Ktl-icon-tai-lieu

bài tập lớn về sức bền 1

Được đăng lên bởi single-mr
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 987 lần   |   Lượt tải: 1 lần
bài tập lớn về sức bền 1
1/3
Bµi 1: Cho dÇm
a)
VÏ biÓu ®å lùc c¾t Q
y
, m«men uèn M
x
.
b)
X¸c ®Þnh kÝch th−íc mÆt c¾t ngang cho phÐp [t] ®Ó dÇm ®ñ bÒn.
ng sut cho phép =24 kN/cm
2
,
Bµi 2: Cho trôc bËc mÆt c¾t ngang trßn cã kÝch th−íc vµ chÞu lùc nh− h×nh 2
a) VÏ biÓu ®å m«men xo¾n M
z
cña trôc.
b) TÝnh gãc xo¾n t¹i ®Çu tù do B
c) KiÓm tra ®iÒu kiÖn bÒn, ®iÒu kiÖn cøng cña trôc.
BiÕt G=8.10
3
kN/cm
2
; [τ]=3kN/cm
2
;[θ]=1,5
0
/m ; d
1
=16cm; d
2
=9cm.
§¸p ¸n
C©u 1:
*)TÝnh ph¶n lùc:
0 25
B A
M Y kN
= =
0 5
y B
F Y kN
= =
a) VÏ biÓu ®å:
1m
A
D
1
m
C
B
1
m
1
m
E
M=6
0
kNm
q=1
0kN/m
2t
t
x
y
3t
9
kNm
20
kNm
/m
5
kNm
A
B
C
2
0cm
3
0cm
H×nh 2
d
1
d
2
5
0
cm
bài tập lớn về sức bền 1 - Trang 2
bài tập lớn về sức bền 1 - Người đăng: single-mr
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
bài tập lớn về sức bền 1 9 10 440