Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập lớn Thủy Lực

Được đăng lên bởi tk131forever
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 1272 lần   |   Lượt tải: 6 lần
1

Bài tập lớn số 02: ỨNG DỤNG PHƯƠNG TRÌNH BECNOULLI
Đường hầm dẫn nước từ sông vào giếng; sau đó máy bơm bơm nước từ giếng
lên tháp.
1- Xác định độ cao đặt máy bơm h (từ trục của máy bơm đến mực nước của
giếng).
Cho biết lưu lượng Q và cột áp chân không [h ck ] ở ống hút. Ống hút bằng
gang, chiều dài l , đường kính d, hệ số nhám n 1 = 0,010 ÷ 0,030 , có
chổ uống cong, hệ số góc α = 60 0 ÷ 900 , cho R0 / R = 0,2 ÷ 0,4 lưới
chắn rác ở đầu ống hút có van một chiều.
2- Xác định kích thước của đường hầm, chiều dài L hệ số nhám n 2 = 0,015
÷ 0,035 đường hầm có lưới chắn rác có hệ số tổn thất là ξ = 0,3 ÷ 0,6 .
Tính xong qui tròn 1 dm, và tính lại Δz là bao nhiêu ?
3- Tính cột nước bơm và công suất của máy bơm, biết ống đẩy có tổn thất
cục bộ tại cửa ra với ξr = 1, chiều dài, đường kính, hệ số nhám giống ống
hút. Hiệu suất của máy bơm là 80%.
4- Vẽ đường tổng cột nước và đường đo áp cho cả hệ thống.

Trong bảng số liệu sau đây, mổi sinh viên sử dụng một hàng số liệu theo số thứ
tự của danh sách lớp học (lớp A, từ số 1 đến 70, lớp B từ 1 + 70 đến 70 + 70,
lớp C từ 1 + 140 đến 70 + 140).

Tháp nước
Ống đẩy
Máy bơm

∆z

Pa
Ro

h

sông

L

Đường hầm

d

Ống hút

Giếng

2

Số liệu bài tập lớn số 02
TT

Q(l/s)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

35
40
45
50
35
40
45
50
35
40
45
50
35
40
45
50
35
40
45
50
35
40
45
50
35
40
45
50
35
40
45
50
35
40
45
50
35
40
45
50
35
40
45

d(mm)

hck(m)

l(m)

∆Z(m)

L(m)

250
300
250
200
250
300
350
250
300
250
200
250
300
350
250
300
250
200
250
300
350
250
300
250
200
250
300
250
300
250
200
250
300
350
250
300
250
200
250
300
250
300
250

6,0
6,2
6,4
6,6
6,0
6,2
6,4
6,6
6,0
6,2
6,4
6,6
6,0
6,2
6,4
6,6
6,0
6,2
6,4
6,6
6,0
6,2
6,4
6,6
6,0
6,2
6,4
6,6
6,0
6,2
6,4
6,6
6,0
6,2
6,4
6,6
6,0
6,2
6,4
6,6
6,0
6,2
6,4

7
8
9
10
11
12
7
8
9
10
11
12
7
8
9
10
11
12
12
7
8
9
10
11
12
7
8
9
10
11
12
7
8
9
10
11
12
7
8
9
10
11
12

0,15
0,20
0,25
0,15
0,20
0,25
0,15
0,20
0,25
0,15
0,20
0,25
0,15
0,20
0,25
0,15
0,20
0,25
0,15
0,20
0,25
0,15
0,20
0,25
0,15
0,20
0,25
0,15
0,20
0,25
0,15
0,20
0,25
0,15
0,20
0,25
0,15
0,20
0,25
0,15
0,20
0,25
0,15

60
70
80
90
100
60
70
80
90
100
60
70
80
90
100
60
70
80
90
100
60
70
80
90
100
60
70
60
70
80
90
100
60
70
80
90
100
60
70
60
70
80
90

Hình dạng mặt
cắt đường hầm
vuông
tròn
vuông
tròn
vuông
tròn
vuông
tròn
vuông
tròn
vuông
tròn
vuông
tròn
vuông
tròn
vuông
tròn
vuông
tròn
vuông
tròn
vuông
tròn
vuông
tròn
vuông
tròn
vuôn...
Bài tập lớn số 02: ỨNG DỤNG PHƯƠNG TRÌNH BECNOULLI
Đường hầm dẫn nước từ sông vào giếng; sau đó máy bơm bơm nước từ giếng
lên tháp.
1- Xác định độ cao đặt máy bơm h (từ trục của máy bơm đến mực nước của
giếng).
Cho biết lưu lượng Q và cột áp chân không [h
ck
] ở ống hút. Ống hút bằng
gang, chiều dài l , đường kính d, hệ số nhám n
1
= 0,010 ÷ 0,030 ,
chổ uống cong, hệ số góc α = 60
0
÷ 90
0
, cho R
0
/ R = 0,2 ÷ 0,4 lưới
chắn rác ở đầu ống hút có van một chiều.
2- Xác định kích thước của đường hầm, chiều dài L hệ số nhám n
2
= 0,015
÷ 0,035 đường hầm lưới chắn rác hệ số tổn thất ξ = 0,3 ÷ 0,6.
Tính xong qui tròn 1 dm, và tính lại Δz là bao nhiêu ?
3- Tính cột nước bơm công suất của máy bơm, biết ống đẩy tổn thất
cục bộ tại cửa ra với ξ
r
= 1, chiều dài, đường kính, hệ số nhám giống ống
hút. Hiệu suất của máy bơm là 80%.
4- Vẽ đường tổng cột nước và đường đo áp cho cả hệ thống.
Trong bảng số liệu sau đây, mổi sinh viên sử dụng một hàng số liệu theo số thứ
tự của danh sách lớp học (lớp A, từ số 1 đến 70, lớp B từ 1 + 70 đến 70 + 70,
lớp C từ 1 + 140 đến 70 + 140).
1
Ống đẩy
Tháp nước
z
L
Pa
h
d
R
o
Ống hút
Giếng
Đường hầm
sông
Máy bơm
Bài tập lớn Thủy Lực - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập lớn Thủy Lực - Người đăng: tk131forever
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Bài tập lớn Thủy Lực 9 10 19