Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập lớn kết cấu thép

Được đăng lên bởi vuongto1994
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 2709 lần   |   Lượt tải: 10 lần
Bài tập lớn kết cấu thép 1
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC TP.HỒ CHÍ MINH
KHOA XÂY DỰNG
BỘ MÔN KẾT CẤU CÔNG TRÌNH


BÀI TẬP LỚN KẾT CẤU THÉP 1

THIẾT KẾ HỆ SÀN - DẦM BẰNG THÉP
Họ và tên sinh viên : mr.Lưu
STT: 56

Lớp : XD08A4
BẢNG SỐ LIỆU VÀ KÍCH THƯỚC HOẠT TẢI

Mã số

Bước

Bước dầm

đề bài

dầm phụ

chính

(dùng để tiêu chuẩn

vượt tải

Ls(m)

Lp(m)

tính Lc)

Pc(kg/m2)

của hoạt

1050

tải np
1.3

36

1.1

Giá trị n

6.0

Hoạt tải

11

Hệ số
Ghi chú

Lp

1

Lp

2

3

Ls

Ls

A

Ls

Ls Ls
Lc=nLs

Ls

Ls

Ls

Ls

Ls

Ls

Ls Ls
Lc=nLs

B

Ls

Ls

Ls
C

Sơ đồ hệ sàn- dầm- cột
CHƯƠNG 1: CÁC VẤN ĐỀ CHUNG CỦA HỆ KẾT CẤU
STT:53

1

Bài tập lớn kết cấu thép 1
1.1.Mô tả các bộ phận của kết cấu
Sử dụng hệ cột-dầm-sàn bằng thép

Các bộ phận kết cấu
1.2.Tải trọng tác dụng lên sàn
Tải trọng tác dụng lên sàn có dạng phân bố đều ,đơn vị tính kg/cm2,được chia làm hai loại:
 Tải trọng thường xuyên (tĩnh tải) :là trọng lượng bản thân của dầm thép được tính theo
công thức :
+ Tải trọng thường xuyên (tĩnh tải) tiêu chuẩn :

:trọng lượng riêng của thép
+



STT:53

: chiều dày bản sàn được chọn sơ bộ
Tải trọng thường xuyên (tĩnh tải) tính toán :

: hệ số vượt tải của tĩnh tải
Tải trọng tạm thời (hoạt tải):
+ Tải trọng tạm thời tiêu chuẩn :
2

Bài tập lớn kết cấu thép 1

+

Tải trọng tạm thời tính toán :

: hệ số vượt tải của hoạt tải
 Tải trọng tác dụng lên sàn :

1.1

+

+

Tải trọng tiêu chuẩn tác dụng lên sàn:

+

Tải trọng tính toán tác dụng lên sàn:

.Các đặc trưng cơ lý của vật liệu sử dụng
Ta có tải trọng tiêu chuẩn là : pc = 1500(kg/m2) => t = (8-10) mm < 20 mm theo TCVN 3382005 ta có :
Vật liệu sử dụng bao gồn các vật liệu sau:
Thép : Sử dụng thép bản, thép hình loại CCT34 có:
:trọng lượng riêng của thép




:mô đun đàn hồi



: cường độ tiêu chuẩn chịu kéo ,nén ,uốn



:cường độ tính toán chịu kéo ,nén ,uốn
:cường độ chịu cắt




: cường độ kéo đứt tiêu chuẩn
:cường độ ép mặt



:hệ số poisson
Que hàn : Dùng hàn que E42A


+



STT:53

:cường độ tính toán theo kim loại mối hàn
3

Bài tập lớn kết cấu thép 1

:cường độ tính toán theo kim



loại ở biên nóng chãy
CHƯƠNG 2 : THIẾT KẾ BẢN SÀN LOẠI DẦM
2.1. Mặt bằng sàn , số liệu:
Mã số

Bước

Bước dầm

đề bài

dầm phụ

chính

(dùng để tiêu chuẩn

vượt tải

Ls(m)

Lp(m)

tính Lc)

Pc(kg/m2)

của hoạt

1500

tải np
1.2

53

1.2

Giá trị n

4.6

Hoạt tải

8

Hệ số

4600

1

4600

2

3
1200

1200

1200

1200

1200

1200

1200

1200

1200

9600

A

1200

1200

1200

1200

1200

1200

9600

B

Mặt bằng sàn ( TL 1...
Bài tập lớn kết cấu thép 1
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC TP.HỒ CHÍ MINH
KHOA XÂY DỰNG
BỘ MÔN KẾT CẤU CÔNG TRÌNH

BÀI TẬP LỚN KẾT CẤU THÉP 1
THIẾT KẾ HỆ SÀN - DẦM BẰNG THÉP
Họ và tên sinh viên : mr.Lưu
STT: 56 Lớp : XD08A4
BẢNG SỐ LIỆU VÀ KÍCH THƯỚC HOẠT TẢI
Mã số
đề bài
Bước
dầm phụ
L
s
(m)
Bước dầm
chính
L
p
(m)
Giá trị n
(dùng để
tính L
c
)
Hoạt tải
tiêu chuẩn
P
c
(kg/m
2
)
Hệ số
vượt tải
của hoạt
tải n
p
Ghi chú
36 1.1 6.0 11 1050 1.3
Sơ đồ hệ sàn- dầm- cột
CHƯƠNG 1: CÁC VẤN ĐỀ CHUNG CỦA HỆ KẾT CẤU
STT:53 1
2
3
L
p
L
p
L
s
L
s
L
s
L
s
L
s
L
s
L
s
L
s
L
s
L
s
L
s
L
s
L
s
L
s
L
s
L
s
L
c
=nL
s
L
c
=nL
s
A B C
1
Bài tập lớn kết cấu thép - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập lớn kết cấu thép - Người đăng: vuongto1994
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
Bài tập lớn kết cấu thép 9 10 119