Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập lớn pp tính

Được đăng lên bởi van cong chien
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 192 lần   |   Lượt tải: 0 lần
(cái này lập trình bằng C, nhưng các bạn có thể tham khảo giải thuật)
Giải pt vi phân cấp 1 bằng Euler cải tiến
/* Giai gan dung phuong trinh vi phan cap mot bang
phuong phap Euler cai tien */
#include <stdio.h>
#include <math.h>
#define MAX 1000
double f(double x, double y)
{
return x * y / 2.0;
}
void main()
{
double a, b, x[MAX], y[MAX], h, epsilon, y1, y2;
int n, i;
printf("\nGiai gan dung phuong trinh vi phan cap mot bang phuong phap Euler cai tien.");
printf("\nVi du giai he : y'= (x.y)/2");
printf("\nGia tri diem dau a = ");
scanf("%lf", &a);
printf("Gia tri diem cuoi b = ");
scanf("%lf", &b);
printf("So diem chia n = ");
scanf("%d", &n);
printf("Gia tri ban dau Y[%6.2lf] = ");
scanf("%lf", &y[0]);
printf("Do lech Epsilon = ");
scanf("%lf", &epsilon);
x[0] = a;
h = (b-a) / n;
for (i=1; i<n; i++)
{
x[i] = x[i-1] + h;
y1 = y[i-1] + h * f(x[i-1], y[i-1]);

do {
y2 = y[i-1] + (h/2) * f(x[i-1], y[i-1]) + f(x[i], y1);
if (fabs(y1-y2) < epsilon)
break;
else
y1 = y2;
} while(1);
y[i] = y2;
}
printf("\nNghiem gan dung cua phuong trinh y' = (x.y)/2");
printf("\ntren doan [%6.2lf,%6.2lf]", a, b);
printf("\nGia tri dau Y[%6.2lf] = %lf", a, y[0]);
printf("\nSo khoang chia n = %d", n);
printf("\n X Y y(x)");
for (i=0; i<n; i++)
printf("\n %10.4lf %10.4lf %10.4lf", x[i], y[i], f(x[i],y[i]));
getch();
}

Công thức EULER
================================================== ====
function euler(a,b,y1a,y2a,n);
a=input('nhap a=');%nhap a
b=input('nhap b=');%nhap b
n=input('nhap n=');%nhap n
y1a=input('nhap y1a=');%nhap y1a
y2a=input('nhap y2a=');%nhap y2a
h=(b-a)/n;%tinh buoc nhay h
x=[];
x=[x,a]; %bien x thanh ma tran hang`
y1=[];y1=[y1,y1a];%cho y1 thanh ma tran hang`
y2=[];y2=[y2,y2a];%cho y2 thanh ma tran hang`
for i=1:n %tinh x1->xn
x(i+1)=x(i)+h;
end;

for i=1 n+1)%tinh y11->y1n va` y21->y2n
y1(i+1)=y1(i)+h*f(x(i),y1(i),y2(i));%cong thuc tinh y1
y2(i+1)=y2(i)+h*g(x(i),y1(i),y2(i));%cong thuc tinh y2
end;
fprintf('ket qua x=\n');
disp(x);%in x
fprintf('y1=\n');
disp(y1);%in y1
fprintf('y2=\n');
disp(y2);%in y2
function [f1]=f(x,y1,y2);%nhap ham f1
f1=y2;
function [f2]=g(x,y1,y2);%nhap ham f2
f2=exp(2*x)*sin(x)-2*y1+2*y2;%Vi tri nhap ham f2

...
(cái này lập trình bằng C, nhưng các bạn có thể tham khảo giải thuật)
Giải pt vi phân cấp 1 bằng Euler cải tiến
/* Giai gan dung phuong trinh vi phan cap mot bang
phuong phap Euler cai tien */
#include <stdio.h>
#include <math.h>
#define MAX 1000
double f(double x, double y)
{
return x * y / 2.0;
}
void main()
{
double a, b, x[MAX], y[MAX], h, epsilon, y1, y2;
int n, i;
printf("\nGiai gan dung phuong trinh vi phan cap mot bang phuong phap Euler cai tien.");
printf("\nVi du giai he : y'= (x.y)/2");
printf("\nGia tri diem dau a = ");
scanf("%lf", &a);
printf("Gia tri diem cuoi b = ");
scanf("%lf", &b);
printf("So diem chia n = ");
scanf("%d", &n);
printf("Gia tri ban dau Y[%6.2lf] = ");
scanf("%lf", &y[0]);
printf("Do lech Epsilon = ");
scanf("%lf", &epsilon);
x[0] = a;
h = (b-a) / n;
for (i=1; i<n; i++)
{
x[i] = x[i-1] + h;
y1 = y[i-1] + h * f(x[i-1], y[i-1]);
Bài tập lớn pp tính - Trang 2
Bài tập lớn pp tính - Người đăng: van cong chien
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Bài tập lớn pp tính 9 10 667