Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập lớn thủy lực

Được đăng lên bởi Khánh Duy
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 231 lần   |   Lượt tải: 3 lần
ĐỒ ÁN THỦY LỰC

GVHD:VŨ ĐÌNH HẢI

PHAÀN I:PHAÂN TÍCH VAØ XAÂY DÖÏNG SÔ ÑOÀ NGUYEÂN LYÙ

CUÛA BOÄ PHAÄN CHAÁP HAØNH
CHÖÔNG I:MOÂ TAÛ HOÏAT ÑOÄNG
1/MOÂ TAÛ :
Để thực hiện chu trình khoan tự động xi lanh A tiến,xi lanh C tiến ,xi lanh B tiến sau đó
xi lanh A lùi ,xi lanh C lùi,xi lanh B lui .
2/MOÂ TAÛ DUØNG GIAÛN ÑOÀ BÖÔÙC :

3/MOÂ TAÛ DUØNG GIAÛN ÑOÀ GRAFCET:

SVTH:NGUYỄN MINH HÒANG
LỚP CDT 306.3
MSSV:13060070

1

ĐỒ ÁN THỦY LỰC

GVHD:VŨ ĐÌNH HẢI

CHÖÔNG II: XAÂY DÖÏNG SÔ ÑOÀ NGUYEÂN LYÙ
HOÏAT ÑOÄNG

XAÙC ÑÒNH LOÏAI KÓ THUAÄT ÑIEÀU KHIEÅN :với mục đích làm quen với 3 kiểu
điều khiển ta dung cả ba kiểu điều khiển : điều khiển bằng PLC, điều khiển bằng relay,
điều khiển thuần thủy lực
I/ĐIỀU KHIỂN DUØNG PLC:
a/caûm bieán ñieän töø 24V:

SVTH:NGUYỄN MINH HÒANG
LỚP CDT 306.3
MSSV:13060070

2

ĐỒ ÁN THỦY LỰC

GVHD:VŨ ĐÌNH HẢI

b/van phaân phoái 4/2 taùc ñoäng baèng doøng DCvaøloø xo(van solenoid)

c/PLC:

2/SÔ ÑOÀ NGUYEÂN LYÙ

SVTH:NGUYỄN MINH HÒANG
LỚP CDT 306.3
MSSV:13060070

3

ĐỒ ÁN THỦY LỰC

GVHD:VŨ ĐÌNH HẢI

3/SÔ ÑOÀ MAÏCH ÑIEÀU KHIEÅN DUØNG PLC:
a/Giôùi thieäu veà PLC:Ta dung PLC của nhaø sản xuất MITSUBISHI để điều khiển

b/Baûng xaùc ñònh ngoõ vaøo vaø ra :
Kí hieäu ngoõ vaøo
Coâng duïng
X1
Caûm bieán a 0
X2
Caûm bieán a 1
X3
Caûm bieán b 0
X4
Caûm bieán b 1
SVTH:NGUYỄN MINH HÒANG
LỚP CDT 306.3
MSSV:13060070

Kí hieäu ngoõ ra
Y1
Y2
Y3
Y4

Coâng duïng
A
A
B
B
4

ĐỒ ÁN THỦY LỰC
X5
X6
X7

GVHD:VŨ ĐÌNH HẢI
Caûm bieán c 0
Caûm bieán c 1
Khôûi ñoäng

Y5
Y6

C
C

c/Sô ñoà laép raùp:

d/Chöông trình PLC

SVTH:NGUYỄN MINH HÒANG
LỚP CDT 306.3
MSSV:13060070

5

ĐỒ ÁN THỦY LỰC

GVHD:VŨ ĐÌNH HẢI

II/ ÑIEÀU KHIEÅN DUØNG RELAY:
1/SÔ ÑOÀ NGUYEÂN LÍ:

2/ GIAÛN ÑOÀ GRAFCET:

SVTH:NGUYỄN MINH HÒANG
LỚP CDT 306.3
MSSV:13060070

6

ĐỒ ÁN THỦY LỰC

GVHD:VŨ ĐÌNH HẢI

3/MACH RELAY

SVTH:NGUYỄN MINH HÒANG
LỚP CDT 306.3
MSSV:13060070

7

ĐỒ ÁN THỦY LỰC

GVHD:VŨ ĐÌNH HẢI

III / ÑIEÀU KHIEÅN THUAÀN THỦY LỰC:

PHAÀN II: XAÙC ÑÒNH CAÙC PHAÀN TÖÛ TRONG HEÄ THOÁNG
IXAÙC ÑÒNH XI LANH THỦY LỰC:
1/L0AÏI XI LANH : Theo yeâu caàu ñeà baøi ta coù baûng sau:
Xi lanh
A

Tính chaát cuûa xi lanh
-laøm vieäc 2 chieàu ,truïc ra
cuûa xi lanh khoâng ñöôïc
xoay,vò trí haønh trình ñöôïc
baùo hieäu baèng caûm bieán
ñieän töø .
-laøm vieäc 2 chieàu ,truïc ra
cuûa xi lanh khoâng ñöôïc
xoay,vò trí haønh trình ñöôïc
baùo hieäu baèng caûm bieán
ñieän töø .
-laøm vieäc 2 chieàu ,truïc ra
cuûa xi lanh khoâng ñöôïc
xoay,vò trí haønh trình ñöôïc
baùo hieäu baèng caûm bieán
ñieän töø .

B

C

Loïai...
ĐỒ ÁN THỦY LỰC GVHD:VŨ ĐÌNH HẢI
PHAÀN I:PHAÂN TÍCH VAØ XAÂY DÖÏNG SÔ ÑOÀ NGUYEÂN LYÙ
CUÛA BOÄ PHAÄN CHAÁP HAØNH
CHÖÔNG I :MOÂ TAÛ HOÏAT ÑOÄNG
1/MOÂ TAÛ :
Để thực hiện chu trình khoan tự động xi lanh A tiến,xi lanh C tiến ,xi lanh B tiến sau đó
xi lanh A lùi ,xi lanh C lùi,xi lanh B lui .
2/MOÂ TAÛ DUØNG GIAÛN ÑOÀ BÖÔÙC :
3/MOÂ TAÛ DUØNG GIAÛN ÑOÀ GRAFCET:
SVTH:NGUYỄN MINH HÒANG
LỚP CDT 306.3
MSSV:13060070
1
Bài tập lớn thủy lực - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập lớn thủy lực - Người đăng: Khánh Duy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
Bài tập lớn thủy lực 9 10 778