Ktl-icon-tai-lieu

BÀI TẬP LỚN THỦY LỰC ĐẠI CƯƠNG

Được đăng lên bởi phantrunghieu-th9
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 434 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Bài tұp thӫy lӵc đҥi cương

NguyӉn Thành Trung ± 2461.53

GVHD: PGS.TS. Lê Trҫn Chương

Tr. 1

GVHD: PGS.TS. Lê Trҫn Chương

Bài tұp thӫy lӵc đҥi cương
BÀI TҰP THӪY LӴC ĐҤI CƯƠNG
Hӑ và tên: NguyӉn Thành Trung
Lӟp: 53CG2
MSSV: 2461.53

Bài tұp chương 2: Thӫy tĩnh hӑc
Bài 2.4 : Theo bài ra ta có sơ đ ӗ như hình vӁ:

Áp suҩt tҥi điӇm A là:

ܲ஺ ൌ ܲ୓ᇱ୓ᇱ ൅ ݄ଵ Ǥ ߛ௡

ܲ஻ ൌ ܲ୓୓ ൅ ݄ଶǤ ߛ௡

Áp suҩt tҥi điӇm B là:

Lҩy (1) ± (2) ta đưӧc đӝ chênh áp suҩt tҥi A và B

Mһt khác ta lҥi có:
Vұy ta suy ra đưӧc:

ȟ ൌ ܲ஺ െ ܲ஻ ൌ ሺܲைᇱைᇱ െ ܲ୓୓ ሻ ൅ ሺ݄ଵ െ ݄ଶ ሻǤ ߛ௡

ܲைᇱைᇱ െ ܲ୓୓ ൌ െߛ୲୬ Ǥ ݄଴ ; ሺ݄ଵ െ ݄ଶ ሻ ൌ ݄଴ 

ȟ ൌ ܲ஺ െ ܲ஻ ൌ െߛ୲୬ Ǥ ݄଴ ൅ ሺ݄ଵ െ ݄ଶሻǤ ߛ௡

Dҩu ³-³ nghĩa là ܲ஺ ൏ ܲ஻

ȟ ൌ ሺߛ௡ െ ߛ୲୬ Ǥ ሻ݄଴

ȟ ൌ െʹͶ͸ͺ͵ሺ

NguyӉn Thành Trung ± 2461.53

୒

௠మ

ሻ

Tr. 2

GVHD: PGS.TS. Lê Trҫn Chương

Bài tұp thӫy lӵc đҥi cương
Bài 2.11 :
Xét áp suҩt dư tҥi 2 điӇm A và A¶ thuӝc
cùng
1 mһt đҷng áp 0-0:‫݌‬஺ ൌ ‫݌‬஺ᇱ
‫݌‬஺ ൌ ߛ௡ Ǥ ݄ଶ

Vӟi:

Tӯ đó ta có

‫݌‬஺ᇱ ൌ ߛ୲୬ Ǥ ݄ଵ

՜ ߛ௡ Ǥ ݄ଶ ൌ ߛ୲୬ Ǥ ݄ଵ

՜ ݄ଶ ൌ

ߛ୲୬ Ǥ ݄ଵ ͳ͵ǡ͸Ǥͳʹ
ൌ
ൌ ͳ͸͵ʹ
ߛ௡
ͳ

Hay ݄ଶ ൌ ͳǤ͸͵ʹ݉

Theo hình v Ӂ trên ta có:
݄ ൌ ݄ଶ െ ݄ଵ

՜ ݄ ൌ ͳ͸͵ʹ െ ͳʹͲ ൌ ͳͷͳʹሺሻ
Šƒ›݄ ൌ ͳǡͳͷͳʹሺ݉ሻ
Bài 2-12 (28)

Áp suҩt dư tҥi điӇm A đưӧc tính bӣi:

‫݌‬ୢ୅ ൌ ‫݌‬௖ ൅ ߛ௡ Ǥ ݄ଵ

Xét áp suҩt dư tҥi 2 điӇm C và C¶ thuӝc cùng 1 mһt đҷng áp 0-0:
‫݌‬஼ ൌ ‫݌‬஼ᇱ

NguyӉn Thành Trung ± 2461.53

Tr. 3

GVHD: PGS.TS. Lê Trҫn Chương

Bài tұp thӫy lӵc đҥi cương
Mà: ‫݌‬஼ ൌ ߛ௧௡ Ǥ ݄ଶ

՜ ‫݌‬ୢ୅ ൌ ߛ୲୬ Ǥ ݄ଶ ൅ ߛ௡ Ǥ ݄ଵ

՜ ‫݌‬ୢ୅ ൌ ͲǡʹͷǤͳ͵͸ ൅ ͻͺͳͲǤͲǡͶ ൌ ͵͹ͻʹͶ

Hay : 

