Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập lớn cơ kết cấu

Được đăng lên bởi Trần Hải Đăng
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 715 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trường đại học Xây Dựng

BÀI TẬP LỚN
CƠ HỌC KẾT CẤU 2

Sinh viên thực hiện : Nguyễn Đức Phúc
Lớp: 53CD4
Khoa: Xây Dựng Cầu Đường

Hà nội, ngày 20 tháng 9 năm 2010

Bài 1: TÍNH HỆ SIÊU TĨNH THEO PHƯƠNG PHÁP LỰC

1

1. Xác định số ẩn số, lập hệ cơ bản
2. thiết lập hệ phương trình chính tắc, xác định các hệ số và các số hạng tự do bằng cách
“nhân” biểu đồ.
3. vẽ các biểu đồ mômen uốn lực cắt và lực dọc.
4. kiểm tra biểu đồ mômen uốn (Mp) bằng cách nhân biểu đồ.

M M   0
k

p

và

M M   0
s

p

5. xác định chuyển vị đứng tại tiêt diện A.

3m

30KN/m²
4EI

200KNm

180KN

4EI
4EI

5m

30KN/m²
EA=8

2EI

6m

2EI

5m

4m

Bài làm:
1. Xác định số ẩn số, chọn hệ cơ bản.
ta có:
3V – K =3.2 – 4 = 2  hệ có 2 bậc siêu tĩnh.
Chọn hệ cơ bản như hinh 1.1
2. Thiết lập phương trình chính tắc, xác định các hệ số và số hạng tự do bằng cách nhân
biểu đồ. Giải hệ phương trình chính tắc.

3m

30KN/m²
200KNm

180KN

X2

X
4EI 1

X
1

X2

4EI

5m

30KN/m²
EA=8

2EI

6m

4m

2EI

5m

2

2.1. thiết lập phương trình chính tắc
phương trình chính tắc dạng chữ:

11 X1  12 X 2  1P  0
 21 X 1   22 X 2   2 P  0

  

vẽ biểu đồ mômen M 1 ; M 2 ;  M P 0 
X 2 =1

=1

3m

X 2 =1

EA=8

M 
2

6m

5m

5m

3m

X=1
1
X=1
1

EA=8

2EI

2EI

6m

5m

4m

2EI

5m

5m

3m

4m

(M0P)

EA=8

(M0P)

6m

4m

5m

Xác định các hệ số trong phương trình chính tắc:

  

11  M 1 M 1 

  

1 1
1 1
1 1
1 1
1703
 2
2
 2
2
.  8.6  . .8 
 5.5  .5 
 3.5  . .3 
 8.8  .8 
4 EI  2
2 EI  2
4 EI  2
2 EI  2  3
12 EI
 3
3
 3

 22  M 2 M 2 

1 1
1 1
1 1
1
1501
2
2
2
 5.8 .5 
 4.6  3 
 4.5  4 
 5.5  5 
4 EI  2
4 EI  2
4 EI  2  3
2 EI
12 EI
3
3

3

1 1
1 1
1 1 
59
2
2
 5.8  4 
 3.5  4 
 8.8  5 
4 EI  2  3
4 EI  2  3
2 EI  2 
EI
1 1
1 1
1  1
 2

 2

 2  
 M1  M P  
 5.8   1400  
 5.5   900  
 300.5   3   

4 EI  2
 3
 2 EI  2  3
 4 EI  2
 3  

  

12   21  M 1 M 2 
1P

 

1 2
1  1
1
2
2
  7805
 5.75  3 
 960.8  8   240.8  4  

4 EI  3
2 EI  2
4 EI
2
3
3
 

 

2P  M 2  M 0P  

1 1
1
 2

 4.6   1400  
4 EI  2
 3
 4 EI

+

 1

 2   2

 2 300.5  4 4    3 75.5   2  

 




1
9575
 5.8  240  
2 EI
EI

 Phương trình chính tắc:

185
7805
 1703
X

X

1
2
 12 EI
3
4

 185 X  1501 X  7975
1
2
 3
12


=0
=0

X 1  52.755
X 2  89.766

Biểu đồ (Mp), (Qp), (Np):
5...
1
Trường đại học Xây Dựng
BÀI TẬP LỚN
CƠ HỌC KẾT CU 2
Sinh viên thực hin : Nguyễn Đức Phúc
Lp: 53CD4
Khoa: y Dựng Cu Đường
Hà ni, ngày 20 tháng 9 năm 2010
Bài 1: TÍNH H SIÊU TĨNH THEO PHƯƠNG PHÁP LỰC
Bài tập lớn cơ kết cấu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập lớn cơ kết cấu - Người đăng: Trần Hải Đăng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Bài tập lớn cơ kết cấu 9 10 264