Ktl-icon-tai-lieu

BÀI TẬP LỚN KIẾN TRÚC MÁY TÍNH .Phân tích nguyên lí làm việc của bộ nhớ RAM chuẩn DDRAM.

Được đăng lên bởi Trần Duy Hải
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 4343 lần   |   Lượt tải: 22 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC
CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
LỚP KHOA HỌC MÁY TÍNH 3-K6

Nhóm 6_KHMT3-K6

Hà Nội, năm 2012

BÀI TẬP LỚN MÔN HỌC
KIẾN TRÚC MÁY TÍNH
Nhóm 6 :
Phân tích nguyên lí
làm việc của bộ nhớ
RAM chuẩn DDRAM.

Nhóm 6_KHMT3-K6

Hà Nội, năm 2012

Thµnh viªn trong nhãm.





NguyÔn Minh HiÖp.
TrÇn Duy H¶i.
Phan Duy H¶i.
§Æng ThÞ HiÒn.
Nhóm 6_KHMT3-K6

Hà Nội, năm 2012

NỘI DUNG BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN

 Giới

thiệu về RAM
 Giới thiệu về DDRAM
 Nguyên lý làm việc của DDRAM

Nhóm 6_KHMT3-K6

Hà Nội, năm 2012

Giới thiệu về RAM




Định nghĩa.
Phân loại.

Nhóm 6_KHMT3-K6

Hà Nội, năm 2012

Định ngh ĩa
RAM (viết tắt từ Random Access Memory trong
tiếng Anh) là một loại bộ nhớ chính của máy
tính. RAM được gọi là bộ nhớ truy cập ngẫu
nhiên vì nó có đặc tính: thời gian thực hiện
thao tác đọc hoặc ghi đối với mỗi ô nhớ là
như nhau, cho dù đang ở bất kỳ vị trí nào
trong bộ nhớ. Mỗi ô nhớ của RAM đều có
một địa chỉ. Thông thường, mỗi ô nhớ là một
byte (8 bit); tuy nhiên hệ thống lại có thể đọc
ra hay ghi vào nhiều byte (2, 4, 8 byte).
Nhóm 6_KHMT3-K6

Hà Nội, năm 2012

Ph©n lo¹i
Ph©n lo¹i: Tïy theo c«ng nghÖ chÕ t¹o ng­êi ta
ph©n biÖt RAM thµnh 2 lo¹i:
- - SRAM (Static RAM) : Ram tÜnh.
- - DRAM (Dynamic RAM) : Ram ®éng.

Nhóm 6_KHMT3-K6

Hà Nội, năm 2012

H×nh ¶nh minh ho¹
Ram m¸y tÝnh hiÖn nay.

Nhóm 6_KHMT3-K6

Hà Nội, năm 2012

Th«ng tin vÒ DDRAM
1.

Định nghĩa

2. Phân loại

Nhóm 6_KHMT3-K6

Hà Nội, năm 2012

1.

§Þnh nghÜa

DDR được dựa trên thiết kế SDRAM( Bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên
động đồng bộ - Synchronous Dynamic Random Access Memory), tức
là sử dụng tín hiệu xung nhịp để đồng bộ hóa mọi thứ. DDR là viết tắt
của Tốc độ dữ liệu gấp đôi - Double Data Rate , tức truyền được hai
khối dữ liệu trong một xung nhịp .

Nhóm 6_KHMT3-K6

Hà Nội, năm 2012

2. Ph©n

lo¹i

DDRAM Phân thành 3 loại:
• DDR SDRAM (Double Data Rate SDRAM),
thường được giới chuyên môn gọi tắt là "DDR". Có
184 chân.
DDR SDRAM là cải tiến của bộ nhớ SDR
với tốc độ truyền tải gấp đôi SDR
nhờ vào việc truyền tải hai lần
trong một chu kỳ bộ nhớ.
Nhóm 6_KHMT3-K6

Hà Nội, năm 2012

.
•

DDR2 SDRAM (Double Data Rate 2
SDRAM), Thường được giới chuyên môn gọi
tắt là "DDR2". Là thế hệ thứ hai của DDR với
240 chân.
Lợi thế lớn nhất của nó
so với DDR là có bus speed
cao gấp đôi clock speed.
Nhóm 6_KHMT3-K6

Hà Nội, năm 2012

.
•

DDR III SDRAM (Double Data Rat...
Nhóm 6_KHMT3-K6 Hà Nội, năm 2012
TRƯỜNG ĐẠI HỌC
CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
LỚP KHOA HỌC MÁY TÍNH 3-K6
BÀI TẬP LỚN KIẾN TRÚC MÁY TÍNH .Phân tích nguyên lí làm việc của bộ nhớ RAM chuẩn DDRAM. - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÀI TẬP LỚN KIẾN TRÚC MÁY TÍNH .Phân tích nguyên lí làm việc của bộ nhớ RAM chuẩn DDRAM. - Người đăng: Trần Duy Hải
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
BÀI TẬP LỚN KIẾN TRÚC MÁY TÍNH .Phân tích nguyên lí làm việc của bộ nhớ RAM chuẩn DDRAM. 9 10 747