Ktl-icon-tai-lieu

BÀI TẬP LỚN TIN HỌC TRONG TRẮC ĐỊA

Được đăng lên bởi vandinh0587
Số trang: 43 trang   |   Lượt xem: 6917 lần   |   Lượt tải: 29 lần
BÀI TẬP LỚN TIN HỌC TRONG TRẮC ĐỊA

GVGD: TS. NGUYỄN NGỌC LÂU

Phần 1: SỐ LIỆU GỐC VÀ SỐ LIỆU ĐO
1.1 Số liệu gốc:
 Tọa độ mốc gốc:
X1 = 1500 + 50.i = 1650(m).
Y1 = 2000 – 50.i = 1850(m).
 Phương vị gốc:

α12 = 45o - 5.i = 30o .
 Cao độ điểm gốc:

H1 = 10 + 2.i = 16 (m).
-

Với i là số thứ tự sinh viên trong tổ : i=3.

1.2 Khu vực đo và Số liệu đo:
 Khu vực đo: Tổ 4 được phân công đo lưới khống chế và đo chi tiết xung
quanh khu vực trước B2 và sân bóng đá trong khuôn viên trường đại học Bách
khoa tp.HCM.
 Kết quả đo được từ thực địa:
- Sổ đo góc, cạnh và chênh cao của lưới đường chuyền.
- Sổ chi tiết trong khu vực lưới khống chế.
- Bảng sơ họa trạm đo.
 Yêu cầu về sai số khép của các trị đo như sau:
-

Sai số khép góc: fβgh=45’’

-

Sai số đo chênh cao: fHgh=50

(giây).

.

 Các số liệu đo như sau:
-

Sổ đo cạnh:
Số liệu đo cạnh

BÙI VĂN ĐỊNH                                                             1                                                       MSSV: 
80600495

BÀI TẬP LỚN TIN HỌC TRONG TRẮC ĐỊA

Tên cạnh
I-II
II-III
III-IV
IV-I

Lần 1 (m)
42.600
67.500
41.700
68.600

GVGD: TS. NGUYỄN NGỌC LÂU

Lần 2 (m)
43.000
67.700
42.180
69.270

Tb (m)
42.800
67.600
41.940
68.935

Sổ đo góc bằng:

-

Số liệu đo góc
Trạm
đo

Lần
đo

Vị trí BĐ
Trái

I

1
Phải
Trái

I

2
Phải
Trái

II

1
Phải
Trái

II

2
Phải
Trái

III

1
Phải

III

2

Trái
Phải

Điểm
ngắm
IV
II
II
IV
II
IV
IV
II
I
III
III
I
III
I
I
III
I
IV
IV
I
IV
I
I

Số đoc
BĐN
126030’26’’
216016’24’’
36016’35’’
126002’18’’
344013’12’’
254059’40’’
73056’54’’
163028’06”
79035’18”
168046’06”
348046’06”
258054’54”
206054’36’’
117043’42”
120058’24”
209049’40”
156043’06”
248050’42”
68050’42”
161015’36”
160020’48”
67055’00”
244022’12”

Trị số góc
nữa lần đo

Trị số góc
1 lần đo

Tri số góc
trung bình

89046’00’’
89045’57”
89045’54”
89045’58”
89045’58”
89045’58”
89045’57”
89010’48”
89031’00”
89051’12”
89031’03”
89010’54”
89031’05”
89051’16”
92016’21”

92007’36”
92016’15”
92024’54”
92007’48”

92016’27”

92025’06”

BÙI VĂN ĐỊNH                                                             2                                                       MSSV: 
80600495

BÀI TẬP LỚN TIN HỌC TRONG TRẮC ĐỊA

Trái
IV

1
Phải
Trái

IV

2
Phải

-

IV
III
I
I
III
I
III
III
I

GVGD: TS. NGUYỄN NGỌC LÂU

336047’18”
36056’18”
125002’36”
305002’36”
216014’42”
255001’48”
166054’80”
346055’48”
258008’10”

88006’18”
88027’06”
88047’54”
88026’78”
88060’00’’
88026’49’’
88047’38’’

Sổ đo chênh cao:
Sổ đo chênh cao

Trạm
đo

Lầ
n
đo
1

...
BÀI TẬP LỚN TIN HỌC TRONG TRẮC ĐỊA GVGD: TS. NGUYỄN NGỌC LÂU
Phần 1: SỐ LIỆU GỐC VÀ SỐ LIỆU ĐO
1.1 Số liệu gốc:
Tọa độ mốc gốc:
X
1
= 1500 + 50.i = 1650(m).
Y
1
= 2000 – 50.i = 1850(m).
Phương vị gốc:
α
12
= 45
o
- 5.i = 30
o
.
Cao độ điểm gốc:
H
1
= 10 + 2.i = 16 (m).
- Với i là số thứ tự sinh viên trong tổ : i=3.
1.2 Khu vực đo và Số liệu đo:
Khu vực đo: Tổ 4 được phân công đo lưới khống chế và đo chi tiết xung
quanh khu vực trước B2 sân bóng đá trong khuôn viên trường đại học Bách
khoa tp.HCM.
Kết quả đo được từ thực địa:
- Sổ đo góc, cạnh và chênh cao của lưới đường chuyền.
- Sổ chi tiết trong khu vực lưới khống chế.
- Bảng sơ họa trạm đo.
Yêu cầu về sai số khép của các trị đo như sau:
- Sai số khép góc: f
βgh
=45’ (giây).
- Sai số đo chênh cao: f
Hgh
=50 .
Các số liệu đo như sau:
- Sổ đo cạnh :
Số liệu đo cạnh
BÙI VĂN Đ NH 1 MSSV:
80600495
BÀI TẬP LỚN TIN HỌC TRONG TRẮC ĐỊA - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÀI TẬP LỚN TIN HỌC TRONG TRẮC ĐỊA - Người đăng: vandinh0587
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
43 Vietnamese
BÀI TẬP LỚN TIN HỌC TRONG TRẮC ĐỊA 9 10 868