Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập lý thuyết dao động cơ học

Được đăng lên bởi Ngân Ngây Ngô
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 142 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài tập lý thuyết mẫu cho dạng 2
Bài 1:
Một mômen lực không đổi tác dụng vào 1 vật rắn có trục quay cố định. Trong các đại lượng sau đại lượng
nào không phải hằng số
A. Mômen quán tính
B. Gia tốc góc
C. Khối lượng
D. Tốc độ góc
Phân tích
A. Mô men quán tính I chỉ phụ thuộc khối lượng của vật và sự phân bố khối lượng của vật (hình dạng kích thước) .
Do đó I=const

B.

Cả M và I đều không đổi nên

không đổi

C. Khối lượng m của VR tất nhiên không đổi
D. Do

= const nên VR có thể quay NDĐ hoặc CDĐ tức là

thayđổii theo thời gian

Kết luận :Đápánn D

Bài 2 : Mô men quán tính của vật rắn không phụ thuộc vào
A. Khối lượng của vật rắn

B. Tốc độ góc

C. Kích thước hình dạng

D. Vị trí trục quay

Phân tích
- Mô men quán tính I chỉ phụ thuộc khối lượng của vật và sự phân bố khối lượng của vật (hình dạng kích thước) . Do
đó A, C không phải là đáp án cần chọn

-

Nếu vị trí trục quay thay đổi thì

thay đổi nên I thay đổi

- Còn rõ ràng trong biểu thức của I không có tốc độ góc nên I không phụ thuộc tốc độ góc

Đáp án: B

Bài 3: Phát biểunào sau đây không đúng với chuyển động quay đều của VR quanh trục cố định
A. Gia tốc góc của vật bằng 0
B. Trong những khoảng thời gian bằng nhau vật quay được các góc bằng nhau
C. Phương trình chuyển động quay là hàm bậc nhất với thời gian
D. Tốc độ góc là hàm bậc nhất với thời gian
Phân tích
Chuyển động quay đều

- Nên phương trình chuyển động
- Góc quay được

là hàm bậc nhất với thời gian
trong những khoảng thời gian bằng nhau sẽ bằng nhau

- Tốc độ góc là hằng số không phụ thuộc thời gian -> Không phải hàm bậc nhất
Đáp án D

PP giải toánDạng 2: Phương trình động lực học của vật rắn quay xq trục cố định
Chú ý:
Đến đây các em sẽ gặp đồng thời 2 khái niệm: Đại lượng động học và đại lượng động lực học, có thể sẽ dẫn đến
nhầm lẫn. Thầy xin cắt nghĩa ngắn gọn thế này
Cơ học : Khảo sát sự dời chỗ của vật trong không gian theo thời gian (chuyển động cơ). Mục tiêu của cơ học là tìm
cách xác định vị trí của vật vào 1 thời điểm bất kỳ.
- Phần cơ học khảo sát chuyển động của 1 vật mà chưa xét đến tác dụng của vật khác vào vật được gọi là động
học
- Phần cơ học khảo sát chuyển động của vật có xét đến tác dụng của vật khác vào vật làm biến đổi chuyển động của
vật được gọi là động lực học
Tóm lại

- Các đại lượng động học là các đại lượng mô tả chuyển động cơ học đơn thuần của vật (không cần biết đến
nghuyên nhân gây ra chuyển động cơ học đó): VD tọa độ góc, tốc đọ góc, góc quay, thời gian
- Các đại lượng động lực học có liên quan đến nguyên n...
Bài tập lý thuyết mẫu cho dạng 2
Bài 1:
Một mômen lực không đổi tác dụng vào 1 vật rắn trục quay cố định. Trong các đại lượng sau đại lượng
nào không phải hằng số
A. Mômen quán tính
B. Gia tốc góc
C. Khối lượng
D. Tốc độ góc
Phân tích
A. men quán tính I chỉ phụ thuộc khối lượng của vật sự phân bố khối lượng của vật (hình dạng kích thước) .
Do đó I=const
B. Cả M và I đều không đổi nên không đổi
C. Khối lượng m của VR tất nhiên không đổi
D. Do = const nên VR có thể quay NDĐ hoặc CDĐ tức là thayđổii theo thời gian
Kết luận :Đápánn D
Bài 2 : Mô men quán tính của vật rắn không phụ thuộc vào
A. Khối lượng của vật rắn B. Tốc độ góc
C. Kích thước hình dạng D. Vị trí trục quay
Phân tích
- Mô men quán tính I chỉ phụ thuộc khối lượng của vật và sự phân bố khối lượng của vật (hình dạng kích thước) . Do
đó A, C không phải là đáp án cần chọn
- Nếu vị trí trục quay thay đổi thì thay đổi nên I thay đổi
- Còn rõ ràng trong biểu thức của I không có tốc độ góc nên I không phụ thuộc tốc độ góc
Bài tập lý thuyết dao động cơ học - Trang 2
Bài tập lý thuyết dao động cơ học - Người đăng: Ngân Ngây Ngô
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Bài tập lý thuyết dao động cơ học 9 10 371