Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập lớn cơ sở truyền động điện

Được đăng lên bởi cancer
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 613 lần   |   Lượt tải: 6 lần
BÀI TẬP LỚN CƠ SỞ TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN

Bài tập lớn Cơ sở truyền động điện số 23:
Cho:
P
U
n

đm

đm

đm

 đm

∙

= 2.5 kW = 2.5

3

10 W

= 220 V
= 1000 vòng/phút
= 0.8

m =3
Yêu cầu:
1.
2.

Xây dựng đặc tính cơ tự nhiên
Xây dựng đặc tính cơ nhân tạo
f

-

Khi R = 2,35R

-

Khi Φ

↓

đm

= 0,8Φ
KĐ

đm

3.

Tính toán R

4.

Tính toán R

5.
6.

mức (ω , M ) với điều kiện I = 2.5I .
Đề xuất sơ đồ điều khiển tự động khởi động hoặc hãm.
Thuyết minh nguyên lý hoạt động của sơ đồ trên.

đm

hãm

qua m cấp
(động năng hoặc nối ngược) từ 1 điểm làm việc định

đm

hbđ

đm

Bài làm:
1.

Xây dựng đặc tính cơ tự nhiên:
 Phương trình đặc tính cơ:
U Ru  RP
M


.M  0 
2
K
( K )



Với:

( K ) 2
Ru  RP
1

SINH VIÊN: TRẦN VĂN SÁNG. LỚP DTT52 – DH2

BÀI TẬP LỚN CƠ SỞ TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN


Vì đường đặc tính cơ tự nhiên là đường thẳng nên khi xây d ựng ta
chỉ cần xác định 2 điểm đặc biệt: Điểm không tải và điểm làm
việc định mức.

-

Điểm không tải có tọa độ [M = 0; ω = ω ]

0

I

đm

=

Pđm
U đm đm

1
2

u

=

 đm

2,5.10 3
220.0,8

= 14,2 (A)

U đm
I đm

1
2

R = (1 - )
=
Tốc độ định mức:
ω

đm

=

nđm
9,55

=

1000
9,55

(1 – 0,8)

= 1,55 (Ω)

= 104,71 (rad/s)

U đm  I đm Ru
đm

220
14,2

 đm

kΦ =
=
Tốc độ không tải lý tưởng:

220  14,2.1,55
104,71



0



U đm
Kđm

220
1,89

ω =
=
= 116,4 (rad/s)
Điểm không tải: A [0; 116,4]
đm

-

đm

Điểm định mức có tọa độ: [M = M ; ω = ω ]
Mô men định mức:
đm

-

= 1,89

Pđm
 đm

2,5.10 3
104,71

M =
=
= 23,88 (N.m)
 Điểm định mức: B [23,38; 104,71]
Vẽ đồ thị:

2
SINH VIÊN: TRẦN VĂN SÁNG. LỚP DTT52 – DH2

BÀI TẬP LỚN CƠ SỞ TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN

  rad / s 

A
116,4
104,7

B

M  Nm 
0
2.

20 23,38

10

30

40

Xây dựng đặc tính cơ nhân tạo:
f

u



Khi R = 2,35 R :
Vì đường đặc tính cơ nhân tạo là đường thẳng nên khi xây d ựng
ta chỉ cần xác định 2 điểm đặc biệt: Điểm không tải và điểm làm
việc định mức

-

Điểm không tải có tọa độ: [M = 0; ω = ω ] = [0; 116,4]

0

đm

-

Điểm định mức tọa độ: [M ; ω
f

ntđt

]

u

R = 2,35 R = 2,35.1,55 = 3,64 (Ω)
220 1,55  3,64

23,88
1,89
1,89 2

=
=
 Điểm định mức: C [23,88; 81,71]
Vẽ đồ thị:
ω

-

ntđt

U đm Ru  R f

M đm
kđm
(k)2

= 81,71 (rad/s)

3
SINH VIÊN: TRẦN VĂN SÁNG. LỚP DTT52 – DH2

BÀI TẬP LỚN CƠ SỞ TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN

  rad / s 

116,4A
104,7

B

81,71

C

M  Nm 
0

20 23,38

10
↓

30

40

đm



Khi Φ
= 0,8Φ
Vì đường đặc tính cơ nhân tạo là đường thẳng nên khi xây d ựng
ta chỉ cần xác định 2 điểm đặc biệt: Điểm không tải và điểm làm
việc định mức

-

...
BÀI TẬP LỚN CƠ SỞ TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN
Bài t p l n C s truy n đ ng đi n s 23: ơ
Cho:
P
đm
= 2.5 kW = 2.5
10
3
W
U
đm
= 220 V
n
đm
= 1000 vòng/phút
đm
= 0.8
m = 3
Yêu c u:
1. Xây d ng đ c tính c t nhiên ơ
2. Xây d ng đ c tính c nhân t o ơ
- Khi R
f
= 2,35R
đm
- Khi Φ
= 0,8Φ
đm
3. Tính toán R
qua m c p
4. Tính toán R
hãm
ng năng ho c n i ng c) t 1 đi m làm vi c đ nh ượ
m c ( ω
đm
, M
đm
) v i đi u ki n I
hbđ
= 2.5I
đm
.
5. Đ xu t s đ đi u khi n t đ ng kh i đ ng ho c hãm. ơ
6. Thuy t minh nguyên lý ho t đ ng c a s đ trên.ế ơ
Bài làm:
1. Xây d ng đ c tính c t nhiên: ơ
Ph ng trình đ c tính c :ươ ơ
0
2
.
( )
u P
R R
U M
M
K K
V i:
1
SINH VIÊN: TRẦN VĂN SÁNG. LỚP DTT52 – DH2
Bài tập lớn cơ sở truyền động điện - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập lớn cơ sở truyền động điện - Người đăng: cancer
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Bài tập lớn cơ sở truyền động điện 9 10 529