Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập lớn thiết kế xưởng

Được đăng lên bởi Đinh Thế Hùng
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 688 lần   |   Lượt tải: 7 lần
Bµi tËp lín thiÕt kÕ xëng

§Ò bµi
TÝnh to¸n thiÕt kÕ vµ quy ho¹ch mÆt b»ng cho mét d©y chuyÒn gia c«ng chi
tiÕt c¬ khÝ víi c¸c sè liÖu sau ®©y
- S¶n lîng theo yªu cÇu hµng n¨m: 50.000 chiÕc/n¨m
- Thêi gian ®Þnh møc gia c«ng c¸c nguyªn c«ng ( phót chiÕc)

Thø
01
02
03
04
05
06

tù nguyªn c«ng
Phay
TiÖn
Phay
KiÓm tra
Phay
Khoan

M¸y gia c«ng
P82
1K62
6M12
Bµn m¸p
6M12
2A125

Thêi gian gia c«ng ( phót /chiÕc)
40
50
30
20
20
40

- Vèn thêi gian lµm viÖc theo quy ®Þnh chung hµng n¨m
M¸y 2200 giê/n¨m ( chÕ ®é 1 ca /ngµy)
Thî 2000 giê/n¨m ( chÕ ®é 1 ca /ngµy)
- Sè ca s¶n xuÊt hµng ngµy: 2 ca
Yªu cÇu
1. X¸c ®Þnh nhÞp s¶n xuÊt tuyÖt ®èi vµ t¬ng ®èi
2. TÝnh sè m¸y cÇn thiÕt cho d©y chuyÒn gia c«ng ( Sè lîng tõng lo¹i m¸y,
tæng sè )
3. TÝnh sè thî ®øng m¸y cho tõng lo¹i m¸y vµ cho c¶ d©y chuyÒn.
4. TÝnh nhu cÇu vÒ diÖn tÝch cña d©y chuyÒn.
5. X¸c ®Þnh ph¬ng thøc bè trÝ m¸y vµ x©y dùng s¬ ®å quy ho¹ch vÒ mÆt b»ng
cho d©y chuyÒn gia c«ng ®¶m b¶o nh÷ng quy ®Þnh vÒ kh«ng gian, an toµn , vÖ sinh
c«ng nghiÖp ...vv
6. X¸c ®Þnh kÕt cÊu nhµ xëng, khÈu ®é, ph¬ng tiÖn n©ng chuyÓn ...
7. X©y dùng b¶n vÏ quy ho¹ch mÆt b»ng cho d©y chuyÒn gia c«ng ®· tÝnh to¸n
thiÕt kÕ .

1: S¶n lîng vµ d¹ng s¶n xuÊt
a. S¶n lîng
Lµ sè lîng s¶n phÈm ®îc chÕ t¹o theo ch¬ng tr×nh s¶n xuÊt hµng n¨m cña nhµ
m¸y, cßn gäi lµ s¶n lîng ®Þnh h×nh.
HOµNG HµO QUANG

LíP: §7LT-CNCK1

1

Bµi tËp lín thiÕt kÕ xëng

Sè lîng cô thÓ cña c¸c lo¹i chi tiÕt trong s¶n phÈm cÇn chÕ t¹o ®îc x¸c ®Þnh
nh sau:
N  N 0 .m.(1 



)(1 
)
100
100

N: Lµ sè lîng chi tiÕt cÇn chÕ t¹o (chiÕc/n¨m).
N0: Lµ s¶n lîng ®Þnh h×nh cña s¶n phÈm (chiÕc/n¨m), N0 = 50000.
m: Lµ sè lîng chi tiÕt lo¹i i trong s¶n phÈm, m = 1.
: Lµ tû lÖ % sè chi tiÕt dù tr÷ ®Ó phßng ngõa sù cè, chän  = 7%.
: Lµ tû lÖ % sè chi tiÕt phÕ phÈm kh«ng tr¸nh khái, chän  = 5%.
N  N 0 .m.(1 



7
5
)(1 
) 50000.1.(1 
)(1 
) 56175 (chiÕc/n¨m).
100
100
100
100

b. D¹ng s¶n xuÊt
Theo b¶ng: Ph©n lo¹i ph©n xëng c¬ khÝ theo d¹ng s¶n xuÊt.

