Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập lớn vẽ biểu đồ nội lực

Được đăng lên bởi trantuan87
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 859 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tr−êng ®¹i häc X©y dùng Hµ Néi
Bé m«n Søc bÒn vËt liÖu
=====
=====

Bµi tËp lín
VÏ biÓu ®å néi lùc

Hä vµ tªn
M sè SV
M sè ®Ò
GV h−íng dÉn

: NguyÔn Hoµi Ph−¬ng
:
122B13
:
9r
:
TS. TrÇn Minh Tó

Hµ néi, th¸ng 10 n¨m 2007

I. Néi dung:
VÏ biÓu ®å néi lùc trong dÇm, khung tÜnh ®Þnh theo c¸c s¬ ®å ®−îc ph©n c«ng.
II. Tr×nh bµy:
1. B¶n thuyÕt minh phÇn tÝnh to¸n tr×nh bµy trªn khæ A4.
2. ThÓ hiÖn kÕt qu¶ trªn b¶n vÏ khæ A4
VÏ l¹i c¸c s¬ ®å theo ®Ò bµi ®−îc ph©n c«ng víi ®Çy ®ñ trÞ sè c¸c kÝch th−íc, trÞ sè cña t¶i
träng.
BiÓu ®å lùc c¾t Q, m«men uèn M, lùc däc N (nÕu cã) cÇn ghi gi¸ trÞ c¸c tung ®é biÓu ®å t¹i
nh÷ng ®iÓm ®Æc biÖt. Riªng ®èi víi khung cÇn cã h×nh vÏ kiÓm tra sù c©n b»ng cña c¸c nót.
III. Sè liÖu
Trong tÊt c¶ c¸c s¬ ®å lÊy L=4m, hÖ sè δ=0,5. Gi¸ trÞ t¶i träng vµ vÞ trÝ t¶i träng lÊy theo
b¶ng 1,2
B¶ng 1 - T¶i träng
TT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Q(kN/m)
10
15
10
5
5
10
10
10
5
5
8
6

P1(kN)
15
0
5
10
5
5
10
5
5
0
6
8

P2(kN)
0
5
10
10
0
5
0
5
10
10
5
0

M1(kNm)
5
10
10
0
5
0
5
0
0
5
5
8

M2(kNm)
10
10
0
5
5
5
10
5
10
0
0
5

B¶ng 2-KÝch th−íc
TT
a
b
c
d
e
g
h
i
k
l
m
n
p
q
s
t
u
v
x

α1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,2
0,4
0,3
0,5
0,3
0,4
0,2
0,5
0,2
0,3
0,4
0,5
0,25
0,35
0,4

α2
0,3
0,4
0,5
0,2
0,4
0,3
0,5
0,3
0,3
0,4
0,2
0,5
0,5
0,2
0,2
0,4
0,3
0,25
0,5

β1
0,4
0,4
0,2
0,3
0,3
0,5
0,2
0,4
0,3
0,4
0,2
0,5
0,2
0,3
0,5
0,5
0,3
0,3
0,3

β2
0,5
0,2
0,3
0,4
0,5
0,2
0,4
0,3
0,3
0,4
0,5
0,3
0,2
0,2
0,4
0,5
0,2
0,35
0,25

γ1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,2
0,4
0,3
0,5
0,4
0,3
0,5
0,2
0,2
0,3
0,4
0,5
0,35
0,3
0,3

γ2
0,3
0,4
0,5
0,2
0,4
0,3
0,5
0,3
0,4
0,3
0,5
0,2
0,5
0,2
0,2
0,4
0,2
0,35
0,45

§Ò sè 9r:
B¶ng t¶i träng
TT
7

q(kN/m)
10

P1(kN)
10

P2(kN)
0

M1(kNm)
5

M2(kNm)
10

B¶ng kÝch th−íc
TT
b

α1
0,3

α2
0,4

β1
0,4

β2
0,2

γ1
0,3

γ2
0,4

C¸c s¬ ®å dÇm
p1 =10kN
m1 =5kNm

q =10kN

m2 =10kNm

a

p1 =10kN

q=10kN

m2 =10kNm

m1 =5kNm

b

p1 =10kN

m2 =10kNm

m1=5kNm

c

a

b

c

p1 =10kN
m1 =5kNm

d

d

q=10kN

e

q=10kN

f

m2 =10kNm

p1 =10kN
m1 =5kNm

e

q=10kN

m2 =10kNm

m1 =5kNm

f

q=10kN

m2 =10kNm

p1 =10kN

m1 =5kNm
p1 =10kN

q=
10
kN

0.
8m

g

m2 =10kNm

p1 =10kN
m2 =10kNm

h
m1 =5kNm

Va

S¬ ®å A
X¸c ®Þnh c¸c ph¶n lùc:

p1

3

ma

3

q

2

m1

m2

ha

a

Thay c¸c liªn kÕt b»ng c¸c ph¶n lùc, ta cã c¸c
ph¶n lùc nh− h×nh vÏ 1a.
∑Z=0 ⇒ HA=0
∑Y=0 ⇒ VA=P1+3,6q=10+36=46 (kN)
∑mB=0 ⇒ MA=1,2 P1-M1+3,6q.3,4+ M2
=12-5+3,6.10.3,4+10=139,4 (kNm)
Chia dÇm lµm 5 ®o¹n AB, BC, CD, DE vµ EF.
§o¹n EF: kh«ng cã t¶i träng
⇒ N=0; Q=0; M=0.

b

3

3

c

d

2

1

e

f

e

f

(h×...
Tr−êng ®¹i häc X©y dùng Hµ Néi
Bé m«n Søc bÒn vËt liÖu
= = = = == = = = =
Bµi tËp lín
VÏ biÓu ®å néi lùc
Hä vµ tªn : NguyÔn Hoµi Ph−¬ng
M sè SV : 122B13
M sè ®Ò : 9r
GV h−íng dÉn : TS. TrÇn Minh Tó
Hµ néi, th¸ng 10 n¨m 2007
Bài tập lớn vẽ biểu đồ nội lực - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập lớn vẽ biểu đồ nội lực - Người đăng: trantuan87
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Bài tập lớn vẽ biểu đồ nội lực 9 10 396