Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập lớn lý thuyết ô tô

Được đăng lên bởi buongtayanhra1
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 489 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài Tập Lớn Lý Thuyết Ô Tô
.
Họ Tên : Lê Bá Minh
Nhóm : 13
Cho Các Thông số sau :

Khối lượng xe khi đầy tải (kg) :
Phân ra cầu sau :
Vận tốc lớn nhất ( Km/h) :
Công suất lớn nhất ( mã lực ) :
Số vòng quay tại Nmax ( V/p) :
Tỉ số truyền TLC : io
tỉ số truyền tay số 1 :
tỉ số truyền tay số 2 :
tỉ số truyền tay số 3 :
tỉ số truyền tay số 4 :
tỉ số truyền tay số 5 :
Kích Thước lốp :
Chiều cao (mm) :
chiều rộng cơ sở( mm) :
Hiệu suất truyền lực :
hệ số cản không khí ( Kg.s2/m4)

2450
1400
95
V max
70
P max
4000
5,125
4,124
2,641
1.58
1.00
...
8.40 - 15
2020
1442
0.9
0.03

Yêu Cầu :
Xây Dựng Các Đồ Thị
( trên giấy A4 )
1.Cân bằng công suất
2.Cân bằng lực kéo
3.xây dựng đồ thị nhân tố động lực học
4.xây dựng đồ thị về quá trình tăng tốc
( Thời gian tăng tốc và quảng đường tính toán)
5 . ( vẽ lại bản vẽ đồ thị lực kéo trên A0)
Bài Làm
Xây Dựng Đồ Thị Đặc Tính Ngoài Của Động Cơ
N max

ne
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000

K
800
1200
1600
2000
2400
2800
3200
3600
4000
4400
4800

Ne
Me
Ne/0.2
0.2112 11.02443 131.6193 55.12214
0.3357 17.5232 139.4715 87.61602
0.4648 24.2621 144.831 121.3105
0.5925 30.92791 147.6977 154.6395
0.7128 37.20745 148.0717 186.0372
0.8197 42.78752 145.9528 213.9376
0.9072 47.35493 141.3411 236.7747
0.9693 50.59649 134.2367 252.9825
1
52.199 124.6394 260.995
0.9933 51.84927 112.5494 259.2463
0.9432 49.2341 97.9666 246.1705

Ta có công thức tính :

4000

5200

0.8437

44.0403

80.891 220.2015

Ta có công thức tính : Chọn loại động cơ xe bus là động cơ diesel

Ne max = 70 . 0,7457

Bảng Vận Tốc Các Tay Số Ứng Với Vòng Tua Của Máy
ne

Vh1
Vh2
Vh3
Vh4
800 1.521308 2.375567 3.970806 6.273873
1200 2.281962 3.563351 5.956209 9.41081
1600 3.042616 4.751135 7.941612 12.54775
2000 3.803269 5.938918 9.927015 15.68468
2400 4.563923 7.126702 11.91242 18.82162
2800 5.324577 8.314485 13.89782 21.95856
3200 6.085231 9.502269 15.88322 25.09549
3600 6.845885 10.69005 17.86863 28.23243
4000 7.606539 11.87784 19.85403 31.36937
4400 8.367193 13.06562 21.83943 34.5063
4800 9.127847 14.2534 23.82483 37.64324
5200
9.8885 15.44119 25.81024 40.78018

TAY SỐ 1

ne
800
1200
1600
2000
2400
2800
3200
3600
4000
4400
4800
5200

Ne(kW) Nk1(kW) Nf1(kW) Nw1(kW)

11.02443
17.5232
24.2621
30.92791
37.20745
42.78752
47.35493
50.59649
52.199
51.84927
49.2341
44.0403

9.92

1.12

0.00

15.77

1.68

0.00

21.84

2.24

0.00

27.84

2.80

0.00

33.49

3.35

0.00

38.51

3.91

0.00

42.62

4.47

0.01

45.54

5.03

0.01

46.98

5.59

0.01

46.66

6.15

0.02

44....



Cho Các Thông số sau :  !"#$%&'()*+'$,
-./0
12345)64
.00
7 5!8+9,
:/
74%
;$68!8+<!=5,
>0
14%
? @A$B4C4%+79,
.000
D6 3E;F
/G-/
D6 3E46 
.G-.
D6 3E46 -
-GH.
D6 3E46 
/I
D6 3E46 .
00
D6 3E46 /

J5"5! 
I.0K/
;E54F+,
-0-0
5E3L$5M6N+,
..-
O683E!=5
0:
O6 5*'$'J+$6-9.,
00
P;)
Q2R=$;5STU +3$8V.,
;2WX$5$68
-;2WX$!=5'YF
%2Z=$(TU2 (L$!=55
.%2Z=$(TU@EB3[\$ 5
+]$4\$ 5@B*$("]$^F,
/+@_!CW*@_(TU!=5'YF3V0,

Q2R=$STUS`5J$F;a4SL$;M
455$b5^
4% & & & &90-
.000 I00 0-- 0-.. H: //--.
.000 -00 0/> >/-- :.>/ I>HH0-
.000 H00 0.H.I -.-H- ..I -0/
.000 -000 0/:-/ 0:->: .>H:>> /.H:/
.000 -.00 0>-I >-0>./ .I0>> IH0>-
.000 -I00 0I:> .->I>/- ./:/-I -:>H
.000 -00 0:0>- .>/.: .. -H>>.>
.000 H00 0:H: /0/:H.: .-H> -/-:I-/
.000 .000 /-:: -.H:. -H0::/
.000 ..00 0:: /I.:-> -/.:. -/:-.H
.000 .I00 0:.- .:-. :>:HHH -.H>0/
Bài tập lớn lý thuyết ô tô - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập lớn lý thuyết ô tô - Người đăng: buongtayanhra1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Bài tập lớn lý thuyết ô tô 9 10 851