S¶n lîng hµng n¨m N cña tõng lo¹i chi tiÕt
tuú theo träng lîng Q
Q<4 kg
Q>200 kg
Q=4200 kg

D¹ng s¶n xuÊt
§¬n chiÕc
Lo¹t nhá

N<100

N<10

N<5

N=100500

N=10200

N<5100

Lo¹t võa

N=5005000

N=200500

N=100300

Lo¹t lín

N=500050000
N>50000

N=5005000
N>5000

N=3001000
N>1000

Hµng khèi

Ta thÊy víi N > 50000 chiÕc/n¨m th× d¹ng s¶n xuÊt lu«n lµ d¹ng s¶n xuÊt hµng
khèi víi mäi träng lîng cña chi tiÕt.
2. X¸c ®Þnh sè m¸y cÇn thiÕt cho d©y chuyÒn gia c«ng
Sè lîng thiÕt bÞ c«ng nghÖ cÇn thiÕt chÕ t¹o ch¬ng tr×nh s¶n...
Bµi tËp lín thiÕt kÕ xëng
§Ò bµi
TÝnh to¸n thiÕt kÕ vµ quy ho¹ch mÆt b»ng cho mét d©y chuyÒn gia c«ng chi
tiÕt c¬ khÝ víi c¸c sè liÖu sau ®©y
- S¶n lîng theo yªu cÇu hµng n¨m: 50.000 chiÕc/n¨m
- Thêi gian ®Þnh møc gia c«ng c¸c nguyªn c«ng ( phót chiÕc)
Thø tù nguyªn c«ng M¸y gia c«ng Thêi gian gia c«ng ( phót /chiÕc)
01 Phay P82 40
02 TiÖn 1K62 50
03 Phay 6M12 30
04 KiÓm tra Bµn m¸p 20
05 Phay 6M12 20
06 Khoan 2A125 40
- Vèn thêi gian lµm viÖc theo quy ®Þnh chung hµng n¨m
M¸y 2200 giê/n¨m ( chÕ ®é 1 ca /ngµy)
Thî 2000 giê/n¨m ( chÕ ®é 1 ca /ngµy)
- Sè ca s¶n xuÊt hµng ngµy: 2 ca
Yªu cÇu
1. X¸c ®Þnh nhÞp s¶n xuÊt tuyÖt ®èi vµ t¬ng ®èi
2. TÝnh y cÇn thiÕt cho d©y chuyÒn gia c«ng ( lîng tõng lo¹i m¸y,
tæng sè )
3. TÝnh sè thî ®øng m¸y cho tõng lo¹i m¸y vµ cho c¶ d©y chuyÒn.
4. TÝnh nhu cÇu vÒ diÖn tÝch cña d©y chuyÒn.
5. X¸c ®Þnh ph¬ng thøc trÝ m¸y x©y dùng ®å quy ho¹ch mÆt b»ng
cho d©y chuyÒn gia c«ng ®¶m b¶o nh÷ng quy ®Þnh vÒ kh«ng gian, an toµn , vÖ sinh
c«ng nghiÖp ...vv
6. X¸c ®Þnh kÕt cÊu nhµ xëng, khÈu ®é, ph¬ng tiÖn n©ng chuyÓn ...
7. X©y dùng b¶n vÏ quy ho¹ch mÆt b»ng cho d©y chuyÒn gia c«ng ®· tÝnh to¸n
thiÕt kÕ .
1: S¶n lîng vµ d¹ng s¶n xuÊt
a. S¶n lîng
lîng s¶n phÈm ®îc chÕ t¹o theo ch¬ng tr×nh s¶n xuÊt hµng n¨m cña nhµ
m¸y, cßn gäi lµ s¶n lîng ®Þnh h×nh.
HOµNG HµO QUANG LíP: §7LT-CNCK1
1
Bài tập lớn thiết kế xưởng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập lớn thiết kế xưởng - Người đăng: Đinh Thế Hùng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Bài tập lớn thiết kế xưởng 9 10 663