Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập lớn : tổ chức thi công mặt đường

Được đăng lên bởi vtrung002
Số trang: 51 trang   |   Lượt xem: 733 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bộ môn Đường Bộ

BTL Tổ chức thi công và Xí nghiệp phụ

TỔ CHỨC THI CÔNG CHI TIẾT MẶT ĐƯỜNG
Đề bài: Lập thiết kế tổ chức thi công mặt đường tuyến A-B theo phương pháp dây truyền. Với
các số liệu sau:
- Chiều dài tuyến A-B : 8 km.
- Thời gian thi công

: 4 Tháng.

- Bề rộng nền đường : 12 m
- Bề rộng mặt đường : 9 m

3015

15
14

75

- Năng suất trạm trộn BTN sử dụng (T/h) : 50(T/h).

1
Nguyễn Hải Anh

Lớp: Cầu Đường Anh - K47

Bộ môn Đường Bộ

BTL Tổ chức thi công và Xí nghiệp phụ

CHƯƠNG I : TÍNH TOÁN CÁC THÔNG SỐ DÂY TRUYỀN
1.1. TÍNH CÁC THÔNG SỐ CỦA DÂY CHUYỀN
1.1.1. Tính tốc độ dây chuyền
* Khái niệm
Tốc độ của dây chuyền chuyên nghiệp là chiều dài đoạn đường (m, km) trên đó đơn vị thi
công chuyên nghiệp tiến hành tất cả các công việc được giao trong một đơn vị thời gian. Tốc độ
của dây chuyền tổng hợp là chiều dài đoạn đường đã làm xong hoàn toàn trong 1 ca (hoặc ngày
đêm).

* Tốc độ dây chuyền xác định theo công thức

V=

Trong đó:
L

: Chiều dài đoạn công tác của dây chuyền

Thđ : Thời gian hoạt động của dây chuyền
Tkt : Thời gian triển khai của dây chuyền
N

: Số ca thi công trong một ngày đêm

Thđ : Min(T1- Tn, T1 - Tx)
T1 : Số ngày tính theo lịch trong thời gian thi công
Tn : Số ngày nghỉ lễ + chủ nhật
Tx : Số ngày nghỉ do thời tiết xấu, mưa
Căn cứ vào năng lực thi công của công ty và mùa thi công thuận lợi tôi quyết định chọn
thời gian thi công là 4 tháng không kể 1 tháng làm công tác chuẩn bị :
Khởi công:

01 - 11- 2009

Hoàn thành:

01 - 4 - 2010

2
Nguyễn Hải Anh

Lớp: Cầu Đường Anh - K47

Bộ môn Đường Bộ

BTL Tổ chức thi công và Xí nghiệp phụ

Bảng tính số ngày làm việc của dây chuyền:
Năm

Tháng

2009 - 2010

11/2009
12/2009
1/2010
2/2010

30
31
31
28

4
5
5
4

2
1
2
1

3/2010

31

4

3

Tổng
Vậy thời gian hoạt động của dây chuyền: Thđ = 127 ngày

Thđ
26
26
26
22
27
127

1.1.2. Thời kỳ triển khai của dây chuyền (Tkt)
Là thời gian cần thiết để đưa toàn bộ máy móc của dây chuyền tổng hợp vào hoạt động
theo đúng trình tự của quá trình công nghệ thi công. Nên cố gắng giảm được thời gian triển
khai càng nhiều càng tốt. Biện pháp chủ yếu để giảm T kt là thiết kế hợp lý về mặt cấu tạo sao
cho trong sơ đồ quá trình công nghệ thi công không có những thời gian giãn cách quá lớn. Căn
cứ vào năng lực đơn vị thi công khống chế thời gian Tkt = 5 ngày.
1.1.3. Thời kỳ hoàn tất của dây chuyền (Tht)
Là thời gian cần thiết để đưa các phương tiện máy móc ra khỏi dây chuyền tổng hợp sau
khi đã hoàn thành đầy đủ các công việc được giao.
Giả sử tốc độ dây chuyể...
Bộ môn Đường Bộ BTL Tổ chức thi công và Xí nghiệp phụ
TỔ CHỨC THI CÔNG CHI TIẾT MẶT ĐƯỜNG
Đề bài: Lập thiết kế tổ chức thi ng mặt đưng tuyến A-B theo phương pháp dây truyền. Với
các số liệu sau:
- Chiều dài tuyến A-B : 8 km.
- Thời gian thi công : 4 Tháng.
- Bề rộng nền đường : 12m
- Bề rộng mặt đường : 9 m
- Năng suất trạm trộn BTN sử dụng (T/h) : 50(T/h).
30
14 7
1
Nguyễn Hải Anh Lớp: Cầu Đường Anh - K47
1515 5
Bài tập lớn : tổ chức thi công mặt đường - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập lớn : tổ chức thi công mặt đường - Người đăng: vtrung002
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
51 Vietnamese
Bài tập lớn : tổ chức thi công mặt đường 9 10 390