Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập lớn Robotics

Được đăng lên bởi Lê Tiến Dũng
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 915 lần   |   Lượt tải: 7 lần
Bài Tập Lớn ROBOTICS

GVGD: PGS. Phan Bùi Khôi

BÀI TẬP LỚN ROBOTICS
Bài 1. Cho các ma trận biến đổi tọa độ thuần nhất, vẽ các hệ tọa độ biểu diễn
các phép biến đổi theo trình tự tương tự tương ứng với các ma trận đã cho.
z

1.1)

z1
0

5

O

A1 =

y

10
x

O1

x1

y1

- Phép tịnh tiến hệ tọa độ theo các trục x = 10, y = 5, z = 0 được hệ tọa độ
x1y1z1
z

1

z1=z2

A2 =

60o

O

y

x

y1

O1 =O2

x2

x1

y2

- Phép quay hệ tọa độ x 1y1z1 quanh trục z1 1 góc 60o thuận chiều kim đồng hồ
được hệ tọa độ x2y2z2
z

2

A3 =

z1 = y3=z2

O
z3
x

y

y1

90o

x2 = x3

x1

y2

- Phép quay hệ tọa đô x2y2z2 quanh trục x2 1 góc 90o ngược chiều kim đồng hồ
được hệ tọa độ x3y3z3
SVTH: Lê Tiến Dũng

MSSV: 20125057

Page 1

Bài Tập Lớn ROBOTICS

GVGD: PGS. Phan Bùi Khôi
z

z1

1.2)

y1
5

o

A1 =

O1

x1

O

y

5
x

- Phép tịnh tiến hệ tọa độ theo các trục x = 0, y = 5, z = 5 được hệ tọa độ x1y1z1
z1

z

z2
O1 = O2

1

A2 =

x1 = x2
O

y1

y2

y
x

- Phép quay quanh hệ trục tọa độ x1y1z1 quanh trục x1 1 góc 30o thuận chiều
kim đồng hồ được hệ tọa độ x2y2z2.
z1
z
z2

z3
2

O1 = O2 = O3

A3 =

y1
x1 = x2

O

o

90

y2 = y3

x3
x
o

y

- Phép quay hệ tọa đô x2y2z2 quanh trục y2 1 góc 90 ngược chiều kim đồng hồ
được hệ tọa độ x3y3z3.
Bài 2. Cho mô hình biểu diễn các phép biến đổi tọa độ trên các hình.
- Nêu trình tự các phép biến đổi hệ tọa độ.
- Tính các ma trận biến đổi tọa độ thuần nhất tương ứng.
- Tính tọa độ của điểm P(0xP, 0yp, 0zp) đối với hệ x0y0z0.
SVTH: Lê Tiến Dũng

MSSV: 20125057

Page 2

Bài Tập Lớn ROBOTICS

GVGD: PGS. Phan Bùi Khôi

2.1) xA = 0, yA = 2, zA = 1, xAy ≡ y0Oz0, α = 30o.
xP = 4, yP = 2, zP = 0.
z0

P

x

yp

xp

α

zA
O

A
yA

x0



y

y0

Trình tự các phép biến đổi hệ tọa độ:
- Bước 1: Tịnh tiến hệ tọa độ x 0y0z0 theo các trục y0 và z0 với yA= 2, zA= 1. Được
biểu diện bằng ma trận 0A1

0

A1 =

- Bước 2: Hệ tọa độ xyz sử dụng phép quay quanh trục y 1 góc 90 o theo chiều kim
đồng hồ. Được biểu diện bằng ma trận 1A2

1

A2 =

- Bước 3: Hệ tọa độ xyz sử dụng phép quay quay quanh trục z 1 góc α = 30 o thuận
chiều kim đồng hồ. Được biểu diện bằng ma trận 2A3
2

A3 =

 Tính các ma trận biến đổi tọa độ thuần nhất:
0
A3 = 0A1.1A2.2A3
SVTH: Lê Tiến Dũng

MSSV: 20125057

Page 3

Bài Tập Lớn ROBOTICS

GVGD: PGS. Phan Bùi Khôi

=

 Tính tọa độ của điểm P(0xP, 0yp, 0zp) đối với hệ x0y0z0:

[]
4
2
0
1

- Ta có tọa độ điểm P nằm trong hệ tọa độ xAy là: 3P =
- Vậy tọa độ điểm P đối với hệ x0y0z0 là : 0P = 0A3 . 3P

0

P=

[

0
0
−1 0
−sin 30 cos 30 0 2
cos 30 ...
Bài Tập Lớn ROBOTICS GVGD: PGS. Phan Bùi Khôi
BÀI TẬP LỚN ROBOTICS
Bài 1. Cho các ma trận biến đổi tọa độ thuần nhất, vẽ các hệ tọa độ biểu diễn
các phép biến đổi theo trình tự tương tự tương ứng với các ma trận đã cho.
1.1)
0
A
1
=
- Phép tịnh tiến hệ tọa độ theo các trục x = 10, y = 5, z = 0 được hệ tọa độ
x
1
y
1
z
1
1
A
2
=
- Phép quay hệ tọa độ x
1
y
1
z
1
quanh trục z
1
1 góc 60
o
thuận chiều kim đồng hồ
được hệ tọa độ x
2
y
2
z
2
2
A
3
=
- Phép quay hệ tọa đô x
2
y
2
z
2
quanh trục x
2
1 góc 90
o
ngược chiều kim đồng hồ
được hệ tọa độ x
3
y
3
z
3
SVTH: Lê Tiến Dũng MSSV: 20125057 Page 1
z
z
1
5
O
y
y
1
O
1
10
x
1
x
z
z
1
=z
2
O
60
o
y
O1 =O2
x
1
y
2
y
1
x
x
2
z
O
z
1
= y
3
=z
2
y
y
1
z
3
90
o
x
x
2
= x
3
x
1
y
2
Bài tập lớn Robotics - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập lớn Robotics - Người đăng: Lê Tiến Dũng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
Bài tập lớn Robotics 9 10 733