Ktl-icon-tai-lieu

bài tập lớn môn sức bền vật liệu

Được đăng lên bởi duoc-trinh-van
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 1724 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TR−êng ®¹i häc giao th«ng vËn t¶i hμ néi
Bé m«n søc bÒn vËt liÖu
------ ------

Bµi tËp lín

TÝnh dÇm thÐp
GV h−íng dÉn :
Hä tªn sinh viªn
Líp

:

S¬ ®å sè

:

KÝch th−íc sè :
Ngμy nép

Hμ Néi, th¸ng
2

:

n¨m 200

:

h−íng dÉn lμm bμi tËp lín sè 2

tÝnh dÇm thÐp
I-§Ò bµi:
Cho dÇm cã s¬ ®å (xem b¶ng 3) vµ sè liÖu (xem b¶ng 2). DÇm lµm b»ng thÐp
ch÷ I theo TCVN 655-75. H·y chän sè hiÖu mÆt c¾t vµ sè l−îng dÇm.
Cho biÕt dÇm cã: R = 1600daN/cm2
Rc¾t = 1000daN/cm2
E = 2.106daN/cm2
⎡f ⎤
⎢ l ⎥ = 0,01 .
⎣ ⎦
Mçi sinh viªn ph¶i lµm mét bµi víi s¬ ®å vµ sè liÖu cô thÓ do gi¸o viªn chØ
®Þnh.
II-Yªu cÇu:
Tr−íc hÕt sinh viªn cÇn chän sè hiÖu vµ sè l−îng mÆt c¾t theo ®iÒu kiÖn vÒ ®é
bÒn, sau ®ã kiÓm tra theo ®iÒu kiÖn vÒ ®é cøng. Nh− vËy bµi nµy gåm hai phÇn
chÝnh víi c¸c yªu cÇu sau ®©y:
A- PhÇn I: TÝnh vÒ ®é bÒn.
1. VÏ biÓu ®å lùc c¾t vµ m« men uèn do riªng t¶i träng.
Ký hiÖu: QyTT vµ MxTT (do riªng t¶i träng).
2. Chän mÆt c¾t dÇm thÐp ®Þnh h×nh ch÷ I.
Chän sè hiÖu vµ sè l−îng dÇm (chän tèi thiÓu lµ 2 dÇm) sao cho:
M TT max
x
Wx ≥
[σ]
3. VÏ biÓu ®å lùc c¾t vµ m« men uèn do t¶i träng vµ träng l−îng b¶n th©n.
- VÏ biÓu ®å QyBT vµ MxBT lµ biÓu ®å lùc c¾t vµ m« men uèn do riªng t¶i
träng b¶n th©n r¶i ®Òu.
- VÏ biÓu ®å lùc c¾t Qy vµ m« men uèn Mx do c¶ t¶i träng vµ träng l−îng
b¶n th©n cña dÇm b»ng c¸ch céng c¸c biÓu ®å néi lùc ®· vÏ t−¬ng øng:
Qy = QyTT + QyBT
Mx = MxTT + MxBT
BiÓu ®å néi lùc nµy lµ cña n mÆt c¾t ch÷ I (ë ®©y chóng ta coi c¸c dÇm ®Òu chÞu mét
phÇn t¶i träng nh− nhau).
4. KiÓm tra ®é bÒn cña dÇm d−íi t¸c dông cña t¶i träng vµ träng l−îng b¶n
th©n.
M x max
- KiÓm tra øng suÊt ph¸p: 0,75R ≤ σ max =
≤1,05R
n.Wx

- KiÓm tra øng suÊt tiÕp : τ max =

Qy

max

Sx

nJ x b

≤1,05R c ¾ t

- KiÓm tra ë ®iÓm cã σ vµ τ cïng lín ë mÆt c¾t cã m« men vµ lùc c¾t
cïng lín. Nh÷ng ®iÓm nµy cã tr¹ng th¸i øng suÊt ph¼ng, ë ®©y chóng ta kiÓm tra
bÒn theo lý thuyÕt bÒn thø t−:
3

σ t 4 = σ 2 + 3τ 2 ≤ 1,05R .
k
k
Khi kiÓm tra, nÕu thÊy 1 trong 3 ®iÒu kiÖn kh«ng tháa m·n th× ph¶i lµm l¹i tõ
b−íc 2 (t¨ng sè hiÖu hoÆc sè l−îng dÇm) cho tíi khi tháa m·n 3 ®iÒu kiÖn nªu trªn.
5. VÏ biÓu ®å σz , τzx , τzy ë mÆt c¾t nguy hiÓm.
- Chän mÆt c¾t cã ⏐Mx⏐, ⏐Qy⏐ cïng lín ®Ó tÝnh c¸c øng suÊt:
ξ
M
: σz = x y
+ øng suÊt ph¸p
n.J
x

d.y 2
Q y (S x −
)
2
+ øng suÊt tiÕp ë b¶n bông: τ zy =
n.J .d
x

+ øng suÊt tiÕp ë b¶n c¸nh: τ zx =

Q y (h − t)
n.J .2

y

x

ξ

x

y
- Tõ c¸c c«ng thøc trªn, cho y vµ ξ mét sè gi¸ trÞ ®Ó tÝnh σz , τzx , τzy vµ vÏ
biÓu ®å cña σz , τzx , τzy trªn mÆt c¾t ngang (xem ...
2
Hμ Néi, th¸ng n¨m 200
Ngμy nép :
KÝch thíc sè :
S¬ ®å sè :
Líp :
Hä tªn sinh viªn :
GV híng dÉn :
TÝnh dÇm thÐp
Bµi tËp lín
------ ------
Bé m«n søc bÒn vËt liÖu
TRêng ®¹i häc giao th«ng vËn t¶i hμ néi
bài tập lớn môn sức bền vật liệu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài tập lớn môn sức bền vật liệu - Người đăng: duoc-trinh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
bài tập lớn môn sức bền vật liệu 9 10 519