6.5
5.4
4.0
5.5
5.3
6.4
6.7
3.9
5.5
3.5
6.3
6.1

Tải trọng tính toán tại chân
cột (cốt mặt đất)
No (T)

Mo (Tm)

47.1
75.7
71.9
47.3
61.5
55.9
45.5
45.8
45.8
75.6
62.2
51.6
68.8
40.3
74.6
46.2
61.0
48.3
48.5
...
Trường Đại học Xây dựng Năm học: 2013-2014
Bộ mônhọc đất – Nềnng
-----------------------------------------
bµi tËp lín
m«n häc: c¬ häc ®Êt
Hä vµ tªn: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MSSV: . . . . . . . . . . . . . . . .
Líp qu¶n lý: . . . . . . . . . . . . . . . . Líp m«n häc: . . . . . . . . . . . . . Đề số : . . . . . . . . . . . . . . . .
I. LIÖU:
1. C«ng tr×nh
T¶i träng tÝnh to¸n díi ch©n c«ng tr×nh t¹i
cèt mÆt ®Êt:
N
0
= . . . . . . . . . . .[T]; M
0
= . . . . . . . . . [Tm]
2. NÒn ®Êt
Líp ®Êt Sè hiÖu ChiÒu dµy (m)
1
2
3
ChiÒu s©u mùc níc ngÇm: H
nn
= . . . . . . . . ..(m)
II. yªu cÇu:
1. LËp trô ®Þa chÊt (x¸c ®Þnh tªn vµ tr¹ng th¸i ®Êt), chän chiÒu s©u ®Æt mãng.
2. X¸c ®Þnh kÝch thíc ®¸y mãng ( bx l ) theo ®iÒu kiÖn p
tb
[p] .
- ¸p lùc tiÕp xóc trung b×nh díi ®¸y mãng p
tb
=
l
b
N
0
+
tb
γ .h
m
(
tb
γ = 2 T/m
3
)
- T¶i träng cho phÐp cña nÒn [p] =
s
gh
F
p
, trong ®ã:
p
gh
- t¶i träng giíi h¹n cña nÒn.
F
s
- hÖ sè an toµn.
3. TÝnh vµ vÏ biÓu ®å øng suÊt h÷u hiÖu ph©n bè trong nÒn do t¶i träng b¶n th©n
t¶i träng ngoµi g©y ra.
4. Dù b¸o ®é lón æn ®Þnh t¹i t©m mãng.
gi¸o viªn híng dÉn
http://geo.nuce.edu.vn
Bài tập lớn cơ học đất - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập lớn cơ học đất - Người đăng: Trần Minh Hoàng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Bài tập lớn cơ học đất 9 10 51