Ktl-icon-tai-lieu

bài tập lớn sức bền vật liệu 2

Được đăng lên bởi dinhthienvt
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 338 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Coäng hoøa xaõ hoäi chuû nghóa Vieät Nam.
Ñoäc laäp - Töï do - Haïnh phuùc.

ÑAÏI HOÏC KYÕ THUAÄT COÂNG NGHEÄ
KHOA KYÕ THUAÄT COÂNG TRÌNH
  

BAØI TAÄP LÔÙN SÖÙC BEÀN VAÄT LIEÄU 2
P

Baøi 1

Cho coät coù tieát dieän chöõ nhaät, ngaøm vaøo moùng,
chieàu cao H chòu löïc nhö hình veõ:
1. Veõ caùc bieåu ñoà moâ men uoán vaø löïc doïc.
2. Veõ hình chæ roõ moâ men uoán vaø löïc doïc taïi
maët caét chaân coät.
3. Haõy tính öùng suaát max, min ôû chaân coät.
Bieát b=20cm, h=30cm, H = 6m, q = 15
kN/m, P = 500 kN

b
q
H
z

h

y
x

Baøi 2

Thanh ABC tuyeät ñoái cöùng vaø ñöôïc choáng bôûi thanh BH coù maët caét ngang hình vaønh khaên coù ñöôøng
kính ngoaøi D, ñöôøng kính trong d, ñoàng thôøi chòu taûi troïng
nhö hình veõ.
P=2qL
q
Cho E=2.104KN/cm2, L=2.5m, D=8cm, d=6cm, A
  16kN / cm 2 .
B
C
1. Tính noäi löïc cuûa coät BH theo q, L
D
2. Xaùc ñònh [q] theo ñieàu kieän oån ñònh coät BH, giaû söû
L
tính toaùn oån ñònh cuûa thanh chòu neùn theo coâng thöùc
d
Euler vaø heä soá an toaøn veà oån ñònh laáy baèng k od 1,8 .
D

Baøi 3

L

L
2P

2P
300

x

x h=2b

P
P
l/2

l/2

y

b

y

Cho daàm chöõ nhaät chòu löïc taäp trung P taïi giöõa vaø löïc 2P taïi ñaàu töï do nhö hình veõ. Cho bieát L=1m, b
= 6cm, h=2b, P=10kN.
Veõ bieåu ñoà moâmen uoán Mx, My.
1.
Bieåu dieãn noäi löïc taïi maët caét nguy hieåm
2.
Veõ ñöôøng trung hoaø vaø tính  max , min taïi maët caét nguy hieåm.
3.

Baøi 4

Cho daàm ABC coù goái töïa coá ñònh taïi A vaø coät choáng BG
taïi G. Tieát dieän coät hình troøn coù ñöôøng kính D=16cm, coät
vaø daàm laø vaät lieäu goã. Khoâng keå ñeán troïng löôïng baûn
thaân cuûa daàm vaø coät
1. Tính noäi löïc cuûa coät BG
2. Xaùc ñònh [q] töø ñieàu kieän oån ñònh cuûa coät
3. Vôùi [q] tính ñöôïc, kieåm tra beàn daàm ABC coù tieát dieän
chöõ nhaät bxh
2
Cho bieát: h=2b=20cm, L=4m,    1kN / cm
 =90   = 0.38
 =100   = 0.31
 =110   = 0.25

q
A

P=2qL
B

C
D

L
G
L

L/2

h
b

...
ÑAÏI HOÏC KYÕ THUAÄT COÂNG NGHEÄ Coäng hoøa xaõ hoäi chuû nghóa Vieät Nam.
KHOA KYÕ THUAÄT COÂNG TRÌNH Ñoäc laäp - Töï do - Haïnh phuùc.
  
BAØI TAÄP LÔÙN SÖÙC BEÀN VAÄT LIEÄU 2
Baøi 1
Cho coät coù tieát dieän chöõ nhaät, ngaøm vaøo moùng,
chieàu cao H chòu löïc nhö hình veõ:
1. Veõ caùc bieåu ñoà moâ men uoán vaø löïc doïc.
2. Veõ hình chæ roõ moâ men uoán vaø löïc doïc taïi
maët caét chaân coät.
3. Haõy tính öùng suaát
max
,
min
ôû chaân coät.
Bieát b=20cm, h=30cm, H = 6m, q = 15
kN/m, P = 500 kN
Baøi 2
Thanh ABC tuyeät ñoái cöùng vaø ñöôïc choáng bôûi thanh BH coù maët caét ngang hình vaønh khaên coù ñöôøng
kính ngoaøi D, ñöôøng kính trong d, ñoàng thôøi chòu taûi troïng
nhö hình veõ.
Cho E=2.10
4
KN/cm
2
, L=2.5m, D=8cm, d=6cm,
2
/16 cmkN
.
1. Tính noäi löïc cuûa coät BH theo q, L
2. Xaùc ñònh [q] theo ñieàu kieän oån ñònh coät BH, giaû söû
tính toaùn oån ñònh cuûa thanh chòu neùn theo coâng thöùc
Euler vaø heä soá an toaøn veà oån ñònh laáy baèng
8,1
od
k
.
Baøi 3
Cho daàm chöõ nhaät chòu löïc taäp trung P taïi giöõa vaø löïc 2P taïi ñaàu töï do nhö hình veõ. Cho bieát L=1m, b
= 6cm, h=2b, P=10kN.
1.
Veõ bieåu ñoà moâmen uoán M
x
, M
y.
2.
Bieåu dieãn noäi löïc taïi maët caét nguy hieåm
3.
Veõ ñöôøng trung hoaø vaø tính
minmax
,
taïi maët caét nguy hieåm.
P
b
H
h
q
x
y
z
q
L
A
B
D
P=2qL
L L
C
D
d
l/2
2P
x
y
h=2b
b
y
x
2P
30
0
l/2
P
P
bài tập lớn sức bền vật liệu 2 - Trang 2
bài tập lớn sức bền vật liệu 2 - Người đăng: dinhthienvt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
bài tập lớn sức bền vật liệu 2 9 10 432