Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập lớn môn học kỹ thuật robot

Được đăng lên bởi sondoiga
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 4691 lần   |   Lượt tải: 6 lần
Bài tập lớn môn học kỹ thuật robot
(STT -18 )

•

Số liệu 5 ,bảng số 2 (dùng DH)

•

Đề bài : cho hình vẽ va số liệu cho trong bảng
x2

x3

Bảng tham số D-H

x0
(d1=55 ,

l2=24 , l3=33)

+ Tính

các ma trận D-H :
S1 C1 0

C1 -S1 0 0
0
0 1 0

1
0

0 0 0
0 0 -1

1
0

0 0

0

H1 =
0
0

0
0

1
0

0
1

0
0

0
0

1
0

55
1

0
0

1
0

0
0

0
1
1

C1 0 S1
S1 0 -C1

0
0

0
0

55
1

=

= D1
1
0

0
0

C2 -S2 0
S2 C2 0

0 1 0 0
0 0 1 0

0
0

0
1

24
0

C2 -S2 0 24 C2
S2 C2 0 24 S2

H2 =

=
0
0

1
0

0
0

0
0

1
0

0
1

C3 -S3 0
S3 C3 0
0
0

0
1

33
0

0 1 0 0
0 0 1 0

0
0

C3 -S3 0 33 C3
S3 C3 0 33S3

H3 =

0 1
0 0

0
1

=
0
0

1
0

0
0

0
0

1
0

0
1

C1C2 -C1S2 S1
S1C2 -S1S2 -C1

0
0

1
0

0
1

24 C1C2
24 S1C2

S2
0

0
0

24S2+ 55
1

D2 = H1.H2 =
C2
0

0
0

C1C23 -C1S23 S1
S1C23 -S1S23 -C1

C1(33 C23+24 C2)
S1(33 C23+24 C2 )

D3=D2.H3=
S23
0

C23
0

0
0

33 S23+24 S2+ 55
1

+ Xác định tọa độ khối tâm của các khâu :
0

C1 0

S1

0
2

Ro1(o) =

0
55

0

; Uc1(1) = -d1/2

; A1= S1 0 - C1
1

0

0
0

Rc1(o) = Ro1(o) + A1xUc1(1) =

0
55/2

24 C1C2
Ro2(o) =

C1C2 -C1S2

24 S1C2

;

A2 = S1C2 -S1S2 - C1

24S2+ 55

S2

-l2/2
Uc2(2) =

0

C2

0
16 C1C2

; Rc2(o) = Ro2(o) + A2xUc2(2) =

0

16 S1C2
16 S2+ 55

C1(33 C23+32 C2)
Ro3(o) =

S1

-l3/2
; Uc3(3) =

S1(33C23+32 C2 )
33 S23+32 S2+ 99

0
0

C1C23 -C1S23 S1
A3 = S1C23 -S1S23 -C1
S23

C23

0
C1.(33 C23+ 64 C2)/2

Rc3(o) = Ro3(o) + A3xUc3(2) = S1.(33 C23+ 64 C2)/2
(33 S23)/2 + 24 S2 + 55

+ Xác định vân tốc điểm E :
C1.(33 C23+ 32 C2)
3

Re =

S1.(33 C23+ 24 C2)
33 S23+ 24 S2 + 55
-24(dq1S1C2+dq2C1S2) – 33(dq1S1C23+ (dq2 +dq3)C1S23)

Ve =

= 24(dq1C1C2 - dq2S1S2) + 33(dq1C1C23 - (dq2 +dq3)S1S23)
24 C2 + 33dq2 +( dq2 +dq3)C23 + 55

+ Xác định vận tốc góc của các khâu :
-dq1S1

dq1C1

dq1C1

dA1 =

0
0

dq1S1

0

0

-dq1C2S1- dq2C1S2
;dA2 =

0

dq2C2+ dq3C23

S1

dq1C1
dq1S1

-dq2S2-dq3S23

0

C1C2 S1C2

0

1

; A2T = -C1S2 -S1S2

-C1

0

S1

W1 = dA1 x A1T = dq1
0

-C1

S2

0

C1C23 S1C23

0

0

0

S1
0

; W2 = dA2 x A2T = dq1

0

dq2C12S3
W3 = dA3 x A3T = dq1+dq2C1S1S3
C1(dq3+dq2C3)

S23

C2 ; A2T = -C1S23 -S1S23

-dq1 0
0

dq1S1
0

dq1S23S1-dq2C1C2- dq3C1C23

S1

0

dq1C1

-dq2S2

-dq1C1S23 -dq2S1C2- dq3S1C23

dA3 = dq1C1C23 -dq2S1S2-dq3S1S23

A1T = 0

-dq1C1S2-dq2S1C2

dq2C2

-dq1C23S1- dq2C1S2-dq3C1S23

C1

dq1C1C2- dq2S1S2

dq1S1S2-dq2C1C2

dq2C1

C23

-C1

0

-dq1

-dq2C1

0

-dq2S1

dq2S1

0

dq2C1S1S3-dq1

-C1(dq3+dq2C3)

dq2S12S3

-S1(dq3+dq2C3)

S1(dq3+dq2...
TT d a
1 q
1
d
1
0
2 q
2
0 l
2
0
2 q
3
0 l
3
0
Bài tập lớn môn học kỹ thuật robot
(STT -18 )
Số liệu 5 ,bảng số 2 (dùng DH)
Đề bài : cho hình vẽ va số liệu cho trong bảng
x
2
x
3
Bảng tham số D-H
x
0
(d
1
=55 , l
2
=24 , l
3
=33)
+ Tính các ma trận D-H :
C
1
-S
1
0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
S
1
C
1
0 0 0 1 0 0 0 0 -1 0
H
1
=
0 0 1 0 0 0 1 55 0 1 0 0
0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1
1
Bài tập lớn môn học kỹ thuật robot - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập lớn môn học kỹ thuật robot - Người đăng: sondoiga
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Bài tập lớn môn học kỹ thuật robot 9 10 792