Ktl-icon-tai-lieu

Baì tâp lớn PLC

Được đăng lên bởi Phạm Bá Toàn
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 467 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Baì tâp
̣ lớn PLC

Điêù khiên̉ đeǹ giao thông

ĐỀ BÀI
Bài 1: Lập trình cho S7-200
a) Viết chương trình điều khiển đèn giao thông:
X1: 20s
X2: 25s
V1: 5s
V2: 5s
Đ1: 30s
Đ2: 25s
Nút start: chạy
Nút stop: dừng
X: đèn xanh
V: đèn vàng
Đ: đèn đỏ
b) Sử dụng đồng hồ thời gian thực, viết bài toán điều khiển trên theo yêu cầu:
+) Từ 6h đến 20h: đèn hoạt động bình thường
+) Từ 20h đến 24h: đèn vàng nhấp nháy sáng 2s, tắt 1s
+) Từ 24h đến 6h: các đèn tắt.
Bài 2: Lập trình cho S7-300
a) Viết bằng ngôn ngữ cho S7-300 điêù khiên̉ bài toán đèn giao thông theo cả ý
a và b trong câu 1.
b) Nếu như có CPU 313 2DP làm master, CPU 214 có card profibus DP thì hãy
cấu hình mạng profibus cho 2 CPU trên.
c) Viết chương trình trao đổi dữ liệu giữa 214 và 314- 2DP với dữ liệu trao
đổi là thời gian đặt của các đèn và tín hiệu của các đèn.

1

SV:Nguyễn Mạnh Tuấn
Đ3-CNTĐ

Bài Làm
Baì 1: Lập trình cho S7-200
a) Chương trình điều khiển đèn giao thông :
- Phần lập trình ta sử dụng phần mềm step7 v4.0.

Baì tâp
̣ lớn PLC

Điêù khiên̉ đeǹ giao thông

- Phần mô phong
̉ ta sử dụng phần mền S7-200 sim

3

SV:Nguyễn Mạnh Tuấn
Đ3-CNTĐ

b) Sử dụng đồng hồ thời gian thực điều khiển đèn giao thông theo yêu cầu.

Baì tâp
̣ lớn PLC

Điêù khiên̉ đeǹ giao thông

5

SV:Nguyễn Mạnh Tuấn
Đ3-CNTĐ

Baì tâp
̣ lớn PLC

Điêù khiên̉ đeǹ giao thông

Bài 2: Lập trình cho S7-300
a) Chương trình điều khiển đèn giao thông :
- Chương trình điều khiển đèn giao thông theo yêu cầu không sử dụng đồng hồ
thời gian thời gian thực:

7

SV:Nguyễn Mạnh Tuấn
Đ3-CNTĐ

Baì tâp
̣ lớn PLC

Điêù khiên̉ đeǹ giao thông

9

SV:Nguyễn Mạnh Tuấn
Đ3-CNTĐ

- Chương trình điều khiển đèn giao thông theo yêu cầu sử dụng đồng hồ thời
gian thời gian thực:

...
Bai tâp l n PLC Điêu khiên đen giao thông̀ ̣ ̀ ̉ ̀
Đ BÀI
i 1: L p trình cho S7-200
a) Vi t ch ng trình đi u khi n đèn giao thông:ế ươ
X1: 20s X2: 25s
V1: 5s V2: 5s
Đ1: 30s Đ2: 25s
t start: ch y
t stop: d ng
X: đèn xanh
V: đèn vàng
Đ: đèn đ
b) S d ng đ ng h th i gian th c, vi t bài toán đi u khi n trên theo yêu c u: ế
+) T 6h đ n 20h: đèn ho t đ ng nh th ng ế ườ
+) T 20h đ n 24h: đènng nh p nháy sáng 2s, t t 1s ế
+) T 24h đ n 6h: các đèn t t. ế
i 2: L p trình cho S7-300
a) Vi t b ng ngôn ng cho S7-300 điêu khiên bài toán đèn giao thông theo c ýế ̀ ̉
a và b trongu 1.
b) N u nh có CPU 313 2DPm master, CPU 214 card profibus DP thìyế ư
c u hình m ng profibus cho 2 CPU trên.
c) Vi t ch ng trình trao đ i d li u gi a 214 và 314- 2DP v i d li u traoế ươ
đ i là th i gian đ t c a các đèn và tín hi u c a các đèn.
1
SV:Nguy n M nh Tu n
Đ3-CN
Baì tâp lớn PLC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Baì tâp lớn PLC - Người đăng: Phạm Bá Toàn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Baì tâp lớn PLC 9 10 188