‫݌‬ୢ୅ ൌ ͲǤ͵ͺƒ–

ܰ
݉ଶ

Bài 2-23:

Ta tính đӝ cao trӑng tâm cӫa tiӃt diӋn cӱa van:
݄௖ ൌ ݄ଵ െ


݄ଵ െ Š
ͷെ͵
ൌ ݄ଵ െ
ൌͷെ
ൌ Ͷሺ݉ሻ
ʹ
ʹ
ʹ

Xét áp lӵc do khӕi nưӟc có đӝ cao h1 gây ra lên cӱa van:


Ta có:
ܲଵ ൌ ݄௖ ߱Ǥ ߛ௡ ൌ ݄௖ ሺᇱ Ǥ ܾሻǤ ߛ௡ ൌ ݄௖ ቆ
՜ ܲଵ ൌ ͶͶ͵ͻͶͻܰ

ܱᇱ ‫ܪ‬
Ǥ ܾቇ Ǥ ߛ௡
ʹ

NӃu ta chӑn trөc Oz nҵm nghiêng theo m һt vӟi hưӟng như hình vӁ, điӇm O nҵm tҥi
mһt thưӧng lưu thì vӏ trí cӫa điӇm đһt lӵc P1 sӁ tính theo công th ӭc:
‫ݖ‬஽ ൌ ݄௖ ൅

NguyӉn Thành Trung ± 2461.53

‫ܫ‬௢
߱Ǥ ݄௖

Tr. 4

GVHD: PGS.TS. Lê Trҫn Chương

Bài tұp thӫy lӵc đҥi cương
Vӟi 

‫ܫ‬௢ ൌ

Tӯ đó ta có :

„Šଷ ܾሺሻଷ
ൌ
ൌ ͹ǤͷͶሺ݉ସ ሻ
ͳʹ
ͳʹ

‫ݖ‬஽ ൌ Ͷ ൅
Xét áp lӵc do khӕi nưӟc có đӝ cao h2 gây ra:

͹ǤͷͶ

ʹξʹǤ ͶǤͶ

ൌ Ͷǡ͸͹ሺ݉ሻ

Đӝ cao trӑng tâm phҫn tiӃp xúc vӟi nưӟc cӫa cӱa van là:
ͳ
ͳ
݄ ௖ ᇲ ൌ ݄ ଶ െ ݄ଶ ൌ ݄ଶ
ʹ
ʹ
՜ ݄௖ Ԣ ൌ ͲǤ͸݉

DiӋn tích mһt tiӃp xúc vӟi nưӟc là:

߱ᇱ ൌ ‫ܪ‬ԢǤ ܾ ൌ ൫ξʹ݄ଶ൯Ǥ ܾ ൌ ξʹǤ ͳǡʹǤͶ ൌ ͸ǡ͹ͺሺ݉ଶሻ

Do đó ta có:

‫݌‬ଶ ൌ ݄௖ ԢǤ ߱ԢǤ ߛ௡ ൌ ͻͺͳͲǤͲǡ͸Ǥ͸ǡ͹ͺ ൌ ͵ͻͻͲ͹ሺܰሻ

ĐiӇm đһt lӵc là: (xét trong hӋ trөc O¶z)
‫ݖ‬஽ᇱ ൌ ݄௖ Ԣ ൅

‫ܫ‬௢ Ԣ
ൌ ͲǤͶሺ݉ሻ
߱ԢǤ ݄௖ Ԣ

Trong hӋ trөc Oz thì...
Bài tұp thӫy lӵc đҥi cương
GVHD: PGS.TS. Lê Trҫn Chương
NguyӉn Thành Trung ± 2461.53 Tr. 1
BÀI TẬP LỚN THỦY LỰC ĐẠI CƯƠNG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÀI TẬP LỚN THỦY LỰC ĐẠI CƯƠNG - Người đăng: phantrunghieu-th9
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
BÀI TẬP LỚN THỦY LỰC ĐẠI CƯƠNG 9 10 980