Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập lớn môn Sức bền vật liệu

Được đăng lên bởi Vũ Minh Đức
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 775 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Tr−êng ®¹i häc X©y dùng Hµ Néi
Bé m«n Søc bÒn vËt liÖu
= = = = == = = = =
Bµi tËp lín
VÏ biÓu ®å néi lùc
Hä vµ tªn : NguyÔn Hoµi Ph−¬ng
M sè SV : 122B13
M sè ®Ò : 9r
GV h−íng dÉn : TS. TrÇn Minh Tó
Hµ néi, th¸ng 10 n¨m 2007
Bài tập lớn môn Sức bền vật liệu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập lớn môn Sức bền vật liệu - Người đăng: Vũ Minh Đức
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Bài tập lớn môn Sức bền vật liệu 9 10 85